Prinsipputtalelse

Bruk av kassasystem - Salg av elektrisk kraft fra ladestasjoner

  • Publisert:
  • Avgitt 06.12.2019

Salg av elektriske kraft som betales via nettside på ladetidspunktet anses som kontantsalg, og er omfattet av kravet til kassasystem.

Fra Skattedirektoratets brev av 6. desember 2019 til et advokatkontor gjengis:

Gjeldende rett
Fra 1. januar 2019 skal bokføringspliktige registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller krav i kassasystemlova og kassasystemforskrifta, med mindre det er fastsatt unntak fra kravet i forskrift, jf. bokføringsloven § 10a.

Kontantsalg er definert i bokføringsforskriften § 5-3-1 bokstav a:

salg av varer og tjenester der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontanter som betalingsmiddel. Salg over internett eller ved oppkrav anses ikke som kontantsalg.

Kassasystem er definert i bokføringsforskriften § 5-3-1 bokstav d:

kassaapparat eller annet elektronisk system for registrering av kontantsalg og utskrift av salgskvittering

Tilsvarende definisjoner er tatt inn i kassasystemlova § 2 bokstav a og d.

Salg over internett eller ved oppkrav regnes ikke som kontantsalg. Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 29. juni 2017 utdypet hva som ligger i begrepet "salg over internett" etter kassasystemlova og bokføringsforskriften. Her gis det eksempler både på salg som omfattes av begrepet og salg som ikke omfattes av begrepet.

I bokføringsforskriften delkapittel 5-4 er det gitt flere unntak fra kravet til å dokumentere kontantsalg ved bruk av produkterklært kassasystem. I § 5-4-3 er det fastsatt unntak for salg fra automater. Dette unntaket gjelder ikke drivstoff-, parkerings- og billettautomater eller andre automater med funksjonalitet for å skrive kvittering. I § 5-4-4 er det fastsatt unntak for andre ubetjente salgssteder enn automater. Bestemmelsen lyder slik:

Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater, jf. § 5-4-3 kan dokumenteres med forhåndsnummererte konvolutter, elektronisk salgsrapport som viser alle transaksjoner enkeltvis eller innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om ytelsens art og omfang, dato og vederlag. Salg av varer kan alternativt dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning

Skattedirektoratets vurdering og konklusjon
Skattedirektoratet vil innledningsvis bemerke at vårt svar tar som utgangspunkt at spørsmålet gjelder krav til dokumentasjon av salg av drivstoff (her elektrisk kraft). Dette salget kan finne sted på tradisjonelle "bensinstasjoner" eller på særskilte ladestasjoner andre steder.

Ca. 95 % av salget betales via app eller ladebrikke. Dere opplyser at kundens betalingskort debiteres etterskuddsvis pr månedsbasis. Skattedirektoratet legger til grunn at dette er kredittsalg og at det for denne delen av salget ikke er noen problemstillinger i forhold til krav til dokumentasjon av kontantsalg.

Når det gjelder resterende del av salget som blir betalt ved bruk av nettside (engangsbetaling), blir kundens konto belastet umiddelbart. Her skjer betaling tilnærmet samtidig med lading, og vi legger til grunn at dette pr. definisjon, er kontantsalg, jf. bokføringsforskriften § 5-3-1 a første punktum. Skattedirektoratet vil følgelig ta stilling til om dette salget blir å anse som salg over internett, jf. § 5-3-1 bokstav a annet punktum, slik at kravet til kassasystem ikke gjelder, eventuelt om salget er omfattet av et unntak i bokføringsforskriften delkapittel 5-4.

