Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Takseringsreglene for 2013

  • Publisert:
  • Avgitt 14.11.2013

SKD-melding nr. 9/13, 14. november 2013.

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2013.

Fastsatt av Skattedirektoratet 14.11. 2013 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 og Finansdepartementets delegeringsvedtak av 22. januar 1982.