Bindende forhåndsuttalelse

Kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4. Kommunalt svømmeanlegg og spørsmål om økonomisk aktivitet.

  • Publisert:
  • Avgitt 26.04.2023
Saksnummer 5/2023

Saken gjaldt spørsmål om en kommunes aktivitet med å tilby publikum adgang til svømmehall mot betaling var økonomisk aktivitet som kunne være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget. Skattekontoret la til grunn at den skisserte disposisjon ble rammet av konkurranseregelen i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4. Skattedirektoratet konkluderte derimot med at aktiviteten ikke ble rammet av bestemmelsen og tok klagen til følge

Innsenders fremstilling av faktum og jus

I brev av 20. august 2021 ble det på vegne av Suldal kommune anmodet om bindende forhåndsuttalelse fra skattekontoret. Fra anmodningen gjengis:

«Suldal kommune har relativt nylig ferdigstilt et nytt svømmeanlegg. Anlegget har kostet ca. 160. mill. kr og er finansiert med spillemidler, lån og kommunal egenkapital. Anlegget ble tatt i bruk i desember 2019. Suldal kommune står for det meste av driften i svømmeanlegget. Kommunen bruker svømmehallen til skole og folkehelse på dagtid mandag til fredag, fra klokken 0800 til 1600. All denne bruk er da innenfor kommunens kompensasjonsberettigede virksomhet. Foruten dette leies anlegget ut til Suldal bad publikum AS. Selskapets virksomhet er å drifte anlegget i tiden som er avsatt til publikumsbading mot et begrenset vederlag. Selskapet er 100 % eid av Suldal kommune. Utleien utgjør 34 timer i uken, dette skjer på kveldstid og i helger. Suldal bad publikum AS får inntekter fra et betalende publikum samt driftstilskudd fra kommunen slik at billettprisene for publikumsbadingen kan holdes på et moderat nivå. For 2020 var dette driftstilskuddet på 2,1 mill. kr. Kostnaden for publikumsbadingen er vesentlig høyere enn publikumsbetalingen. Suldal kommune vurderer å overføre drift av publikumsbadingen inn i kommunen og deretter legge ned selskapet Suldal bad publikum AS. På vegne av Suldal kommune ber vi da om en bindende forhåndsuttalelse på om publikumsbadingen driftet av kommunen selv, vil være en del av kommunens kompensasjonsberettiget virksomhet.

2 Generelt om regelverket

Kommunen er omfattet av kompensasjonsloven. Dette innebærer at kommunens kompensasjonsrett er generell og kommunen har da i utgangspunktet krav på mva-kompensasjon for alle kostnader, med mindre det er gitt begrensninger i loven. Alle begrensninger i retten til mva-kompensasjon fremgår av lovens § 4.

  • Kompensasjon ytes bare i den utstrekning anskaffelsen skjer til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten.
  • Begrensing når det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 8
  • For merverdiavgift på anskaffelser som nevnt i merverdiavgiftsloven § 8-3 og § 8-4. • Begrensninger ved utleie, jfr. lovens § 4, 2. ledd nr. 3
  • Begrensninger ved økonomisk aktivitet, jfr. lovens § 4, 2 ledd nr. 4

Kommunens bruk av anlegget er i dag todelt. All dagtid fra 08:00 – 16:00 i perioden mandag til og med fredag benyttes av kommunen selv innenfor skole og folkehelse. Dette utgjør da 40 timer per uke. Restkapasiteten som er på kveldstid og i helger brukes til publikumsbading mot et begrenset vederlag. Dette utgjør i dag 34 timer per uke. Publikumsbadingen er som nevnt driftet av et eget selskap. Som nevnt ønsker kommunen nå å drifte publikumsbadingen selv. Det foregår ikke utleie av areal ut over utleien til selskapet som drifter publikumsbadingen.

Ut ifra vår tolkning av lovverket, uttalelser fra skatteetaten og en dom på området har vi den klare forståelsen av at bruk av kommunens egne virksomheter som skoler og folkehelse klart faller innenfor kompensasjonsregelverket.

Vi har forstått det slik at det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om tid avsatt til et betalende publikum anses som økonomisk aktivitet og dermed faller utenfor kompensasjonsregelverket eller om dette ikke anses som økonomisk aktivitet som faller innenfor kompensasjonsregelverket.

Finansdepartementet har i Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) Skatte- og avgiftsopplegg 2008 – lovendringer side 200 uttalt følgende om den nye bestemmelsen som kan legges til grunn i tvilstilfeller:

«Det kan i enkelte tilfeller være tvil om grensen mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet. Det er i denne forbindelse også viktig å ta i betraktning at markedsforholdene kan endre seg over tid. Gjennom EF-domstolens praksis kan det imidlertid oppsummeres enkelte momenter som anses relevante ved bedømmelsen av om en tjeneste innebærer økonomisk aktivitet eller ikke. Det vil for det første være av betydning om enheten/institusjonen er et offentlig organ med offentligrettslig myndighet. Som nevnt ovenfor vil offentligrettslig karakter, typisk falle utenfor statsstøttereglene. Fordi virksomhetsbegrepet er funksjonelt, kan imidlertid andre virksomhetsområder i et organ med offentligrettslig myndighet anses å drive markedsmessig. Beslektet med forannevnte er spørsmålet om hva som er formålet med tjenesten. Dersom formålet er sosialt, kulturelt eller utdanningsmessig vil dette tale mot at det dreier seg om økonomisk aktivitet. Hvordan tjenesten finansieres er også av betydning. Dersom brukeren kun betaler en begrenset del av kostnaden relatert til tjenesten, vil dette bidra til å understreke karakteren av ikke-økonomisk aktivitet. Finansieringsformen kan kaste lys over og understreke formålet med tjenesten. En begrenset egenandel for brukerne viser at tjenesten finansieres solidarisk av samfunnet, noe som er et typisk kjennetegn for de oppgaver som det offentlige påtar seg overfor sine borgere.»
Finansdepartementet kom i desember 2020 med en tolkningsuttalelse som tar for seg hvordan kommunale svømmeanlegg skal behandles kompensasjonsmessig, herunder en vurdering om kommunale svømmeanlegg driver økonomisk aktivitet og om denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettigede."

Finansdepartementet skriver:

"Med "økonomisk aktivitet" menes en virksomhet som består i å tilby varer og tjenester i et marked, og at dette kriteriet skal forstås på samme måte som foretaksbegrepet i EØS avtalen art. 61 (1).
Utgangspunktet for vurderingen av foretakskriteriet er virksomhetens art. Virksomhet som etter sin art består i å levere varer og tjenester i et marked, vil i utgangspunktet anses som økonomisk aktivitet. Når det skal tas stilling til om det foreligger økonomisk aktivitet, må de ulike aktivitetene i virksomheten vurderes hver for seg. Det kan ikke bygges generelle presumpsjoner om hvilke typer aktiviteter som i seg selv kan anses som økonomisk aktivitet. En vare eller tjeneste som leveres i et marked vil normalt utføres mot et vederlag. Motsatt vil det faktum at det ikke betales et markedsmessig vederlag i enkelte tilfelle kunne indikere at tjenesten ikke leveres i et marked. Det er ikke gitt at det å ta betaling for en vare eller tjeneste automatisk leder til at virksomheten anses å utøve økonomisk aktivitet.
Finansdepartementet viser til forarbeidene til kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 (Ot. prp. nr. 1 (2007–2008)) hvor vilkåret om økonomisk aktivitet er drøftet nærmere, og peker på at både tjenestens formål og størrelsen av en eventuell egenandel er relevante momenter i vurderingen av om vilkåret er oppfylt. Det fremgår der at:
«Dersom formålet er sosialt, kulturelt eller utdannelsesmessig vil dette tale mot at det dreier seg om økonomisk aktivitet. Hvordan tjenesten finansieres er også av betydning. Dersom brukeren kun betaler en begrenset del av kostnadene relatert til tjenesten, vil dette bidra til å understreke karakteren av ikke økonomisk aktivitet. Finansieringsformen kan kaste et lys over og understreke formålet med tjenesten. En begrenset egenandel for brukerne viser at tjenesten finansieres solidarisk av samfunnet, noe som er et typisk kjennetegn for de oppgaver som det offentlige påtar seg overfor sine borgere.»

I dette tilfellet er virksomhetens art å tilby publikumsbading mot et begrenset vederlag i det kommunale svømmeanlegget.

Departementet viser i sin uttalelse til dom i Oslo tingrett av 29.01.2016 der spørsmålet var om Luster kommune hadde krav på kompensasjon av merverdiavgift på investeringer og drift av et kommunalt svømmeanlegg.

Retten vurderte hvorvidt driften av Lustrabadet utgjorde «økonomisk aktivitet», og tok utgangspunkt i forarbeidenes drøftelse av spørsmålet. Retten la til grunn at «formålet med tjenesten» er et moment i vurderingen. Det at etableringen av Lustrabadet var av sosial karakter, «fordi det er viktig for kommunen å gi kommunens innbyggere et trimtilbud, og for kommunens innbyggere er det vesentlig å kunne forholde seg til det våte element», talte mot at det dreiet seg om økonomisk aktivitet. I tillegg til formålet med tjenesten, la retten vekt på hvordan tjenesten var finansiert, og uttalte at «dersom brukeren for eksempel kun betaler en begrenset del av kostnadene relatert til tjenesten, vil det bidra til å understreke karakteren av ikke-økonomisk aktivitet».

«På bakgrunn av rettskildebildet som skissert over, legger departementet til grunn at en i vurderingen av om drift av kommunale svømmeanlegg utgjør «økonomisk aktivitet» i henhold til kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4, må vektlegge både formålet med og finansieringen av tilbudet, men at hvorvidt tilbudet finansieres ved publikumsbetaling vil være et tungtveiende moment.

Folkehelsetilbud som i det vesentligste finansieres av kommunen selv og gjennom spillemidler (og bare for en begrenset andel gjennom publikumsbetaling), kan imidlertid etter departementets syn vanskelig anses for å være økonomisk aktivitet. Departementet viser her til at i en rekke svømmeanlegg gis det tilbud til skoler, idrettsklubber og andre grupper enten vederlagsfritt eller mot et beskjedent vederlag. Departementet antar at det at kommunen i en slik forbindelse, for å utnytte sin restkapasitet, også gir tilbud til kommunens øvrige innbyggere, ikke medfører en slik utnyttelse av det kommunale anlegget at dette blir å anse som økonomisk aktivitet. Slike svømmeanlegg fremstår primært som et tilbud til kommunens egne innbyggere, og er i stor grad finansiert av offentlige midler, og ikke kommersielle inntekter fra publikum.

I de tilfellene hvor inntektene fra publikumsbading verken dekker byggekostnader eller drift, og svømmeanlegget også er finansiert med spillemidler og oppfyller vilkårene for slik tildeling, har det etter departementets syn derfor formodningen mot seg at det er tale om økonomisk aktivitet. Det vil også være relevant å se hen til hvor mye tid og ressurser ved svømmeanlegget som brukes til henholdsvis publikumsbading og definerte offentlige oppgaver, slik som svømmeopplæring i skolen og lignende.

