Prinsipputtalelse

Avklaringer i forbindelse med endring av skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3 annet ledd

  • Publisert:
  • Avgitt 11.04.2023

Uttalelsen tar sikte på å gi nærmere avklaringer av enkelte spørsmål som kan oppstå i forbindelse med innføring av nytt annet punktum i skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3 annet ledd, jf. forskrift av 11. april 2023 nr. 485. 

I forbindelse med endring av forskrift av 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) § 8-3-3 annet ledd ved forskrift av 11. april 2023 nr. 485 vil Skattedirektoratet i det følgende gi enkelte nærmere avklaringer rundt de endringer som er gjennomført. Gjennomgangen er ikke å anse som uttømmende, men er ment å klargjøre noen av de usikkerhetene som endringen vil kunne innebære.

Skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3 annet ledd

Skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3 annet ledd lyder som følger:

«(2) Det er et vilkår at skattepliktig har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret med alminnelig skattleggingsperiode i minst 12 måneder og i denne perioden har overholdt sin opplysnings- og betalingsplikt. Første punktum gjelder likevel ikke for annen næringsvirksomhet som drives av skattepliktig med årlig skattleggingsperiode som nevnt i § 8-3-7 første ledd.»

Bestemmelsens annet punktum er nytt, og innebærer at kravet om 12 måneders kvalifikasjonsperiode etter bestemmelsens første punktum ikke gjelder for virksomheter som drives av skattepliktig som allerede følger årlig skattleggingsperiode etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 første ledd. Vilkåret om at den aktuelle virksomheten er innenfor grensen for «lav omsetning» er en forutsetning som ligger til grunn, jf. forskriftens § 8-3-3 første ledd. Hensikten med forskriftsendringen har vært å forenkle regelverket for primærnæringsdrivende som allerede følger årlig skattleggingsperiode for sin primærnæring ved etablering av ny virksomhet med lav omsetning.

Fortsatt krav om egen skattemelding for den nye næringsvirksomheten med lav omsetning

Skattedirektoratet vil innledningsvis presisere at den primærnæringsdrivende, i likhet med tidligere, må registrere den nye næringsvirksomheten med lav omsetning på ordinær måte i merverdiavgiftsregisteret. Følgelig skal det også leveres egen skattemelding for merverdiavgift for den nye virksomheten med lav omsetning.

En konsekvens av dette er at den skattepliktige ikke kan innberette omsetning fra næringsvirksomheten med lav omsetning på sin primærnæring. Dette følger allerede fortrinnsvis av gjeldende system, hvor det blant annet er ulike leveringsfrister for skattepliktig innen primærnæringene og for skattepliktig med lav omsetning, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-10 annet og tredje ledd.

Dersom den nye næringsvirksomheten har omsetning og uttak som ikke overstiger kr 30 000, vil dette kunne tas med i skattemelding for primærnæringen, jf. merverdiavgiftsloven § 15-1 første ledd. Forskriftsendringen i § 8-3-3 annet ledd har ikke som formål å endre på dette utgangspunktet.  

Forholdet til søknad om å levere skattemelding en gang i året etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-4 første ledd

Forskriftsendringen har videre ikke hatt som formål å endre på det utgangspunkt at en næringsvirksomhet med lav omsetning må sende inn søknad til skattekontoret om endring av skattleggingsperiode.

Etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-4 første ledd må den skattepliktige sende inn søknad om å levere årlig skattemelding senest 1. februar for at endringen skal kunne gis virkning for inneværende kalenderår. Kravet om innsendt søknad gjelder stadig, men med den virkning at den aktuelle næringsvirksomheten med lav omsetning tilknyttet primærnæringen vil kunne få dette innvilget uten å ha gjennomført 12 måneder med alminnelig skattleggingsperiode. Dette har konsekvenser avhengig av når den aktuelle virksomheten med lav omsetning er registrert:

Virksomhet A etableres 1. april i år 1: Virksomhet A må her gjennomføre to-månedlig rapportering frem til 1. januar år 2. Bakgrunnen er at virksomheten er registrert etter søknadsfristen 1. februar, jf. forskriften § 8-3-4 første ledd. Fra 1. januar år 2 vil virksomhet A kunne levere årlig skattemelding.
Virksomhet B etableres 20. januar i år 1: Virksomhet B vil her være innenfor søknadsfristen etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-4 første ledd, og kan derfor søke om, og få godkjent, årlig skattleggingsperiode for år 1.

Som eksemplene viser vil en virksomhet som registreres i merverdiavgiftsregisteret etter søknadsfristen i skatteforvaltningsforskriften § 8-3-4 første ledd måtte følge hovedregelen om tomåneders-termin det første året, jf. forskriftens § 8-3-1 første ledd. Fra og med 1. januar år 2 vil man kunne benytte seg av årlig skattleggingsperiode.