Prinsipputtalelse

Beregning av merverdiavgift i forbindelse med konferanser

  • Publisert:

Merverdiavgift skal beregnes ved all omsetning av varer og tjenester som ikke er spesielt unntatt avgiftsplikt. I utgangspunktet skal det derfor beregnes merverdiavgift på deltageravgift ved avholdelse av konferanser mv., med mindre tilbudet inneholder tjenester som er særskilt unntatt. Det er bl. a. innført avgiftsfritak for omsetning av undervisningstjenester, som kjennetegnes ved at formålet er å formidle kunnskap.

Unntaket for undervisningstjenester må avgrenses mot informasjonsutveksling. Vederlag for deltakelse på konferanser, som f.eks. har fora for informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger, overvære fremleggelse av forskningsresultater eller lignende, skal avgiftsberegnes som følge av at all informasjonsformidling er avgiftspliktig. En konferanse som beskrevet har som formål å legge forholdene til rette for meningsutveksling med gjensidig nytte. Formålet er ikke at tjenesteyteren skal formidle kunnskap uten å få noen kunnskap tilbake (lærer - elevsituasjon).

Informasjon om forhandlingsstrategi/-resultat anses heller ikke som undervisning, selv om tilhørerne får kunnskap om strategier/resultat og kan benytte denne kunnskapen i andre sammenhenger. Formålet vil i slike tilfeller ikke være å undervise, men mer å informere om faktiske hendelser. Konferanser som har til formål å fungere som kontaktforum for gjensidig utveksling av erfaringer og meninger mellom deltakerne anses heller ikke å være omfattet av unntaket for undervisning. Mer informasjon om unntaket for undervisningstjenester finner du her.

Dersom kurs, konferanser eller lignende inneholder både undervisningstjenester og avgiftpliktige tjenester, og deltakerne betaler ett vederlag for hele tilbudet, må vederlaget i forhold til avgiftsberegningen splittes.

Virksomhet som består i å tilrettelegge for kurs, konferanser mv. (bestilling av møtelokaler, overnatting og servering), men som ikke har noe å gjøre med selve innholdet i arrangementet, er avgiftspliktig.