Departementet mener det ikke er riktig å oppstille en fiksert brøk for vurderingen av hvor stor andel svømmeanleggene kan benyttes til publikumsbading og hvor stor del av driften som må dekkes av publikumsbetaling, for at kommunen skal anses å drive økonomisk aktivitet. Hvor det kommunale svømmeanlegget representerer et tilbud til kommunens innbyggere for å utnytte en restkapasitet i tid mot et begrenset vederlag, antar departementet at det som et utgangspunkt ikke vil foreligge økonomisk aktivitet.»

3. Kommunens budsjett og priser

3.1 PRISER
Suldal bad har følgende priser:

Enkeltbillett
Barn 3-15 år (fram til fylte15 år) 80,-
Barn Under 3 år Gratis
Skuleungdom (I frå 15 år) og honnør 100,-
Vaksne 130,-
Familie (foreldre + barn, Ikkje besteforeldre) 350,-

I tillegg selges det klippekort og sesongkort, noe som vil gi lavere enhetspriser enn enkeltbillett.

3.2 BUDSJETT

Publikumsbadingen driftes i dag av Suldal bad publikum AS. Regnskapet for 2020 viser derfor kostnader som kun kan relateres til publikumsbadingen. Dersom vi ser vekk fra det kommunale tilskuddet på 2,1 mill. kr viser driften et negativt resultat på ca. 2 mill. kr. Regnskapet er da belastet med 1,5 mill. kr i husleie for leie av svømmeanlegget. Regnskapet er ikke belastet med avskrivninger, renteutgifter og andre driftskostnader for anlegget. Totale avskrivninger for anlegget er på kr 4,1 mill. kr. Rentekostnader av restverdien på anlegget er på ca. 2,2 mill. kr. Dersom vi fordeler avskrivninger og renter forholdsmessig etter bruk skal dette fordeles med 54 % på kommunens egen bruk og med 46 % på publikumsbadingen. Totale kostnader fra avskrivninger og renter på publikumsbadingen vil da utgjøre ca. 2,89 mill. kr.

De totale billettinntektene fra publikumsbadingen var på kr 2 551 000. Kommunen antar at inntektene er noe redusert pga. tiltak under Korona pandemien og regner derfor med at de vil stige til ca. 3,5 mill. kr i et vanlig driftsår. Budsjetterte kostnader og inntekter relatert til publikumsbadingen vil da se slik ut:

Budsjett normalt driftsår publikumsbading:

 

Inntekter publikumsbading

3 500 000

Sum inntekter

3 500 000

 

 

Lønn og driftsutgifter relatert til publikumsbading

5 100 000

Avskrivninger

1 876 984

Renter restverdi

1 025 734

Sum kostnader

8 002 718

Resultat

-4 502 718

 

4 VÅR FORSTÅELSE AV RETTSTILSTANDEN PER DAGS DATO

Dersom publikumsbadingen driftes av kommunen selv vil henførbare kostnader beløpe seg til ca. 8 mill. kr og billettinntekter fra publikum beløpe seg til ca. 3,5 mill. kr. Billettinntektene dekker da ca. 44 % av kostnadene relatert til tjenesten som leveres og gir et totalt underskudd på ca. 4,5 mill. kr.

Det faktum at anlegget brukes på dagtid av kommunen selv og kun benyttes på kveldstid og i helger til publikumsbading viser at det kun er restkapasiteten som benyttes til publikumsbadingen.

Det fremgår av tolkningsuttalelsen til finansdepartementet av 18.12.2020 følgende:

«I de tilfellene hvor inntektene fra publikumsbading verken dekker byggekostnader eller drift, og svømmeanlegget også er finansiert med spillemidler og oppfyller vilkårene for slik tildeling, har det etter departementets syn derfor formodningen mot seg at det er tale om økonomisk aktivitet.

Dette tilfellet vil være av en slik karakter. Anlegget oppfyller kravene til å motta spillemidler. Det er restkapasitet i anlegget som utnyttes til publikumsbading. Budsjettet viser også at billettinntektene kun dekker ca. 44 % av kostnadene relatert til tjenesten.

Vår forståelse dagens rettstilstand er derfor at publikumsbadingen mot et begrenset vederlag, som beskrevet ovenfor vil ligge klart innenfor kommunens kompensasjonsberettigede virksomhet.»

Skattekontoret ba i brev av 9. november 2021 om ytterligere opplysninger, og mottok følgende svar 11. november 2021:’

«Om svømmehallen
Suldal bad består av svømmebasseng (12,5x25m), varmtvannbasseng (12,5x6,5m), sklie, stupetårn (1m, 3m og 5m), barnebasseng og boblebad.
...

I og med at det nå vurderes en omorganisering av driften har Rogaland revisjon fått i oppdrag å innhente en BFU på om publikumsbading mot et begrenset vederlag anses som kommunens kompensasjonsberettigede virksomhet dersom aktiviteten trekkes inn i kommunen. Dette med bakgrunn i Finansdepartementet sin tolkningsuttale i desember 2020 om at ein under visse føresetnader kan få momskompensasjon for publikumsbading.

Kort om finansiering

Svømmeanlegget er finansiert med lån og spelemidlar. Publikumsbadinga er organisert i eit aksjeselskap, Suldal bad publikum AS, som er 100% eigd av kommunen.

Prisar publikumsbading (oppdatert): Det koster kr 130 for vaksne, kr 80 for barn og kr 100 for skoleungdom over 15 år og pensjonistar. https://www.suldal-bad.no/prisar Billettinntektene dekker berre ein mindre del av kostnadene ved publikumsbadingen. Suldal kommune gir tilskot til selskapet for å kunne halde badet opent for publikum.

Opningstid skule/helse:

Kvar dag mellom kl 08:30-kl16:00. Det er fullt kvar dag

Opningstid publikumsbading

Dag Opningstid
Måndag, onsdag og fredag 06:30-08:30 (morgonsvømming)
Måndag ettermiddag Stengt
Tysdag-fredag ettermiddag Kl 16:0-20:00
Laurdag-søndag Kl 12:00-17:00
I skuleferien Kl 12:00-18:00
Stengt 3 veker i året for vedlikehold (cirka)
I opningstida til publikumsbadinga kan det også vere anna aktivitet som time for revmatikarlaget i varmvannbassenget og svømmeskule for barn. Link: https://www.suldal-bad.no/opningstider» 
 
Skattekontoret avsa sin bindende forhåndsuttalelse 8. desember 2021 med følgende vurderinger og konklusjon:
 
«Skattekontorets vurderinger  
Suldal kommune omfattes av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven), jf. § 2 første ledd bokstav a. Det kan da ytes kompensasjon for inngående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende, forutsatt at anskaffelsen er til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten, jf. §§ 3 og 4 første ledd.
 
Skattekontoret forutsetter at badet i Suldal bad ikke har endret seg siden vi avga bindende forhåndsuttalelse den 02.10.2017 hvor det ble konkludert med at Suldal bad «er å rekne som eit anlegg for utøving av idrettsaktivitet», og ikke et badeland. 
 
Unntak fra retten til kompensasjon følger av kompensasjonsloven § 4 annet ledd. Etter § 4 annet ledd nr. 4 vil kommuner ikke ha rett til kompensasjon når det drives "økonomisk aktivitet" og denne aktiviteten "kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget".
 
Bakgrunnen for unntaket i § 4 annet ledd nr. 4 var ESAs vedtak mot Norge av 3. mai 2007. I beslutningen ble det blant annet vist til at kompensasjonsordningen medførte konkurransevridninger mellom ikke-avgiftspliktige virksomheter etter merverdiavgiftsloven (uten fradragsrett for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven) og kommuner med tilsvarende ikke-avgiftspliktig virksomhet (med kompensasjonsrett etter kompensasjonsloven).
Unntaket i § 4 annet ledd nr. 4 ble utformet med utgangspunkt i EØS-avtalens begrepsapparat, jf. Ot.prp.nr.1 (2007-2008) kap. 32.1.2. Dette innebærer at lovens vilkår skal forstås på samme måte som tilsvarende begreper i EØS-avtalens regelverk om statsstøtte, jf. også Finansdepartementets tolkningsuttalelser av 27. juni 2016 pkt. 2 og 18. desember 2020 pkt. 2.
 
Hvorvidt retten til kompensasjon er avskåret etter § 4 annet ledd nr. 4 er imidlertid et annet spørsmål enn om slik kompensasjon også vil representere ulovlig statsstøtte. Bakgrunnen for dette er at kompensasjonslovens unntak fra kompensasjonsrett kun oppstiller to av vilkårene fra statsstøtteregelverket (foretaksvilkåret og konkurransevilkåret). Unntaket kan således anses som en delvis implementering av forbudet mot statsstøtte – herunder ved at det, blant annet, ikke også oppstilles krav om at kompensasjon må kunne påvirke samhandelen mellom avtalepartene. Kompensasjonslovens unntak kan ramme rent nasjonale faktiske eller potensielle konkurransevridninger.
 
Nærmere om begrepet "økonomisk aktivitet"
 
I Ot.prp.nr.1 (2007-2008) kap. 31.1.2 vises det til at begrepet "økonomisk aktivitet" skal tilsvare det såkalte foretaksbegrepet i EØS-avtalen artikkel 61 (1), der økonomisk aktivitet er definert som en aktivitet som består i å tilby varer og tjenester i et marked. Videre fremgår det at:
 
"Utøvelse av offentlig myndighet er eksempelvis ikke økonomisk aktivitet. Videre vil tjenester som hører inn under kommunenes kjerneområde, som basis helse- og sosialtjenester og grunnutdanning, ikke anses som økonomisk aktivitet. Heller ikke kommunale aktører som alene ivaretar eksempelvis sosiale eller kulturelle funksjoner, vil anses for å drive økonomisk aktivitet. Det kan likevel ikke utelukkes at også slike aktører i enkelte tilfeller kan anses å drive økonomisk aktivitet. Det vil eksempelvis kunne være tilfelle dersom kommuner organiserer kurs (kunst, idrett, alternativ helse mv.) eller reiser i konkurranse med private aktører.
[...]
Dersom formålet er sosialt, kulturelt eller utdannelsesmessig vil dette tale mot at det dreier seg om økonomisk aktivitet. Hvordan tjenesten finansieres er også av betydning. Dersom brukeren kun betaler en begrenset del av kostnadene relatert til tjenesten, vil dette bidra til å understreke karakteren av ikke-økonomisk aktivitet. Finansieringsformen kan kaste et lys over og understreke formålet med tjenesten. En begrenset egenandel for brukerne viser at tjenesten finansieres solidarisk av samfunnet, noe som er et typisk kjennetegn for de oppgaver som det offentlige påtar seg overfor sine borgere."
 
Skattekontoret bemerker at kommunale svømmeanlegg typisk brukes til en rekke ulike aktiviteter, som kan ha ulik grad av økonomisk karakter. På den ene siden kan det eksempelvis nevnes bruk av basseng til lovpålagte oppgaver innen undervisning og helsetjenester. På den andre siden kan svømmeanlegg benyttes til mer kommersielle aktiviteter, som ordinært salg av inngangsbilletter, salg av svømmekurs, utleie av basseng mv.
 