Unntaket for internettsalg
Dere mener at salget må anses som internettsalg, slik at det derved ikke gjelder krav om å bruke kassasystem for å registrere og dokumentere salget. Dere viser til Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 27. juni punkt 3.2. Dette punktet lyder slik:

3.2 Salg som omfattes av begrepet "salg over internett"

Salg av varer og tjenester fra selgerens hjemmeside, apper mv. - betaling skjer samtidig


Mange virksomheter har nettsider hvor kundene kan bestille varer og tjenester. Kunden logger seg på selgerens nettside fra sin egen pc, nettbrett eller mobil for å kjøpe varer og tjenester. Ofte betaler kunden for varen eller tjenesten samtidig. Det finnes også mange løsninger hvor det kan bestilles ulike type tjenester ved bruk av apper, f.eks. Ruter-appen, NSB-appen eller ulike parkeringsapper. Tjenesten kan da bli utført tilnærmet samtidig med bestilling og betaling, og kan dermed være kontantsalg pr. definisjon.

Skattedirektoratet legger til grunn at slike typer salg er salg over internett etter kassasystemlova og bokføringsforskriften. Det legges vekt på at dette er elektroniske løsninger hvor transaksjonene gjennomføres ved bruk av kundens tekniske utstyr og ikke ved at man oppsøker et kassapunkt på leverandørens forretningssted eller en automat for å få gjennomført kjøpet.

Det fremgår i siste avsnitt at det er en forutsetning for at det skal anses som internettsalg at kunden ikke oppsøker et kassapunkt på leverandørens forretningssted eller en automat for å få gjennomført kjøpet. F.eks. kan ikke en restaurant basere seg på en app-løsning hvor gjesten bestiller og betaler i forbindelse med måltidet, med mindre appen kommuniserer med et system som tilfredsstiller kravene til et kassasystem.

I dette tilfellet oppsøker kunden en drivstoffautomat for å få gjennomført kjøpet. Denne automaten er ikke tilrettelagt med tradisjonelle betalingsløsninger som bankkort og kontanter, og produserer heller ikke fysisk kvittering. Kunden mottar kvittering på e-post etter at ladningen er fullført. Skattedirektoratet kan se at denne formen for salg har likhetstrekk med eksemplene i prinsipputtalelsen for tjenesteleveranser – "Ruter-appen, NSB-appen eller ulike parkeringsapper", men med den forskjellen at kunden faktisk må oppsøke automaten for å få gjennomført transaksjonen. Det vil derfor være ulike hensyn som begrunner reguleringen av disse tilfellene.

Skattedirektoratet legger prinsipielt til grunn at dette ikke anses som salg over internett. Spørsmålet blir da om salget er omfattet av en av unntaksbestemmelsene i bokføringsforskriften delkapittel 5-4.

Skattedirektoratet legger til grunn at det her skjer et salg "fra automat" selv om betalingen skjer ved bruk av selgerens nettside. Det er således unntaket i bokføringsforskriften § 5-4-3 "Salg fra automater" som er den mest nærliggende unntaket i dette tilfellet. Det fremgår imidlertid her at unntaket ikke gjelder drivstoff-, parkerings- og billettautomater.

Skattedirektoratet har etter dette kommet til at det ved kontantsalg fra automat som nevnt gjelder en plikt til å benytte kassasystem (automat med kassasystemprogramvare).

Kassasystemforskriften § 2-6 fjerde ledd første til tredje punktum lyder slik:

Det skal ikkje vere mogeleg å avslutte sal utan at systemet fullfører salet og skriv ut ei salskvittering. Kravet til at kassasystemet skal generere utskrift automatisk gjeld ikkje dersom det i samband med salet nyttast ei betalingsløysing som er integrert i kassasystemet. For drivstoff-, parkerings- og billettautomatar, samt andre ubetjente automatar som har funksjon til å skrive salskvittering, kan systemet ha ein funksjon som gjer det frivillig for kunden å ta ut salskvittering.

Den beskrevne løsningen er ikke basert på manuelle betalingsformer som betaling med sedler og mynter og manuell bruk av bankkort. Bestilling og betaling skjer elektronisk via selgerens hjemmeside. Skattedirektoratet legger til grunn at kravet til kvittering i slike tilfeller er oppfylt ved at kunden får en elektronisk salgskvittering ved betaling (ladetidspunktet).