Prinsipputtalelse

Fisjon og størrelsen på kapitalforhøyelsen i overtakende selskap

  • Publisert:

Skattedirektoratet har den 31. januar 2012 avgitt en uttalelse til et skattekontor om hvilke krav til forhøyelsen av aksjekapitalen i utfisjonerte selskaper som kan oppstilles for at en fisjon skal være skattefri.

Skattedirektoratets uttalelse av 31.januar 2012:

1. Kravet til fordeling av aksjekapital Skatteloven § 11-8 (1) omhandler fordelingen av nominell og innbetalt aksjekapital ved fisjon. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Ved fisjon av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap fordeles nominell og innbetalt aksjekapital i samme forhold som nettoverdiene fordeles mellom selskapene.”

Med begrepet ”nettoverdiene” menes virkelig markedsverdi av de nettoverdier som fordeles. Bestemmelsen er en følge av det kontinuitetsprinsipp som ligger til grunn for skattefriheten ved fisjoner, og sikrer at det ikke skjer verdioverføringer mellom aksjer eller aksjonærer. Se Ot.Prp. nr. 71 (1995-1996) s. 35. Det følger etter dette at nominell og innbetalt aksjekapital i det overdragende selskap ved fisjon må fordeles i samsvar med de reelle markedsverdier i selskapet, herunder verdien av immaterielle eiendeler, ev. forretningsverdi mv. Se for eksempel BFU 35/2005 og BFU 30/2007.

Bestemmelsen omhandler ikke direkte spørsmålet om hvilke krav som må stilles til kapitalforhøyelsen i det overtakende selskap. Sentralt for spørsmålet om skattefrihet står likevel kravet til skatterettslig kontinuitet. Hvilke krav som må stilles for at kontinuitetskravet skal være oppfylt vil være avhengig av om utfisjoneringen skjer til et nystiftet eller eksisterende selskap.

2. Utfisjonering til nystiftet selskap Ved fisjon med overføring til nystiftet selskap, vil det skatterettslige kontinuitetskrav ikke gi nærmere føringer for aksjekapitalens størrelse. Skatteloven stiller således ikke direkte krav til nominell aksjekapital i det overtakende selskap, likevel slik at aksjelovenes bestemmelser må hensyn tas, jf skatteloven § 11-4 (1).

3. Utfisjonering til eksisterende selskap (fisjonsfusjon) Ved fisjonsfusjon med direkte overføring til eksisterende selskap, vil kapitalforhøyelsen i det overtakende selskap følge av forholdet mellom virkelige verdier i selskapet forut for fisjonsfusjonen, og virkelige verdier av det som skytes inn. Dette vil også gjelde i situasjoner hvor eierforholdet i det overdragende og overtakende selskap er identisk. Ved dette sikres at det ikke skjer verdioverføringer mellom aksjer eller aksjonærer.

Dersom kapitalforhøyelsen i det overtakende selskap finner sted gjennom en økning av pålydende på eksisterende aksjer og eierforholdende i det overdragende og overtakende selskap er identisk, behøver kapitalforhøyelsen ikke reflektere forholdet mellom virkelige verdier. Situasjonen vil her være tilsvarende som ved fusjon. Se BFU 17/2011.

4. Utfisjonering til flere selskaper Hvor en utfisjonering skjer til flere selskaper, vil kapitalforhøyelsen i det enkelte overtakende selskap på tilsvarende måte som omtalt over være avhengig av om selskapet er nystiftet i forbindelse med fisjonen, eller om omorganiseringen gjelder fisjonsfusjoner med direkte overføring til eksisterende selskap.

Når de overtakende selskaper er nystiftede, kan det ikke ut fra kontinuitetsvilkåret ved fisjon stilles krav til at nominell aksjekapital i de overtakende selskaper må bygge på forholdet mellom de virkelige verdier som tilføres selskapene. Det kan heller ikke stilles krav til at samlet kapitalforhøyelse i de overtakende selskaper skal tilsvare kapitalnedsettelsen i det overdragende selskap.

5. Kontinuitet i skatteposisjonene på aksjonærnivå Skattedirektoratet vil påpeke de kontinuitetskrav som fremgår av skatteloven § 11-7 (4) når det gjelder videreføring av inngangsverdier og ervervstidspunkter, jf også skatteloven § 10-34 (1). Kontinuitetskravet omfatter også en forholdsmessig videreføring av den skatterettslige størrelsen ”innbetalt aksjekapital”.

Hvor en utfisjonering skjer til flere selskaper, må skatteposisjonene knyttet til nedskrevne aksjer i det overdragende selskap videreføres og fordeles på aksjene som utstedes i de overtakende selskaper, ut fra forholdet mellom de virkelige verdier som tilføres det enkelte selskap.”