I Merverdiavgiftshåndboken 2021 under margstikkordet "Svømmehall" uttales følgende:
 
"Oslo tingrett kom i dom 29. januar 2016 til at billettinntekter fra publikumsbading i svømmehall (unntatt avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 3-8 annet ledd) ble rammet av konkurranseregelen i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4. I kjølvannet av Finansdepartementets fortolkningsuttalelse 27. juni 2016 om når det foreligger økonomisk aktivitet på kulturområdet, jf. omtalen nedenfor under stikkordet «Konsertarrangementer», er spørsmålet om billettinntekter fra publikumsbading i svømmehall kommet opp på nytt. Finansdepartementet har i fortolkningsuttalelse 18. desember 2020 vurdert dette nærmere. Departementet uttaler bl.a. at tilbud som i det vesentlige finansieres av kommunen selv, etter deres syn vanskelig kan anses for å være økonomisk aktivitet. Videre at det også i de tilfellene inntektene fra publikumsbading dekker verken byggekostnader eller drift, har formodningen mot seg at det er tale om økonomisk aktivitet. Her legger departementet til grunn at det også vil være relevant å se på hvor mye tid og ressursbruk samt finansiering av svømmeanlegget publikumsbadingen mot betaling utgjør, så vidt vi forstår i forhold til hele anlegget som sådan".
 
Finansdepartementet har i fortolkningsuttalelse 18. desember 2020 redegjort for sitt generelle syn på gjeldende rett rundt hvordan kommunale svømmeanlegg skal behandles kompensasjonsmessig:
[...]
På bakgrunn av rettskildebildet som skissert over, legger departementet til grunn at en i vurderingen av om drift av kommunale svømmeanlegg utgjør «økonomisk aktivitet» i henhold til kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4, må vektlegge både formålet med og finansieringen av tilbudet, men at hvorvidt tilbudet finansieres ved publikumsbetaling vil være et tungtveiende moment.
[...]
Departementet understreker at merverdiavgiftskompensasjon er ment å fjerne insitamentet til egenproduksjon, men er ingen støtteordning til kommunene. Dette innebærer at kommuner som får merverdiavgiftskompensasjon ikke skal komme bedre ut enn private aktører som ikke har samme mulighet. Dette hensynet gjenspeiles blant annet i konkurransevilkåret, som behandles i punkt 4. Det må tas i betraktning at kommunen, når den driver økonomisk aktivitet, ikke skal ha to finansieringskilder for sin aktivitet, altså både salgsinntekter og kompensasjon, i motsetning til en privat aktør som tilbyr tjenester bare på grunnlag av salgsinntekter.
[...]
Folkehelsetilbud som i det vesentligste finansieres av kommunen selv og gjennom spillemidler (og bare for en begrenset andel gjennom publikumsbetaling), kan imidlertid etter departementets syn vanskelig anses for å være økonomisk aktivitet. Departementet viser her til at i en rekke svømmeanlegg gis det tilbud til skoler, idrettsklubber og andre grupper enten vederlagsfritt eller mot et beskjedent vederlag. Departementet antar at det at kommunen i en slik forbindelse, for å utnytte sin restkapasitet, også gir tilbud til kommunens øvrige innbyggere, ikke medfører en slik utnyttelse av det kommunale anlegget at dette blir å anse som økonomisk aktivitet. Slike svømmeanlegg fremstår primært som et tilbud til kommunens egne innbyggere, og er i stor grad finansiert av offentlige midler, og ikke kommersielle inntekter fra publikum.
 
I de tilfellene hvor inntektene fra publikumsbading verken dekker byggekostnader eller drift, og svømmeanlegget også er finansiert med spillemidler og oppfyller vilkårene for slik tildeling, har det etter departementets syn derfor formodningen mot seg at det er tale om økonomisk aktivitet. Det vil også være relevant å se hen til hvor mye tid og ressurser ved svømmeanlegget som brukes til henholdsvis publikumsbading og definerte offentlige oppgaver, slik som svømmeopplæring i skolen og lignende.
 
Departementet mener det ikke er riktig å oppstille en fiksert brøk for vurderingen av hvor stor andel svømmeanleggene kan benyttes til publikumsbading og hvor stor del av driften som må dekkes av publikumsbetaling, for at kommunen skal anses å drive økonomisk aktivitet. Hvor det kommunale svømmeanlegget representerer et tilbud til kommunens innbyggere for å utnytte en restkapasitet i tid mot et begrenset vederlag, antar departementet at det som et utgangspunkt ikke vil foreligge økonomisk aktivitet."
 
Vi viser også til vedlagte anonymiserte kopi av Skattedirektoratets
avgjørelse datert 28. mai 2021 vedrørende et kommunalt svømmebasseng ...
 
Vilkåret om at aktiviteten må kunne være i konkurranse med virksomhet som ikke er kompensasjonsberettiget
 
I tillegg til at kommunen må drive økonomisk aktivitet, må denne aktiviteten kunne være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4. I Ot.prp.nr.1 (2007-2008) kap. 31.1.2 viser departementet til at:
 
"Forbudet mot statsstøtte i EØS-avtalen får bare anvendelse dersom støtten vrir eller truer med å vri konkurransen. Underforstått ligger en slik begrensning også i begrepet økonomisk aktivitet. Det er kun i forbindelse med virksomheter som består i å tilby varer og tjenester i et marked at støtte til et foretak kan vri eller true med å vri konkurransen. [...]
 
Vilkåret om at virksomheten »kan» være i konkurranse med virksomhet som ikke er kompensasjonsberettiget, gjør at det ikke må foreligge faktisk konkurranse med andre aktører. Den foreslåtte begrensningen i kompensasjonsordningen vil altså gjelde både der det foreligger faktisk konkurranse mellom kommunale og private tilbydere og der det er åpnet for konkurranse uten at private tilbydere rent faktisk har etablert seg."
 
Finansdepartementet har i fortolkningsuttalelse 18. desember 2020 uttalt at:
"[...]
I tillegg til vilkåret om økonomisk aktivitet, krever kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 at aktiviteten må kunne være «i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget».
 
I forarbeidene til bestemmelsen (Ot. prp. nr. 1 (2007–2008)) er det understreket at konkurransevilkåret omfatter både faktisk og potensiell konkurranse, og at det «ikke må foreligge faktisk konkurranse med andre aktører». Det er ikke avgjørende hvorvidt det p.t. eksisterer virksomheter som kan være innenfor samme konkurranseflate. Konkurransevilkåret gjelder både «der det foreligger faktisk konkurranse mellom kommunale og private tilbydere og der det er åpnet for konkurranse uten at private tilbydere rent faktisk har etablert seg». Spørsmålet er dermed hvorvidt merverdiavgiftskompensasjonen til et kommunalt svømmeanlegg kan innebære potensiell konkurransevridning.
 
For å avgjøre hvorvidt kommunale svømmeanlegg kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget, må det ses hen til hvilken konkurranseflate de kommunale svømmeanleggene drives innenfor. Dette beror på en vurdering av virksomhetens art.
[...]
Terskelen for at konkurransevilkåret i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 er oppfylt, er etter departementets vurdering lav, også for drift av kommunale svømmehaller, da det er tilstrekkelig et det er «åpnet for konkurranse uten at private tilbydere rent faktisk har etablert seg»."
 
Skattekontorets konkrete vurdering av om retten til kompensasjon vil være avskåret etter kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4
 
Suldal kommune vil ikke ha rett til kompensasjon for inngående merverdiavgift ved bruk av svømmeanlegget til aktiviteten publikumsbading dersom dette innebærer at kommunen vil drive "økonomisk aktivitet" som "kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.", jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4.
 
Basert på skattekontorets forståelse av foretaksbegrepet tar skattekontoret utgangspunkt i at det å tilby adgang til en svømmehall er en aktivitet som, etter sin art, kjennetegnes av at det tilbys en tjeneste i et åpent og etablert marked.
 
Det beskrevne svømmeanlegget vil, etter det opplyste, kunne betraktes som en tradisjonell svømmehall. Ett av formålene med avskjæringsregelen i § 4 annet ledd nr. 4 er, som nevnt, at kommunen ikke både skal kunne finansiere aktiviteten med ikke-avgiftspliktig omsetning (her etter mval. § 3-8 annet ledd første punktum) og samtidig motta kompensasjon for inngående merverdiavgift.
 
I denne saken er virksomhetens art å tilby publikumsbading mot betaling i det kommunale svømmeanlegget. Skattekontoret registrerer videre at tjenesten vil tilbys mot vederlag. Det opplyses at de årlige inntektene fra publikumsbadingen er budsjettert til kr 3 500 000. På kostnadssiden er årlige kostnader til lønn og driftsutgifter relatert til publikumsbading budsjettert til kr 5 100 000, årlige avskrivninger budsjettert til kr 1 876 984 og årige renter budsjettert til 1 025 734.  
 
Finansdepartementet har i tolkningsuttalelse av 18. desember 2020 om kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg uttalt at:
 
"Folkehelsetilbud som i det vesentligste finansieres av kommunen selv og gjennom spillemidler (og bare for en begrenset andel gjennom publikumsbetaling), kan imidlertid etter departementets syn vanskelig anses for å være økonomisk aktivitet. Departementet viser her til at i en rekke svømmeanlegg gis det tilbud til skoler, idrettsklubber og andre grupper enten vederlagsfritt eller mot et beskjedent vederlag. Departementet antar at det at kommunen i en slik forbindelse, for å utnytte sin restkapasitet, også gir tilbud til kommunens øvrige innbyggere, ikke medfører en slik utnyttelse av det kommunale anlegget at dette blir å anse som økonomisk aktivitet. Slike svømmeanlegg fremstår primært som et tilbud til kommunens egne innbyggere, og er i stor grad finansiert av offentlige midler, og ikke kommersielle inntekter fra publikum.
 
I de tilfellene hvor inntektene fra publikumsbading verken dekker byggekostnader eller drift, og svømmeanlegget også er finansiert med spillemidler og oppfyller vilkårene for slik tildeling, har det etter departementets syn derfor formodningen mot seg at det er tale om økonomisk aktivitet. Det vil også være relevant å se hen til hvor mye tid og ressurser ved svømmeanlegget som brukes til henholdsvis publikumsbading og definerte offentlige oppgaver, slik som svømmeopplæring i skolen og lignende.
 
Departementet mener det ikke er riktig å oppstille en fiksert brøk for vurderingen av hvor stor andel svømmeanleggene kan benyttes til publikumsbading og hvor stor del av driften som må dekkes av publikumsbetaling, for at kommunen skal anses å drive økonomisk aktivitet. Hvor det kommunale svømmeanlegget representerer et tilbud til kommunens innbyggere for å utnytte en restkapasitet i tid mot et begrenset vederlag, antar departementet at det som et utgangspunkt ikke vil foreligge økonomisk aktivitet."
...
Det fremgår av tilleggsopplysningene til anmodningen (jf. timeplanen s. 2) at svømmeanlegget er planlagt brukt til aktiviteten publikumsbading 32 timer i uken, samt i skoleferien. Badet brukes til kommunale oppgaver 37,5 timer i uken. Totalt er badet åpent 69,5 timer i uken. Aktiviteten publikumsbading utgjør dermed 46 %. 
 
Selv om departementet antyder at det går en grense for en slik restkapasitetsvurdering ved omlag 20 % av anleggets kapasitet registrerer vi at Skattedirektoratet legger til grunn at denne grense nok må ligge noe over dette. Vi viser her til at Skattedirektoratet legger til grunn at publikumsbadingen i nevnte klagesak klart utgjør mer enn 20 %.
 
Når det gjelder brukerbetalingen foretar Skattedirektoratet følgende vurdering;
...
For (.....) dekket billettinntektene fra publikumsbadingen i 2017 87,2% og i 2018 73,24% av aktivitetens driftskostnader. Sett mot byggekostnader, dekker inntekter fra publikumsbadingen 90% i 2017 og 80 % i 2018. I følge departementets tolkningsuttalelse av 20. desember 2020 har det formodningen mot seg at det er tale om økonomisk aktivitet, dersom inntektene fra publikumsbading ikke dekker byggekostnader eller drift. Dette legges til grunn som utgangspunkt for vurderingen av publikumsbadingen i (.....) i 2017 og 2018."
 
Etter det opplyste vil ikke billettinntektene knyttet til publikumsbadingen dekke driftskostnadene forbundet med publikumsbadingen, og dette taler for at det ikke foreligger økonomisk aktivitet. 
 
Det fremgår imidlertid av anmodningen at avskrivninger og rentekostnader er på 2 902 718 kroner. Billettinntektene er opplyst til å være 3 500 000 kroner. Billettinntektene dekker dermed 100 % av byggekostnadene knyttet til publikumsbadingen, og dette taler for at det foreligger økonomisk aktivitet. 
 
Etter skattekontorets syn er det ikke naturlig å anse publikumsbadingen for bare å være det en kan anse som utnyttelse av restkapasitet i tid mot et begrenset vederlag. Til det vil graden av brukerbetaling, etter skattekontorets syn være for stor. Billettinntektene finansierer således en vesentlig del av kostnadene ved å drive svømmehall, og kommunen vil dermed utøve økonomisk aktivitet, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4.
 
For å falle inn under unntaksbestemmelsen i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 må den økonomiske aktiviteten som nevnt anses å kunne være "i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget".
 
Skattekontoret viser til at aktiviteten publikumsbading vil tilbys i et åpent og etablert marked og være i konkurranse med andre aktører og tilbud. Skattekontoret viser for øvrig til hvordan dette ble vurdert i Luster-dommen:
 
"Å drifte svømmehaller er ikke en tjeneste som det offentlige har besluttet at bare kommunen skal tilby. Å åpne og drifte en svømmehall er derfor en tjeneste som er åpnet for konkurranse, og dette gjelder selv om ingen private tilbydere rent faktisk har etablert seg. Saksøker har anført at det ikke finnes noen reell konkurranse for Lustrabadet fordi det ikke er noen private som er villige til å drive slike svømmehaller, fordi de da er garantert å gå med tap. Saksøker viser til at det ikke finnes svømmehaller som drives i privat regi, og at Lustrabadet klart må skilles fra badeland og hoteller. Retten er ikke enig i denne anførselen og mener i likhet med skatteetaten at den tjenesten Lustrabadet tilbyr (publikumsbading) er i konkurranse med andre private tilbud som tilbyr den samme tjenesten, svømming i svømmebasseng. Eksempler på slike konkurrerende virksomheter som Skattedirektoratet nevner er hoteller med svømmebasseng, private badeland og private treningssentre som tilbyr trening i basseng – en vurdering som retten slutter seg til."
 
Konkurranseaspektet anses her følgelig både som et moment i retning av at aktiviteten publikumsbading mot vederlag vil innebære "økonomisk aktivitet" – foruten at tilleggsvilkåret om at aktiviteten må kunne være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget også anses oppfylt.
 
Slik skattekontoret ser det fremstår det etter dette klart at aktiviteten publikumsbading mot vederlag vil innebære at kommunen vil utøve økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettigede. Konkurranseflaten er ikke bare mot private svømmehaller, badeland mv. men også mot andre treningstilbud som private treningssentre, klatreparker mv. Retten til kompensasjon vil være dermed avskåret etter kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4.
 
Skattekontorets konklusjon er med dette at publikumsbading driftet av kommunen selv, ikke vil være en del av kommunens kompensasjonsberettigede virksomhet.» 
 

Klage

Rogaland Revisjon har i brev av 11. januar 2022 klaget over skattekontorets bindende forhåndsuttalelse.
Fra klagen hitsettes:
 
«3.2 ØKONOMISK AKTIVITET 
 
Vår vurdering av tolkningen fra finansdepartementet er at det skal gjøres en totalvurdering av økonomi i forhold til hvor mye som dekkes av publikumsbetaling i forhold til kostnader relatert til tjenesten, samt bruk på kommunale tjenester og utnyttelse av restkapasitet.
 
Det fremgår vel relativt klart i tolkningen til finansdepartementet at det ikke vil være riktig å sette opp en fiksert brøk over hvor mye av kapasiteten som kan benyttes til publikumsbading og hvor stor del av driften som kan dekkes av publikumsbetaling for at kommunen kan anses å drive økonomisk aktivitet. 
 
Som det fremkommer i vår søknad om bindende forhåndsuttalelse av 20.08.2021 så viser budsjettet til kommunen relatert til publikumsbading sum kostnader på kr 8 002 718 og inntekter på kr 3 500 000. Hvilket gir et underskudd på kr 4 502 718. Publikumsbetalingens dekning av kostnader relatert til publikumsbadingen er da på ca. 43,7 %. Vår vurdering av lovverk med forarbeider samt tolkningen fra finansdepartementet er at det må være den totale økonomiske situasjon relatert til publikumsbadingen som må vurderes når en skal avgjøre om kommunen driver med økonomisk aktivitet eller ikke. Det bør ikke settes opp en fiksert brøk hvor en måler inntektene opp mot avskrivninger og rentekostnad alene. Dette kan slå veldig skeivt ut mellom anlegg. 
 
Som kjent vil det alltid være en viss inflasjon i den norske økonomien. Noe som innebærer at driftskostnader som vedlikehold, oppvarming, lønn etc. vil stige i perioden. Det samme vil gjelde publikumsbetalingen. Avskrivningene vil være helt like i avskrivningsperioden, mens rentekostnaden gitt et stabilt rentenivå vil reduseres i perioden, dersom en skal legge restverdi til grunn for beregning av renter. Det er også slik at vedlikeholdskostnader på en svømmehall eller annet idrettsbygg er relativt små når bygget er nytt. Dette vil imidlertid øke ettersom bygget blir eldre, hvilket fører til økte driftskostnader i perioden, mens sum avskrivninger og renter vil reduseres i perioden. Vi kan da få situasjoner hvor publikumsbading i et gammelt anlegg som kanskje er fullt ut avskrevet har store underskudd, men regnes som økonomisk aktivitet pga. lave kapitalkostnader. Mens et nytt anlegg hvor publikumsbadingen kanskje gir et mindre underskudd ikke regnes som økonomisk aktivitet fordi avskrivninger og rentekostnad overstiger publikumsinntekten. 
 
Det er neppe finansdepartementets intensjon at tolkningen skulle tolkes slik at det ikke kan drives publikumsbading med noe som helst publikumsbetaling dersom det er snakk om et gammelt anlegg som er fullt ut avskrevet.
 
Et annet poeng her er utviklingen i rentemarkedet. Når Suldal bad stor ferdig i 2019 var renten en benyttet i selvkostberegninger på 2,3 %. Den er i 2020 (som er den sist beregnede) redusert til 1,36 %. 1,36 % er det som er benyttet i grunnlag i Suldal kommunes budsjett. Med denne renten er skattekontorets vurdering at kommunen driver økonomisk aktivitet da inntektene fra publikumsbadingen dekker renter og avskrivninger 100 %. Dersom en hadde gjort denne beregningen i 2019 og brukt dagjeldende selvkostrente på 2,3 % ville rentekostnaden relatert til publikumsbadingen steget fra kr 1 025 734 til kr 1 700 850. Hvilket ville medført at publikumsbetalingen gitt ellers like forhold ikke hadde dekket avskrivninger og renter på restverdien.
 
3.3 UTNYTTELSE AV RESTKAPASITET
 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 som en del av samhandlingsreformen. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. En av strategiene i samhandlingsreformen var å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Kommunen har gjennom folkehelseloven et ansvar for å fremme folkehelse. 
 
Utdanningsdirektoratet knytter svømmeferdigheter tett opp mot folkehelse. «Svømming og annen vannaktivitet kan være viktige helsefremmende aktiviteter i et livsløpsperspektiv. I tillegg vil muligheten til å utøve flere aktivitetsformer kunne bidra til et større sosialt nettverk, som igjen bidrar til sosial inkludering» Læreplanverket Udir. 
 
Suldal bad er i hovedsak bygget for å oppfylle kommunens plikter innenfor folkehelse og benyttes hele den normale arbeidsdag innenfor skole og helse. Det vil da være en del restkapasitet i anlegget ut over dette. 
 
Det følger av finansdepartementets tolkningsuttalelse: «Departementet viser her til at i en rekke svømmeanlegg gis det tilbud til skoler, idrettsklubber og andre grupper enten vederlagsfritt eller mot et beskjedent vederlag. Departementet antar at det at kommunen i en slik forbindelse, for å utnytte sin restkapasitet, også gir tilbud til kommunens øvrige innbyggere, ikke medfører en slik utnyttelse av det kommunale anlegget at dette blir å anse som økonomisk aktivitet.» Side 5 av 11 Normalt vil det være slik at deler av total kapasitet i et svømmeanlegg tildeles svømmeklubber vederlagsfritt slik at de kan utøve sin idrett slik som beskrevet i finansdepartementets tolkning. Restkapasitet i anlegg vil da være tid som ikke benyttes av kommunen selv eller tildeles idrettslag vederlagsfritt. 
 
Suldal bad er beliggende på Sand i Ryfylke. Dette er en relativt liten plass med ca. 1 200 innbyggere. Det er per 01.01.2021 totalt 3 809 innbyggere i hele kommunen, som for øvrig er Rogaland desidert største i areal. Pga et relativt begrenset antall innbyggere i nærheten av anlegget samt tidligere mangel på egnede anlegg, er det ikke etablert svømmeklubber i Suldal kommune. Det er derfor helt naturlig at det er mer restkapasitet her enn det vil være i et tilsvarende anlegg på en plass med vesentlig fler innbyggere. I og med at anlegget i all hovedsak er finansiert av offentlige midler er det da naturlig at en del av restkapasiteten stilles til disposisjon for kommunens innbyggere mot et begrenset vederlag. I Suldal bad er det totalt 37,5 timer per uke som benyttes i kommunens virksomhet og 32 timer av «restkapasiteten» som benyttes til publikumsbading. Dette gir en fordeling på 54 % kommunale oppgaver og 46 % til publikumsbading. 
 
Et svømmeanlegg i en større by eller tettsted benyttes gjerne til kl. 22 på kveldende i ukedagene og til kl. 20 i helger. Dersom anlegget da åpnes på hverdager, slik som i Suldal kl. 06:30 og i helgene kl 08:00 vil anlegget ha en total brukstid per uke på 101,5 timer. I Suldal benyttes anlegget til kommunale oppgaver i 37,5 timer og anleggets totale restkapasitet kan da beregnes til 64 timer. Av dette benyttes 32 timer eller 50 % til publikumsbading. 
 
