Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven § 3-13 første ledd - Avgiftsunntaket for ideelle organisasjoner/foreninger - Grensen mot avgiftspliktige tjenester

  • Publisert:
  • Avgitt 17.04.2018

Merverdiavgiftsloven § 3-13 første ledd bestemmer at omsetning av varer og tjenester fra ideelle organisasjoner og foreninger er unntatt fra loven dersom vederlaget mottas i form av medlemskontingent. Det er et vilkår at omsetningen skjer som ledd i organisasjonens ideelle virksomhet. 

Finansdepartementet har i brev av 22. mars 2018 bedt Skattedirektoratet om å informere om hvor grensen går mellom ideell virksomhet som omfattes av avgiftsunntaket i merverdiavgiftsloven § 3-13 første ledd, og tjenester som er avgiftspliktige etter hovedregelen i merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd.

Bakgrunnen for Finansdepartementets henvendelse er et brev fra NHO av 14. juni 2016 der det hevdes at medlemsforeningene til dels praktiserer reglene forskjellig pga. ulike svar de har fått fra skattekontorene på sine henvendelser.

Ifølge Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) kap. 7.2.8.5 legger Finansdepartementet til grunn at "ideelle" organisasjoner og foreninger både omfatter veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner og andre ikke-økonomiske organisasjoner, eksempelvis politiske partier, fagforeninger og yrkesorganisasjoner.

Begrunnelsen for avgiftsunntaket i merverdiavgiftsloven § 3-13 første ledd er avgiftstekniske hensyn. Avgiftsplikt forutsetter omsetning, jf. definisjonen i merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav a. Hvorvidt en medlemskontingent er omsetning eller ikke, lar seg ikke besvare generelt. I den utstrekning medlemmene ikke mottar noen konkret gjenytelse fra organisasjonen/foreningen, foreligger ikke omsetning. Vanskelige grensespørsmål kan lett oppstå da gjensidigheten mellom ytelsene ofte vil være mindre direkte i kontingenttilfellene enn ved vanlig omsetning. Det er for å slippe slike spørsmål og også redusere faren for forskjellsbehandling, at man har innført avgiftsunntaket for kontingenter. Unntaket begrenser seg som nevnt, til organisasjonens/foreningens ideelle virksomhet.

Dersom organisasjonen/foreningen i tillegg til den ideelle virksomhet, også driver kommersiell virksomhet, vil denne omsetning være avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd enten vederlaget betales i form av kontingent eller prises særskilt, f.eks. gjennom en serviceavgift.

Organisasjonens/foreningens arbeid med å ivareta medlemsgruppens økonomiske og andre interesser, er å anse som ideell virksomhet i relasjon til unntaksbestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 3-13 første ledd. Eksempler på dette, er arbeid mot media, politikere, forvaltning og embetsverk. Man driver lobbyvirksomhet, er premissleverandør og opinionskaper, deltar i politiske diskusjoner/fora osv.

Kommersiell virksomhet er det når det f.eks. utføres konsulenttjenester, drives rådgivning, markedsføring, faglig support eller mer generelt der det ytes tjenester i konkurranse med andre aktører som opererer i det samme marked.

Vi minner i denne forbindelse om at et av de grunnleggende hensyn bak merverdiavgiftssystemet er at det skal være konkurransenøytralt. Det er tjenestenes art og ikke hvem som utfører dem, som avgjør om det foreligger avgiftspliktig omsetning eller ikke.

 

Last ned som brev

Denne teksten er hentet fra et brev fra Skattedirektoratet til skattekontorene. Du kan laste ned orginalbrevet: