Prinsipputtalelse

Avgift på elektrisk kraft levert til datasentre – forståelsen av kravet om faktisk uttak over 0,5 MW i særavgiftsforskriften § 3-12-6, og hvilken periode som skal benyttes ved vurderingen

  • Publisert:
  • Avgitt 13.09.2019

Uttalelsen gjelder redusert sats for elektrisk kraft til datasentre og kravet i særavgiftsforskriften § 3-12-6 om faktisk uttak over 0,5 MW, og hvilken periode som skal benyttes ved vurderingen av om kravet er oppfylt.

Vi viser til deres brev 12. juli 2019 hvor dere ønsker en presisering med hensyn til kravet om faktisk uttak over 0,5 MW for datasentre i saf. § 3-12-6. Det bes om en presisering av hvordan begrepet "kontinuerlig uttak" i skattedirektoratets kommentarer punkt 6 i årsrundskrivet om avgift på elektrisk kraft skal forstås.

Det følger av Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft § 1 annet ledd bokstav c og saf. § 3-12-6 at det skal betales avgift med 0,5 øre per kWh for kraft som leveres til datasentre med uttak over 0,5 MW. Det fremgår videre av kommentarene i årsrundskrivet om avgift på elektrisk kraft at det må være et kontinuerlig uttak på over 0,5 MW i perioden det er fakturert for og som særavgiftsmeldingen etter skatteforvaltningsforskriften (sktfvf.)  § 8-4-2 andre ledd gjelder. Ved forståelsen av kravet om "kontinuerlig uttak" er det lagt til grunn at dette må gjelde til enhver tid i perioden det kreves redusert sats for. Dette innebærer at datasentre som i enkelte timer av døgnet (for eksempel om natten med lite aktivitet) faller under kravet på 0,5 MW ikke vil ha rett på redusert sats. Tilsvarende vil datasentre ved dager med strømstans i utgangspunktet ikke oppfylle vilkåret om "kontinuerlig uttak" over 0,5 MW. Denne forståelsen bygger på den tilsvarende forståelsen som er lagt til grunn i det finske regelverket. Det følger av dette at regelverket ikke åpner for en gjennomsnittlig beregning innen fakturaperioden.

Når det gjelder hvilken periode det kontinuerlige uttaket må knytte seg til, er dette i kommentarene beskrevet som "perioden det er fakturert for, og som særavgiftsmeldingen etter skatteforvaltningsforskriften § 8-4-2 andre ledd gjelder". Det følger av skatteforvaltningsforskriften (sktfvf.) § 8-4-1 første ledd at skattleggingsperioden for avgift på elektrisk kraft er kvartalsvis. Leveringsfristen for særavgiftsmeldingen er etter sktfvf. § 8-4-2 andre ledd en måned og 18 dager etter utløpet av den skattlegginsperioden faktura er sendt. Når det i kommentarene er vist til både perioden det er fakturert for og perioden særavgiftsmeldingen gjelder for, innebærer dette at det kontinuerlige uttaket på over 0,5 MW må være oppfylt for hele skattleggingsperioden. Det vil si for de tre månedene særavgiftsmeldingen gjelder. Dersom nettselskapet har månedlig faktureringsperiode må uttaket kontinuerlig (dvs. til enhver tid) være over 0,5 MW for de tre fakturaene som inngår i den enkelte skattleggingsperiode.

I deres forespørsel er det vist til enkelte eksempler på planlagt driftsstans og driftsstans som følge av uforutsette hendelser, og det stilles spørsmål om hvordan kravet til "kontinuerlig uttak" stiller seg med hensyn til denne type driftsstans. Driftsstans som nevnes er planlagt driftsstans i forbindelse med service og vedlikehold på dataparken eller bygg og anlegg. I tillegg nevnes uforutsette hendelser på datamaskinparken eller bygg og anlegg som fører til driftsstans. Dette kan være hendelser som brann eller vannskader, strømbrudd mv.

Som det fremgår ovenfor er det lagt til grunn at uttaket til enhver tid må være over 0,5 MW i den enkelte skattleggingsperiode, for at vilkårene for redusert sats skal være oppfylt. Direktoratet ser imidlertid at dette kan medføre en usikkerhet for det enkelte datasenter, da det som følge av et slikt krav vil kunne variere fra kvartal til kvartal om de oppfyller vilkårene for redusert sats eller ikke. Etter direktoratets syn fremstår det også som urimelig at et datasenter som i utgangspunktet har et uttak over 0,5 MW, men som på grunn av driftsstans en kort periode som følge av for eksempel nødvendig service eller vedlikehold, ikke skal ha rett på redusert sats det aktuelle kvartalet. Tilsvarende dersom datasenteret har driftsstans som følge av uforutsette hendelser som brann, vannskader, strømbrudd e.l.

Spørsmål knyttet til strøm-/driftsstans som følge av nødvendig vedlikehold o.l. er ikke omtalt konkret i forbindelse med innføringen av redusert sats for datasentre i 2016, og spørsmålet har heller ikke tidligere kommet opp for Skattedirektoratet før deres forespørsel. Etter vår forståelse vil et krav om et faktisk uttak på over 0,5 til enhver tid være for strengt, dersom man ikke tar hensyn til strøm-/driftsstans som følge av nødvendig vedlikehold o.l.. Slik direktoratet ser det har det ikke vært meningen at strømavbrudd, for å utføre nødvendig service, vedlikehold ol. skal medfører at datasenteret ikke fyller vilkårene for redusert sats i den skattleggingsperioden nødvendig service e.l. er gjennomført. Etter vår vurdering må bestemmelsen etter dette forstås slik at kravet om kontinuerlig uttak over 0,5 MW innebærer at uttaket må være over 0,5 MW til enhver tid i skattleggingsperioden, men at tidsrom med strømavbrudd/driftsstans som følge av nødvendig vedlikehold, service el. på datapark, bygg eller anlegg holdes utenfor. Det vil si at man skal se bort fra disse dagene ved beregning av om uttaket er over 0,5 MW i den aktuelle perioden. Det legges til grunn at datasentrene vil kunne dokumentere denne type driftsstans ved for eksempel serviceavtaler e.l.