Selv om bruk relatert til publikum mot et begrenset vederlag prosentvis er relativt høyt, er årsaken til dette anleggets beliggenhet i et område hvor det ikke er etablert svømmeklubber som ønsker trening i anlegget. Beregninger viser også at 50 % av restkapasitet i anlegget ikke benyttes og vil være disponibelt dersom det etableres idrettslag som ønsker trening i anlegget uten at tid for publikumsbading må reduseres. Dersom ikke benyttet restkapasitet hadde blitt tildelt idrettslag ville publikums andel mot et begrenset vederlag sunket til 31 %. 
 
Det er derfor vår forståelse at vurderingen av hvor stor andel av svømmeanlegget som brukes til publikumsbading må bygge på en totalvurdering og ikke matematiske modeller hvor en måler publikumstid opp mot total brukstid, da anlegg på mindre plasser slik som Suldal ikke har svømmeklubber som ønsker trening i anlegget. Bruk til kommunale oppgaver og idrettslag vil da være vesentlig mindre enn her enn på større plasser og dermed øke den prosentvise bruken til publikumssvømming.
 
3.4 HVA ER BYGGEKOSTNAD 
 
Vår forståelse av skatteetatens vurderinger er at en har hengt seg opp i deler av en setning i tolkningen fra finansdepartementet hvor det står følgende: 
 
«I de tilfellene hvor inntektene fra publikumsbading verken dekker byggekostnader eller drift, og svømmeanlegget også er finansiert med spillemidler og oppfyller vilkårene for slik tildeling, har det etter departementets syn derfor formodningen mot seg at det er tale om økonomisk aktivitet.» 
 
Dette tolkes av skatteetaten som at en skal måle publikumsbetalingen opp mot driftskostnadene og deretter publikumsbetalingen opp mot de årlige kapitalkostnadene for å avgjøre om en kommune driver økonomisk aktivitet eller ikke. 
 
Hva som utgjør henholdsvis byggekostnad og drift fremgår ikke av tolkningen til finansdepartementet, men det er vår forståelse at begrepet «byggekostnader» må relateres til betydningen i avsnittet over i Finansdepartementets tolkning. Her står det:
 
«Folkehelsetilbud som i det vesentligste finansieres av kommunen selv og gjennom spillemidler (og bare for en begrenset andel gjennom publikumsbetaling), kan imidlertid etter departementets syn vanskelig anses for å være økonomisk aktivitet. Departementet viser her til at i en rekke svømmeanlegg gis det tilbud til skoler, idrettsklubber og andre grupper enten vederlagsfritt eller mot et beskjedent vederlag. Departementet antar at det at kommunen i en slik forbindelse, for å utnytte sin restkapasitet, også gir tilbud til kommunens øvrige innbyggere, ikke medfører en slik utnyttelse av det kommunale anlegget at dette blir å anse som økonomisk aktivitet. Slike svømmeanlegg fremstår primært som et tilbud til kommunens egne innbyggere, og er i stor grad finansiert av offentlige midler, og ikke kommersielle inntekter fra publikum.
 
Når det gjelder Suldal bad så er dette i sin helhet finansiert av offentlige midler og ikke i noen grad av kommersielle inntekter fra publikum. Det vises her til at forventede driftskostnader fra publikumsbadingen uten avskrivninger og renter er vesentlig høyere enn forventede inntekter fra publikum. Selve publikumsbadingen uten kapitalkostnader vil påføre kommunen et årlig underskudd på ca. 1,6 mill. kr og det finnes da ikke midler fra publikumsbadingen til å finansiere noen del av anlegget. 
 
Etter vår oppfatning er det også dette som framkommer i mva-håndboken 2021 s 1 049: «Videre at det også i de tilfellene inntektene fra publikumsbading dekker verken byggekostnader eller drift, har formodningen mot seg at det er tale om økonomisk aktivitet. Her legger departementet til grunn at det også vil være relevant å se på hvor mye tid og ressursbruk samt finansiering av svømmeanlegget publikumsbadingen mot betaling utgjør, så vidt vi forstår i forhold til hele anlegget som sådan. Skattedirektoratet antar at ikke-kompensasjonsberettiget bruk, dvs. eksempelvis utleie eller fradragsberettiget bruk ikke skal telle med i denne sammenheng.» 
 
Både i henhold til regnskapsloven og regnskap etter kommunelov med forskrifter vil avskrivninger være en del av selskapets/kommunens driftskostnader. Rentekostnader vil være en del av finanskostnadene. Skatteetaten velger å trekke avskrivningene ut av driftskostnadene og rentekostnaden ut av finanskostnadene og definerer dette som byggekostnad. Et normalt begrep for årlige avskrivninger og renter vil være kapitalkostnader. Jfr f.eks selvkostforskriften § 5.
 
Når skatteetaten velger å definere byggekostnader som avskrivninger og renter det enkelte år og måle publikumsbetalingen opp mot dette, vil dette medføre et stort behov for avklaringer. F.eks hvilken avskrivingstid som skal legges til grunn, hvilken rentesats som skal benyttes og hva som skal være grunnlag for renteberegning.
 
3.4.1 AVSKRIVNINGER
 
Dersom en skal legge de kommunale regnskapsregler til grunn så var det forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) som var gjeldende til og med 2019. Her fremkommer det i § 8 at idrettsbygg skal avskrives over 40 år, men det var tillatt med en kortere avskrivningsperiode dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden til anleggsmidlet var kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene. Det er vår erfaring med revisjon av kommunale regnskaper at andre avskrivningsperioder enn det som fremkom i § 8 var svært uvanlig da det var vanskelig å dokumentere en åpenbart kortere økonomisk levetid for det enkelte anleggsmiddel. 
 
I forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, gjeldende fra 2020 skal anleggsmidler som har en begrenset utnyttbar levetid, avskrives over den utnyttbare levetiden til anleggsmidlet. Her er det gitt makstider for avskrivninger hvor idrettsbygg kan avskrives over maksimalt 40 år. Det er med andre ord betydelig mer rom for skjønnsmessige vurderinger som skal gjøres i henhold til ny forskrift. Hvert enkelt anleggsmiddel skal da vurderes i forhold til økonomisk levetid og det vil være sannsynlig at avskrivningstid på idrettsbygg da vil variere betydelig i kommunesektoren. 
 
Dersom det er selskaper som benytter regnskapsloven, som er hovedregelen for f.eks. interkommunale selskaper, så følger det av § 5-3 at anleggsmidler som har en begrenset økonomisk levetid skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Også her er det et betydelig rom for skjønn som kan slå ut i forskjellig lengde på avskrivningene og da være helt avgjørende i forhold til metoden som skatteetaten legger opp til i forhold til å avgjøre om en kommune driver økonomisk aktivitet eller ikke.
 
Når det gjelder regler for tildeling av spillemidler som tolkningen til finansdepartementet til dels er knyttet opp mot så er det gitt begrensninger på spillemiddelfinansierte anlegg i 30 år. Det kan derfor tenkes at det er 30 år som burde vært benyttet dersom en først skal legge matematiske modeller til grunn på enkeltelementer for å avgjøre om en kommune driver økonomisk aktivitet eller ikke. 
 
Det er med andre ord svært skjønnsmessige vurderinger som skal legges til grunn for å avgjøre avskrivningselementet i «byggekostnaden», noe som kan føre til helt ulikt resultat for ellers helt like saker. 
 
3.4.2 RENTER
 
Som nevnt ovenfor så fremkommer det ikke noen plass hvilken rentesats som skal benyttes for å bestemme størrelsen på renteelementet. Ei heller hva som er grunnlaget for renteberegningen. Suldal kommune var usikre på hvordan renter skulle beregnes i dette tilfellet, men landet ned på å bruke definisjonen i selvkostforskriften § 5 hvor det fremkommer at rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng. En annen modell kan jo være å knytte beregningen opp mot et spesielt lån som kommunen har tatt opp for å finansiere svømmehallen eller en gjennomsnittlig rente på kommunens samlede låneportefølje. Det kan også være usikkerhet om en skal beregne renter etter restverdi på anleggsmidlene eller restverdi på lån som er benyttet til å finansiere anlegget. 
 
3.5 VURDERING AV SULDAL BAD OPP MOT VEDLAGT KLAGESAK 
 
I skatteetatens bindende forhåndsuttalelse henvises det til en klagesak behandlet av skattedirektoratet i en lignende sak. I BFU’en er det og tilsynelatende gjort de samme beregninger som skattedirektoratet har gjort i klagesaken, men en har ikke gjennomgått forutsetningene som legges til grunn for beregningene. Dersom en først skal benytte matematiske modeller opp mot enkeltelementer i kostnadsbildet for å beregne om publikumsbading skal anses som økonomisk aktivitet er det vel viktig at like saker behandles likt. 
 
I klagesaken s. 8 fremkommer det at anlegget avskrives over 30 år og at årlige avskrivninger utgjør kr 3 300 000. Årlige rentekostnader utgjør kr 1 900 000. Ut ifra dette kan en beregne seg fram til at anlegget har en total kostnad på 30 * 3 300 000 = 99 000 000. Det opplyses i saken at årlige renteutgifter utgjør kr 1 900 000. Dersom en legger en restverdi til grunn på 99 000 000 ser en at det er benyttet en rentesats på 1,9 %.
 
I Suldal kommune er det benyttet en avskrivningstid på 40 år som var avskrivningstiden en skulle benytte i 2019 i henhold til forskrift da anlegget var nytt, dersom det ikke var åpenbart at anlegget hadde en kortere økonomisk levetid. Det er videre benyttet selvkostrenten for 2020 som var på 1,36 %. 
 
Med de forutsetningene som allerede ligger til grunn så dekker publikums betaling ca. 43,7 % av de totale kostnader mens stilsvarende dekning i klagesaken er på 43,2 %. Dekningsgraden er med andre ord tilnærmet lik.
 
Dersom en hadde benyttet de samme forutsetningene i Suldal kommune som i vedlagte klagesak med en avskrivningstid på 30 år og en rente på 1,9 % ville sum renter og avskrivninger utgjort kr 3 900 112. Publikums betaling dekker da 89,7 % av sum renter og avskrivninger og total dekningsgrad er da nede på 38,9 %. Noe som da er ca. 4,3 % under dekningsgraden i klagesaken.
 
