Prinsipputtalelse

Bruk av bitcoins – skatte- og avgiftsmessige konsekvenser

  • Publisert:
  • Avgitt 11.11.2013

Bitcoin er betegnet som "virtuell valuta" og har mange likhetstrekk med vanlige valutaer.

Skatteetaten mottar løpende spørsmål fra publikum og media knyttet til skatte- og avgiftsrettslig behandling av bitcoin.

Vi vil nedenfor kort redegjøre for etatens tilnærming til den skatte- og avgiftsmessige behandlingen.

Skatt

Skattedirektoratet legger til grunn at bitcoins er et formuesobjekt, og skatteloven bestemmer at gevinst ved salg av formuesobjekter er skattepliktig inntekt.  Dette betyr at gevinster som oppstår ved at verdien av bitcoins er lavere ved kjøp enn ved salg  vil være skattepliktig inntekt, og at tap som følge av at verdien av bitcoins er høyere ved kjøp enn salg vil være en fradragsberettiget kostnad.

Gevinster ved salg av enkelte formuesobjekter er unntatt fra beskatning, og Skattedirektoratet har fått spørsmål om bitcoins er omfattet av unntaket som gjelder for gevinster fra utenlandsk betalingsmiddel til personlig forbruk. 
Skattedirektoratet mener at unntaket for utenlandsk betalingsmiddel til personlig forbruk ikke omfatter bitcoins. Unntaket ble innført i 1992, og ifølge forarbeidene var hensikten med bestemmelsen at kurssvingninger på vanlig turistvaluta (valuta til feriebruk, reisesjekker mv.) ikke skulle være skattepliktig/fradragsberettiget. Lovgiver har ment å regulere andre staters valuta, reisesjekker og lignende. Skattedirektoratet legger derfor til grunn at gevinster/tap fra bitcoins fullt ut er skattepliktige/fradragsberettigede.
Bitcoins er formuesobjekter som som hovedregel skal verdsettes med omsetningsverdien i norske kroner ved årsskiftet for den som innehar den type verdier ved årsskiftet. 

Merverdiavgift

Omsetning av Bitcoin er ordinær avgiftspliktig omsetning av elektroniske tjenester. Skattedirektoratets vurdering er at bitcoins ikke kan anses som «gyldige betalingsmidler» (merverdiavgiftsloven § 3-6 d) og derfor heller ikke kan anses som en unntatt «finansiell tjeneste». Bitcoins klassifiseres som «tjeneste» (§ 1-3 bokstav c), nærmere bestemt «elektronisk tjeneste» (§ 1-3 bokstav j). Dermed skal næringsdrivende legge 25 prosent merverdiavgift på sin omsetning av bitcoins. Hvem som anses som næringsdrivende kan du lese mer om på www.skatteetaten.no.

Tilføyelse februar 2017: Pga rettsutviklingen innen EU er dette i ettertid endret. Endringen vil bli tatt inn i Merverdiavgiftshåndboken 2017.

Les mer om endringene på regjeringens nettsider: