Prinsipputtalelse

Avgift på elektrisk kraft levert til produksjon av fjernvarme – forståelsen av begrepet "bedriften" i særavgiftsforskriften § 3-12-5

  • Publisert:
  • Avgitt 09.09.2019

Uttalelsen gjelder rekkevidden av den reduserte avgiftssatsen for elektrisk kraft levert til produksjon av fjernvarme og forståelsen av begrepet "bedriften" i særavgiftsforskriften § 3-12-5

Det skal betales avgift med 15,83 øre per kilowattime (kWh) på elektrisk kraft som leveres her i landet, jf. stortingsvedtaket om avgift på elektrisk kraft § 1 første ledd. For enkelte bruksområder, herunder elektrisk kraft til produksjon av fjernvarme, er det i annet ledd gitt en redusert sats på 0,5 øre per kWh, jf. bokstav a. Nærmere vilkår for den reduserte satsen til produksjon av fjernvarme er gitt i særavgiftsforskriften (saf.) § 3-12-5. Blant annet er det et vilkår at "bedriften" bruker minst 50 prosent avfall, bioenergi, spillvarme og/eller varmepumper som energikilde. Det er gjort unntak fra 50-prosentkravet i en oppbyggingsperiode på inntil tre år.

Begrepet "bedriften" skal i denne sammenheng forstås som den juridiske personen som bedriver fjernvarmeproduksjon, sett under ett. Dette innebærer eksempelvis at dersom et aksjeselskap produserer fjernvarme i Oslo, Stavanger, Bergen og Bodø, skal 50-prosentkravet beregnes for fjernvarmeproduksjonen som selskapet har i disse fire byene samlet sett, og ikke for det enkelte fjernvarmenett for seg. Videre innebærer denne forståelsen av bedriftsbegrepet at utgangspunktet for beregning av oppbyggingsperioden på tre år, er den dagen selskapet leverer fjernvarme første gang, uavhengig av fra hvilken av selskapets varmesentraler eller i hvilket av selskapets nett dette skjer.