I 2019 når Suldal bad sto ferdig var selvkostrenten på 2,3 %. Anlegget hadde da en noe høyere restverdi. Hadde en gjort den samme beregningen da med en avskrivningstid på 40 år og en rente på 2,3 % vil sum renter og avskrivninger utgjort kr 3 581 806 og overskredet de totale forventede inntektene fra publikum.
  Suldal Vedlagt klagesak Suldal avskrivning 30 år, rente 1,9% Suldal avskrivning 40 år, rente 2,3%
Inntekter publikumsbading 3 500 000 1 857 756 3 500 000 3 500 000
Sum inntekter 3 500 000 1 857 756 3 500 000 3 500 000
         
Lønn og driftsutgifter relatert til publikumsbading 5 100 000 2 252 394 5 100 000 5 100 000
Avskrivninger 1 876 984   2 495 062 1 880 956
Renter restverdi 1 025 734 2 047 240 1 405 050 1 700 850
Sum kostnader 8 002 718 4 299 634 9 000 112 8 681 806
         
Resultat -4 502 718 -2 441 878 -5 500 112 -5 181 806
Publikums dekning av totale driftskostnader for tjenesten i % 43,7 43,2 38,9 40,3

 

4 KONSEKVENSER AV MODELL SOM SKATTEETATEN LEGGER TIL GRUNN

Modellen skatteetaten har lagt seg på hvor de årlige kapitalkostnadene skal måles mot publikumsbetalingen for å avgjøre om det utøves økonomisk aktivitet vil sannsynligvis medføre at publikumsbadingen mot et begrenset vederlag i en rekke saker vil gå fra å vurderes som «ikke økonomisk aktivitet» til å vurderes som «økonomisk aktivitet» i løpet av få år. Hvis vi tar utgangspunkt i den behandlede klagesaken vedlagt denne sak, så vil inntekter fra publikumsbetalingen allerede i 2020 overstige sum renter og avskrivninger dersom publikumsbetalingen var på det samme nivået som 2017, og en skal legge selvkostrenten til grunn, og beregne renter ut ifra restverdi på anlegget.

Klagesak Avskrivninger  Periode Restverdi anlegg Renter Rentesats
2017 3 300 000 30 99 000 000 1 900 000 1,919192
2018 3 300 000   95 700 000    
2019 3 300 000   92 400 000    
2020 3 300 000   89 100 000 1 238 490 1,39
           
Renter 2020 1 238 490        
Avskrivninger 3 300 000        
Sum 4 538 490        
Publikumsbadingens andel 39,37% 1 786 804        
Betaling fra publikum 1 857 756        
Betalingen dekker mer enn 100%          

 

En annen konsekvens er at publikumsbadingen i eldre anlegg nesten alltid vil regnes som økonomisk aktivitet pga. lave avskrivninger og rentekostnad, selv om underskuddene av publikumsbadingen her ofte er større enn i nye anlegg pga. høyere vedlikeholdskostnader. Det har neppe vært finansdepartementets intensjon at deres tolkningsuttalelse skulle tolkes på denne måten. Da ville det vært svært mye enklere for finansdepartementet å lage klare konsise regler med matematiske beregningsmodeller hvor de klart gav uttrykk for at de årlige inntektene fra et betalende publikum ikke måtte overstige de årlige kapitalkostnadene relatert til tjenesten etter bruk.

5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

Suldal bad er i hovedsak bygget for å oppfylle kommunens plikter innenfor folkehelse og benyttes hele den normale arbeidsdag innenfor skole og helse. Det vil da være en del restkapasitet i anlegget ut over dette. I og med at anlegget fullt ut er finansiert av offentlige midler er det da naturlig at en del av restkapasiteten stilles til disposisjon for kommunens innbyggere mot et begrenset vederlag. Ca. 50 % av denne restkapasiteten benyttes til publikumsbading mot et begrenset vederlag. Av den totale bruk er ca. 54 % knytte til kommunale oppgaver og 46 % til publikumsbadingen.

Kommunens forventede inntekter og utgifter viser at publikumsbadingen vil påføre kommunen et underskudd på ca. 4,5 mill. kr og at inntektene fra publikumsbadingen dekker ca. 43,7 % av de totale kostnadene relatert til tjenesten. Driftskostnadene uten avskrivninger og renter overstiger publikumsbetalingen med ca. 1,6 mill. kr. Det er vår forståelse av kompensasjonsloven med forarbeider samt tolkningen til finansdepartementet at dette da ikke skal regnes som økonomisk aktivitet.

Det er oss bekjent ikke grunnlag i lov, forarbeider eller statsstøtteregelverket innenfor EØS som indikerer at publikumsbetalingen skal måles opp mot de årlige kapitalkostnadene for å avgjøre om publikumsbetalingen skal anses som økonomisk aktivitet eller ikke. Vi kan heller ikke se at tolkningen til finansdepartementet legger opp til en slik beregning. Her fremkommer det blant annet i pkt. 3 siste avsnitt (oppsummering) følgende:

«Departementet mener det ikke er riktig å oppstille en fiksert brøk for vurderingen av hvor stor andel svømmeanleggene kan benyttes til publikumsbading og hvor stor del av driften som må dekkes av publikumsbetaling, for at kommunen skal anses å drive økonomisk aktivitet. Hvor det kommunale svømmeanlegget representerer et tilbud til kommunens innbyggere for å utnytte en restkapasitet i tid mot et begrenset vederlag, antar departementet at det som et utgangspunkt ikke vil foreligge økonomisk aktivitet.»

Gjennomgangen viser at det er restkapasitet i anlegget som utnyttes til publikumsbading. Regnskap over forventede inntekter og kostnader viser også klart at det er et svært begrenset vederlag som kreves for å benytte tjenesten. Det er derfor vår vurdering av publikumsbadingen i Suldal bad, slik den er beskrevet i vårt skriv av 20.08.2021 ikke vil utgjøre økonomisk aktivitet i konkurranse med andre ikke kompensasjonsberettigede som rammes av kompensasjonsloven § 4, 2 ledd nr 4 dersom tjenesten tas inn i kommunen.

Dersom skatteetaten mener at vurderingen av om publikumsbadingen mot et begrenset vederlag utgjør økonomisk aktivitet eller ikke skal gjøres ved å måle de årlige kapitalkostnadene opp mot publikumsbetalingen så bør en etter vår mening i alle fall legge de samme forutsetninger til grunn i alle saker.

Dersom en benytter den samme avskrivningsperioden og rentesats til grunn ved beregninger for Suldal bad som i klagesaken av 28.05.2021 så viser beregningene at publikumsbetalingen ikke dekker de årlige avskrivningene og rentekostnadene i 2021. Beregningen viser også at publikumsbetalingen dekker mindre av de totale kostnadene ved publikumsbadingen i Suldal bad enn i den nevnte klagesak. Vi finner det derfor urimelig at publikumsbadingen i Suldal bad vurderes som økonomisk aktivitet mens publikumsbadingen i den vedlagte klagesaken ikke vurderes som økonomisk aktivitet. Vi ber derfor om at BFU ref 2021/6181039 omgjøres.»

Tilleggsbrev fra innsender

I tilleggsbrev 11. januar 2022 har innsenderen kommet med følgende merknader:

«Etter at klage er sendt inn er det kommet vesentlig ny informasjon som vi mener skatteetaten må være klar over og som bør hensyntas ved behandlingen.

I søknad om BFU er det benyttet selvkostrenten fra 2020 i tråd med selvkostforskriften. Denne var på 1,36 %. Ved søknadstidspunktet var dette den siste kjente beregnede selvkostrenten. Selvkostrenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

Kommunalbanken som beregner renten, har nå kommet med nye beregninger for 2021 og gitt et anslag på kalkylerenten for 2022. https://www.kbn.com/om-oss/nyheter/2022/kalkylerente-for-2021/

Suldal kommunes mulige omorganisering vil være fra og med 2022 og vi mener derfor det vil være mest korrekt å bruke anslaget for 2022. Anslag på selvkostrenten for 2022 er på 2,47 %. Når vi benytter denne renten i budsjettet for Suldal kommune vil det se slik ut når en legger en avskrivningstid på 40 år til grunn:

Budsjett normalt driftsår publikumsbading:  
Inntekter publikumsbading 3 500 000
Sum inntekter 3 500 000
   
Lønn og driftsutgifter relatert til publikumsbading 5 100 000
Avskrivninger 1 880 956
Renter restverdi 1 826 565
Sum kostnader 8 807 521
Resultat -5 307 521
Publikums dekning av totale driftskostnader for tjenesten i %  39,7
   
 
Budsjettet viser nå at estimert publikumsbetaling ikke dekker sum avskrivninger og renter for 2022. Dersom dere da skal benytte den samme beregningsmetoden som er benyttet i BFU med ref. 2021/6181039 og i klagesaken vedlagt samme BFU vil konklusjonen være at det ikke utøves økonomisk aktivitet da publikumsbetalingen verken dekker byggekostnad eller driftskostnad. 
 
Det viser vel samtidig at det er en svært vanskelig modell som skatteetaten har lagt seg på, hvor vurderingen om det utøves økonomisk aktivitet kan endres fra år til år etter utviklingen i rentemarkedet og endring av restverdi på anleggsmiddelet. 
 
Realiteten er egentlig ikke endret. Faktum er at Suldal kommune ved å drive publikumsbading mot et begrenset vederlag påfører kommunekassen ekstra driftskostnader på 5,1 mill. kr, hvilket overstiger publikumsinntektene med 1,6 mill. kr. Det er således, etter vår forståelse, helt feil å si at publikumsbetalingen dekker noe som helst av byggekostnaden. Byggekostnaden dekkes fullt ut av offentlige midler.» 
 
Skattekontorets vurdering av klagen
I brev 11. april 2022 har skattekontoret opplyst at de ikke kan se at klager har kommet med nye anførsler som kan føre frem og derfor fastholdt sin bindende forhåndsuttalelse.  
 
Innsenders merknader til skattekontorets vurdering av klagen 
I brev 13. mai 2022 har innsenderen følgende merknader til skattekontorets vurdering av klagen: 
 
«Skattekontoret har i sin uttalelse datert 11.04.2022 i realiteten ikke behandlet klagens innhold, og svart ut det som fremkommer av momenter i klagen. Vi mener det er avgjørende for kommunesektorens tillitt til skatteetaten at saker blir behandlet i tråd med lovens intensjon og at relativt like saker behandles likt.
 
I klagen framkommer det etter vår mening en rekke momenter som burde vært vurdert og som skatteetaten bør ta stilling til. Blant annet: 
  • Rentenivået i Norge er stigende, og det fremkommer at den stigende renten medfører at regnestykket som legges til grunn i gjeldende BFU med ref: 2021/6181039 vil gi et underskudd. Dvs. at billettinntekter ikke lenger dekker renter og avskrivninger. 
  • I gjeldende BFU henvises det til en anonymisert klagesak datert 28 mai 2021. Denne benyttes som en «mal» ved beregninger skatteetaten gjør i sin BFU. I klagesaken gis det medhold blant annet pga. at verdien av avskrivninger og renter er mindre enn totale billettinntekter. I klagesaken som skatteetaten tar utgangspunkt i ved vurderingen benyttes det 30 års avskrivning på anlegget. I Suldal bad er det benyttet 40 års avskrivningstid. Benytter en den samme avskrivningstiden i Suldal som i klagesaken vil sum renter restverdi og avskrivninger overstige verdien på billettinntektene. Like saker bør etter vår oppfatning behandles likt. 
  • Skal publikumsbadingen i nye anlegg som gjerne har avskrivningskostnader og renter restverdi som overstiger billettinntekter være kompensasjonsberettiget i starten, og deretter behandles som ikke kompensasjonsberettiget etter noen år, når renter restverdi og avskrivninger blir mindre enn billettinntektene. I realiteten blir underskuddene ved slik aktivitet gjerne større pga. at eldre anlegg krever mer vedlikehold etc. 
  • Tolkningen til skatteetaten medfører at det ikke kan drives publikumsbading innenfor kompensasjonsloven i eldre anlegg som er ferdig nedskrevet selv om underskuddet her pga. store vedlikeholdskostnader kan være vesentlig større enn i nye anlegg. Mener virkelig skatteetaten at dette var finansdepartementets intensjon med sin tolkning i desember 2020? 
Det er i tillegg etter vår oppfatning argumentert grundig for forståelsen av regelverket.
 
