Prinsipputtalelse

Firmabil under permittering, skatteplikt, trekkplikt og rapporteringsplikt

  • Publisert:
  • Avgitt 02.04.2020

Ansatte som beholder firmabil under permittering, skal i utgangspunktet skattlegges for dette på vanlig måte. Det er et vilkår for skatteplikt at skattyter faktisk har brukt bilen til privatkjøring i løpet av inntektsåret. Det følger av praksis at det beror på en fri bevisvurdering av om en bil er brukt privat eller ikke.

I utgangspunktet er det avgjørende for fordelsbeskatning av firmabil at arbeidstaker disponerer bilen fritt. Dersom den ansatte som er permittert har bilen tilgjengelig for bruk, f.eks. at den står parkert hjemme hos seg, vil det i normale tilfeller foreligge en skattepliktig fordel. Dersom bilen kun står parkert hos arbeidsgiver anses den ikke for å brukes privat.

I tilfeller der det pga. koronasituasjonen ikke vil være praktisk mulig eller tilrådelig for den ansatte å parkere bilen hos arbeidsgiver f.eks. på grunn av reiseavstand, vil den ansatte ikke bli fordelsbeskattet for firmabil. Det er imidlertid en klar forutsetning for å unngå fordelsbeskatning at firmabilen ikke benyttes privat i noen tilfeller. Dersom firmabilen benyttes til privat kjøring skal fordelen for den ansatte beregnes og rapporteres som normalt, for antallet hele og påbegynte kalendermåneder (beregnet etter tolvdeler) som bilen har vært til disposisjon.

Arbeidsgivers trekkansvar knyttet til naturalytelser

Når NAV overtar betalingen av ytelser under permittering, vil arbeidsgiver mangle kontante midler å gjennomføre forskuddstrekket for naturalytelser i. Etter skattebetalingsloven § 5-10 tredje ledd plikter arbeidsgiver da å gi beskjed til skatteetaten som på dette grunnlag vil vurdere om den skattepliktiges skattekort skal endres eller om forskuddsskatt skal skrives ut.

Lønnsrapportering og plikt til å betale arbeidsgiveravgift

Når arbeidstaker fortsetter å motta skattepliktige naturalytelser under permittering, skal fordelen rapporteres på vanlig måte i a-meldingen, og arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift på ytelsen.