Det har i en årrekke vært frustrasjon i kommunesektoren over skatteetatens forståelse av regelverket for momskompensasjon for kommunale svømmeanlegg. Vi trodde at dette ville løse seg ved den nye fortolkningen fra finansdepartementet, noe det dessverre viser seg at ikke har skjedd. 
 
Vi håper skattedirektoratet går inn i dybden på klagen og gjør skikkelige vurderinger av de moment som fremkommer i klagen slik at denne får en skikkelig behandling. Dette vil og være med på å gi kommunesektoren mer forutsigelige rammevilkår ved bygging av nye anlegg og drift av allerede bestående anlegg.»
 

Innsenders presiseringer til faktum i e-post 29. mars 2023 

I e-post 29. mars 2023 er det opplyst at tidligere presentert tall er inkl. merverdiavgift. Korrigert for merverdiavgift er de nye tallene (merket i gult) som følger: 
 
Budsjett normalt driftsår publikumsbading:    Suldal   Klagesak  Suldal alternativt      Alt 2023
Inntekter publikumsbading      3 500 000 1 857 756 3 500 000 3 400 000
Sum inntekter    3 500 000 1 857 756 3 500 000 3 400 000
         
Lønn og driftsutgifter relatert til publikumsbading 5 100 000 2 252 394 5 100 000 5 000 000
Avskrivninger  1 876 984 1 880 956 1 504 765  
Renter restverdi  1 025 734 2 047 240 1 826 565 2 177 088
Sum kostnader 8 002 718 4 299 634 8 807 521 8 681 853
         
Resultat    -4 502 718 -2 441 878 -5 307 521 -5 281 853
% dekning 43,735141 43,2073056 39,7387638 39,1621469
 
I oversikten er også tallene korrigert for selvkostrenten for 2023 (3.68 %). Samtidig er det opplyst at billettinntektene til publikumsbading og driftsutgiftene er gått litt ned.  
 
Skattedirektoratets vurderinger
Innsender har ferdigstilt og tatt i bruk et nytt svømmeanlegg (Suldal Bad) i desember 2019. Anlegget er lokalisert på et sted med omtrent 1200 innbyggere og kommunen, som er Rogalands desidert største i areal, har per 1. januar 2021 3 809 innbyggere. Anlegget består av et svømmebasseng (12x25m), varmtvannbasseng (12x6,5m), sklie, stupetårn (1m, 3m og 5m), barnebasseng og boblebad. Kommunen bruker etter det opplyste anlegget på dagtid til kompensasjonsberettiget skolebruk med videre. Videre leies anlegget ut til Suldal bad publikum AS for den tiden som er avsatt til publikumsbading mot betaling. 
 
Kommunen vurderer nå å overføre driften i aksjeselskapet tilbake til kommunen og deretter legge ned aksjeselskapet. Kommunen ønsker derfor å få avklart om også aktiviteten med publikumsbading mot betaling vil være en del av kommunens kompensasjonsberettigede virksomhet. Med andre ord er spørsmålet om denne aktiviteten vil rammes av kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4. Etter bestemmelsen ytes det ikke kompensasjon dersom kommunen driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget. 
 
Generelle utgangspunkter
 
Finansdepartementet har 18. desember 2020 gitt en fortolkningsuttalelse om merverdiavgiftkompensasjon ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg, herunder om bakgrunnen for bestemmelsen. Skattedirektoratet har 4. juli 2022 gitt en nærmere praktisk veiledning til uttalelsen. I korthet menes med «økonomisk aktivitet» en virksomhet som består i å tilby varer og tjenester i et marked. Dette kriteriet skal forstås på samme måte som foretaksbegrepet i EØS-avtalens art. 61 (1). Utgangspunktet for vurderingen av foretakskriteriet er virksomhetens art, hvor det må ses hen til både formålet og finansieringen av tilbudet, men at hvorvidt tilbudet finansieres med publikumsbetaling vil være et tungtveiende moment. Dette mener vi allerede ligger i lovens uttrykk «økonomisk aktivitet». 
 
Departementet legger til grunn at det ikke er gitt at det å ta betaling for en vare eller tjeneste automatisk leder til at kommunen utøver økonomisk aktivitet. I den nærmere vurderingen oppstiller Finansdepartementet to presumsjoner om finansiering og økonomisk aktivitet.
 
Den første presumsjonen er at dersom tilbudet med publikumsbading i det vesentlige finansieres av kommunen, kan det etter departementets syn vanskelig anses for å foreligge økonomisk aktivitet. Skattedirektoratet har i sin praktiske veiledning 4. juli 2022 punkt 4.2.1 lagt til grunn at «vesentlig» skal forstås som 80 % eller mer. 
 
Den andre presumsjonen er at i de tilfellene hvor inntektene fra publikumsbadingen verken dekker såkalte byggekostnader (renter og avskrivninger) eller drift, har det formodning mot seg at det er tale om økonomisk aktivitet. 
 
I det departementet har etablert begrepene byggekostnader og drift, har Skattedirektoratet lagt til grunn at med byggekostnader må forstås avskrivninger på bygget samt rentekostnader og andre finansieringskostnader, mens øvrige kostnader da må henføres til driftskostnader. Se om dette Skattedirektoratets veiledning 4. juli 2022 punkt. 4.2. 
 
Dersom billettinntektene dekker enten byggekostnader eller drift, har ikke Finansdepartementet oppstilt en formodning for at det foreligger økonomisk aktivitet, men Skattedirektoratet legger til grunn at det i slike tilfeller kan foreligge økonomisk aktivitet. 
 
Departementet mener også det er relevant å se hen til hvor mye tid og ressurser som brukes til henholdsvis publikumsbading og definerte offentlige oppgaver, slik som svømmeopplæring i skolen og lignende. Departementet mener at det ikke er riktig å oppstille en fiksert brøk for disse størrelser, herunder publikumsbetaling sammenlignet med byggekostnader eller driftskostnader for at det skal anses å foreligge økonomisk aktivitet eller ikke. Skattedirektoratet forstår dette slik at desto høyere grad av offentlig finansiering av tilbudet med publikumsbading, desto mer tid og ressursbruk på tilbudet kan aksepteres uten av virksomheten etter sin art blir økonomisk aktivitet. I ytterste konsekvens, dersom publikumsbadingen er fullfinansiert av kommunen (gratis for publikum), mener vi at det i alminnelighet vil foreligge rett til kompensasjon uavhengig av omfanget av publikumsbadingen. Problemstillingen kan derfor heller ikke alene formuleres som et spørsmål om publikums bruk fremstår som en restkapasitetsutnyttelse. 
 
I klagen 11. januar 2022 anføres at det ved vurderingen av om kommunen utøver økonomisk aktivitet må være den totale økonomiske situasjonen relatert til publikumsbadingen som må vurderes, og at det ikke bør settes en fiksert brøk hvor inntektene måles opp mot avskrivninger og rentekostnad alene. Skattedirektoratet er enig i at vurderingen ikke alene beror på hvorvidt billettinntektene dekker avskrivninger og renter. Så vidt vi kan se har heller ikke skattekontoret lagt noe annet til grunn. En annen sak er at skattekontoret i sin vurdering har lagt til grunn at billettinntektene finansierer en vesentlig del av kostnadene ved aktiviteten. 
 
Finansdepartementets presumsjoner ved (1) vesentlig finansiering av aktiviteten fra kommunen eller (2) der billettinntektene verken dekker drift- eller byggekostnader, betyr ikke at det skal foretas en ren kalkulatorøvelse. Selv om kommunen f.eks. ikke finansierer det vesentlige av aktiviteten, vil graden av offentlig finansiering av anlegget likevel være et element i vurderingen av om det utøves økonomisk aktivitet. Dette gjelder både der billettinntekten verken dekker drifts- eller byggekostnader og der dette er tilfellet. Slik vi ser det, bygger departementets presumsjon mot økonomisk aktivitet dersom billettinntektene verken dekker drifts- eller byggekostnader, på en antakelse om at den offentlige finansieringen av publikumsbadingen i slike tilfeller vil være høy sammenlignet med billettinntektenes andel finansiering av kostnadene. Men dette må altså prøves særskilt.     
  
I sammenheng med anførslen om at inntektene ikke kan måles mot avskrivninger og renter alene, vises det til at vedlikeholdskostnader er relativt små når et bygg er nytt, men vil øke utover i driftsperioden. Samtidig vil avskrivninger være linære, mens rentekostnadene, gitt et stabilt rentenivå, vil reduseres dersom en skal legge restverdi til grunn for beregning av renter. Etter klagers syn kan derfor publikumsbading i et gammelt anlegg som er fullt ut avskrevet bli å anse som økonomisk aktivitet pga. lave kapitalkostnader. Motsatt antar klager at i et nytt anlegg hvor publikumsbading kanskje gir et mindre underskudd ikke regnes som økonomisk aktivitet fordi avskrivninger og rentekostnader overstiger publikumsinntektene. 
 
Dersom billettinntektene ikke dekker avskrivninger og rentekostnader, antar vi at det sjelden vil være tale om et mindre underskudd i virksomheten med publikumsbading, jf. at også driftskostnadene vil være en betydelig størrelse i regnskapet, selv for nye anlegg. I eldre anlegg, hvor kapitalkostnadene (renter og avskrivninger) etter hvert blir lavere, vil økte driftskostnader (typisk pga. mer vedlikehold) likevel kunne medføre at det ikke anses å utøves økonomisk aktivitet. Som vi har vært inne på er det alltid relevant å se på både såkalte byggekostnader og driftskostnader, enten billettinntektene dekker inn en av størrelsene eller ikke. Med andre ord trenger ikke relativt lave kapitalkostnader alene bety at det utøves økonomisk aktivitet. 
 
I klagen er det også vist til behov for avklaring av hvilken avskrivningstid som skal legges til grunn. Det vises i den forbindelse til at det her er betydelig rom for skjønn. Videre at det i en annen klagesak ble lagt til grunn en avskrivningsperiode på 30 år.
 
Skattedirektoratet må legge til grunn den avskrivningsperioden innsender selv har presentert i anmodningen når det skal vurderes om det foreligger økonomisk aktivitet. Ved anmodning om bindende forhåndsuttalelse, må innsenderen selv vurdere og skissere hva som er forsvarlig og riktig avskrivning av anlegget. Dersom opplysningene i anmodningen ikke samsvarer med realiteten, bærer innsenderen risikoen for dette. Uttalelsen er ikke bindende for avgiftsmyndighetene dersom konklusjonen hviler på uriktige forutsetninger fra innsender. Vi ser det derfor ikke som hensiktsmessig å vurdere hvorvidt forutsetningene som lå til grunn i Skattedirektoratets klagesak 28. mai 2021 er gitt på uriktig faktisk grunnlag.          
 
Nærmere om sakens faktum
 
I klageomgangen er det foretatt justeringer av både omsetningstall og kostnadene for aktiviteten. I e-post av 29. mars 2023 er merverdiavgiftskostnader til drift og merverdiavgiftskostnader som tidligere har inngått i avskrivningsgrunnlaget tatt ut. Vi antar at bakgrunnen for at det har vært medtatt merverdiavgift i beløpene, er at disse er hentet fra kommunens regnskap, hvor merverdiavgiften har vært en kostnad i kommunes utleievirksomhet som ikke er kompensasjonsberettiget, jf. mval. § 4 annet ledd nr. 3. Skattedirektoratet har i veiledning 4. juli 2022 om økonomisk aktivitet og svømmeanlegg lagt til grunn at i de økonomiske beregninger som inngår i denne vurderingen, er kostnader eksklusiv merverdiavgift (nettotall). Se veiledningens punkt 4.2. 
 
Det er innsenders skisserte faktum for den planlagte disposisjon slik den opprinnelig ble presentert for skattekontoret som er utgangspunktet for klagen. I lys av utviklingen som har vært i rentemarkedet legger vi imidlertid til grunn at det ikke er naturlig å anse den korrigerte rentekostnaden som nytt faktum i denne sammenheng, men kun en endring av nivå på kostnaden som må legges til grunn ved beregningen av finansieringen av anlegget. 
 
Innsenderen har beregnet rentekostnaden på anlegget ved å legge til grunn Kommunalbankens selvkostrente i tråd med selvkostforskriften. Selvkostrenten er ment å reflektere kommunenes rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid. Skattedirektoratet legger til grunn at rentekostnader skal være kommunenes faktiske rentekostnader på lån samt andre finansieringskostnader (tapt avkastning på egenkapital). Se vår veiledende uttalelse 4. juli 2022 punkt 4.2 andre avsnitt. Selvkostforskriften innsender viser til gjelder ved beregning av kommunale gebyrer og ikke direkte ved kommunenes finansiering av svømmeanlegg. Vi forstår innsender slik at kommunen ikke har et spesifikt lån til svømmeanlegget som sådan, men såkalt porteføljefinansiering, hvor det er en rekke kommunale infrastrukturprosjekter mv. som inngår i kommunens lån. Ut fra dette finner vi at Kommunalbankens selvkostrente for 2023 kan benyttes som et forsvarlig estimat over kommunens rentekostnader på svømmeanlegget. Det er de reelle kostnadene som skal legges til grunn. Det må derfor likevel være en forutsetning for å bruke kommunalbankens selvkostrente på den lånefinansierte delen, at kommunens porteføljefinansiering med sine betingelser ikke viser at renten må være lavere enn selvkostforskriften. (Vi legger til grunn at den delen av kostnadsbeløpet som er spillemiddelfinansiert, verken er tatt med som grunnlag for avskrivningskostnader eller tapte renteinntekter (egenkapitalfinansiering) siden dette ikke er en kapitalkostnad for kommunen).
 
Når det gjelder kommunens opplysninger om at både billettinntektene og driftskostnadene anslås å være kr 100 000 lavere enn opprinnelig estimert, legger vi til grunn at det er en justering av nivå basert på nye regnskapstall etter at anmodning om bindende forhåndsuttalelse opprinnelig ble innsendt. 
 
Basert på innsenders opplysninger, herunder seneste justerte tall i e-post 29. mars 2023 legger vi til grunn følgende finansiering og ressursbruk av aktivitet med publikumsbading:
 
Kommunens og publikums andel finansiering av totale kostnader til publikumsbading 
 
Publikums andel finansiering blir (avrundet) 39 % (3 400 000 x 100 / 8 681 853).
Kommunens andel finansiering blir (avrundet) 61 % (100 % - 39 %).
 
Billettinntektene sammenlignet med drifts- og byggekostnader 
 
Billettinntektens andel finansiering av byggekostnader (renter og avskrivninger) blir (avrundet) 92 %.
 
(3 400 000 x 100 / 1 504 765 + 2 177 088). 
  
Billettinntektens andel finansiering av driftskostnader blir 68 % (3 400 000 x 100 / 5 000 000). 
 
Tid- og ressursbruk
 
Tidsbruk til publikumsbadingen og skolebruk mv. (kompensasjonsberettiget) utgjør hhv. 46 % og 54 % basert på en normaluke i løpet av skoleåret (32 timer publikumsbruk vs 37,5 timer skolebruk mv.). Det er imidlertid opplyst at bassenget også er åpent fra kl 12-18 i skoleferien og stengt 3 uker i året pga. vedlikehold. Sett over et år antar vi derfor at bruken til publikumsbading er marginalt noe høyere enn nevnte tidfordeling mellom aktivitetene.
 
Vi legger til grunn at tidfordelingen også gir uttrykk for kostnadsforholdet mellom aktiviteten publikumsbading og den kommunale skolebruken mv, jf. også kommunens opplysninger til budsjett presentert i brev 20. august 2021. 
 
Nærmere vurdering av om det foreligger økonomisk aktivitet     
          
Kommunen finansierer omtrent 6 av 10 kroner av de totale kostnader til publikumsbadingen. Finansieringsgraden er altså under Finansdepartementets første presumsjon hvor det er spørsmål om kommunen finansierer i det alt vesentlige av tilbudet, som vi antar betyr minst 8 av 10 kroner. Dersom dette hadde vært tilfellet, ville det etter departements syn vanskelig kunne bli tale om å betegne aktiviteten som «økonomisk». 
 
Derimot dekker billettinntektene fra publikum verken kommunens driftsutgifter eller byggekostnader forbundet med publikumsbadingen. Billettinntektene dekker omtrent 7 av 10 kroner som medgår til driftskostnader eller omtrent 9 av 10 kroner som medgår til byggekostnadene, dvs. renter og avskrivninger. Etter Finansdepartementets fortolkningsuttalelse 18. desember 2020 gir dette en presumsjon for at det ikke foreligger økonomisk aktivitet, selv om denne er noe svakere enn presumsjon 1 (vanskelig vs formodning mot seg). 
 
Billettinntektenes andel dekning av byggekostnadene er likevel høy (overkant av 90%) noe som isolert sett svekker presumsjonen noe. På den annen side må det sies å være forholdsvis god margin til at billettinntektene dekker driftskostnadene, selv om også denne dekningen isolert vurdert er forholdsvis høy (underkant av 70 %). 
 
Som nevnt ovenfor antar Skattedirektoratet at departementets formodning mot økonomisk aktivitet dersom billettinntektene verken dekker byggekostnader eller driftskostnader (presumsjon 2), bygger på en antakelse om at kommunens finansiering totalt sett er såpass høy at aktiviteten etter sin art ikke er økonomisk/markedsmessig i konkurranseregelens forstand. Her utgjør den totale kommunale finansieringen av tilbudet omtrent 6 av 10 kroner (61 %). Dvs. med noe margin mer enn halvparten av de totale kostnadene. Dette styrker/underbygger presumsjonen mot at det utøves økonomisk aktivitet fra kommunens side.
 
Tid- og ressursbruk på publikumsbading mot betaling sammenlignet med skolebruk mv. (kompensasjonsberettiget), utgjør litt under halvparten av den totale bruken. Isolert sett svekker dette presumsjonen noe. Det er imidlertid ikke en forutsetning for å gå klar av begrepet økonomisk aktivitet at tid- og ressursbruk ligger under et visst nivå. Som nevnt ovenfor kan bruken utelukkende være til publikumsbading uten å rammes av konkurranseregelen dersom den offentlige finansieringen er høy nok. En annen sak er at dersom bruken til publikumsbading mot betaling er liten, vil dette være et moment som taler mot at det foreligger økonomisk aktivitet. Tid- og ressursbruken i dette anlegget taler ikke i seg selv mot økonomisk aktivitet. Imidlertid er spørsmålet om dette likevel kan endre presumsjonen mot at det foreligger økonomisk aktivitet. Som nevnt ovenfor må det aksepteres mer tid- og ressursbruk på anlegget desto høyere den kommunale finansieringen er. Det er altså et argument av relativ betydning. I denne saken utgjør den offentlige finansieringen med noe margin over halvparten av de totale kostnader ved anlegget (61 %). 
 
I klagen er det bl.a. vist til at svømmeanlegget er oppført på et sted med relativt begrenset antall innbyggere og at det ikke er etablert svømmeklubber som ønsker trening i anlegget. Bruken til kommunale oppgaver og idrettslag vil derfor naturlig være vesentlig mindre her enn på større plasser, og dermed øke den prosentvise bruken til publikumssvømming mot betaling. Vi er enige i at et slikt forhold kan ha en viss vekt i vurderingen. 
     
Imidlertid må finansieringen etter vårt syn uansett tillegges en større betydning enn tid- og ressursbruken. Dette mener vi også generelt er i overenstemmelse med Finansdepartementets uttalelse 18. desember 2020 hvor det under punkt 3 nest siste avsnitt kun heter at det er «relevant» å se hen til tid- og ressursbruken. Departementet bygger ikke i den forbindelse på noen presumsjon. 
 
I klagen er det også vist til betydningen av svømming som helsebringende aktivitet, og at kommunen gjennom folkehelseloven har et ansvar for å fremme folkehelsen. Skattedirektoratet ser at departementet i sin uttalelse også viser til kommuners arbeid med å styrke folkehelsen. Slik vi ser det, kan folkehelseargumentet påberopes i nær sagt alle kommunale tilbud om publikumsbading. Argumentet gir derfor i seg selv lite praktisk veiledning utover at dette er et formål av ikke-økonomisk karakter. Betydningen av folkehelseperspektivet underbygger derfor på generelt grunnlag at aktivitet med publikumsbading etter sin art kan være av ikke-økonomisk karakter. Imidlertid viser departementet til at det i vurderingen av om driften utgjør økonomisk aktivitet skal legges vekt på både formål og finansiering, men at hvorvidt tilbudet finansieres ved publikumsbetaling er et tungtveiende argument. Vi legger derfor til grunn at det i departementets finansielle presumsjoner er innbakt en avveining mellom folkehelseformålet og det økonomiske aspektet når det tas betaling fra publikum. 
 
Når det gjelder billettprisene for inngang til svømmehallen, antar vi at de er satt ut fra betalingsvilligheten til publikum. De oppgitte prisene synes sammenfallende med hva kommuner rundt om i landet tar i inngangspenger på ordinære kommunale svømmeanlegg. Vi legger til grunn at inngangspengene til svømmeanlegget først og fremst får betydning på den måten at de naturligvis spiller inn på finansieringen av aktiviteten, og derav om vi er innenfor Finansdepartementets presumsjoner eller ikke. På kulturområdet derimot, kan billettprisene i seg selv lettere indikere hva som etter sin art er ikke-økonomisk aktivitet (lokalkultur) og økonomisk/markedsmessig aktivitet (konserter av nasjonalt/internasjonalt format), uavhengig av hva billettprisene totalt finansierer av aktiviteten. Se vår omtale i Merverdiavgiftshåndboken 2023 kap. 23.5.6 om konserter i kultur/konsert-hus.
 
Etter dette mener vi, særlig sett hen til at kommunens finansiering utgjør over 60 prosent av de totale kostnader, at Finansdepartementets presumsjon mot økonomisk aktivitet står seg. Vår konklusjon blir etter dette at det ikke foreligger økonomisk aktivitet.     
 
Konklusjon
Kommunens aktivitet med å tilby publikum adgang til svømmehall mot betaling rammes ikke av konkurranseregelen i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4.