Prinsipputtalelse

Forenklinger i oppgaveplikten for inntektsåret 2019 for skjema RF-1315 - Begrensning av rentefradrag 2019 og RF-1509 - Unntak for rentebegrensning for selskap mv. i konsern 2019 som følge av korona-situasjonen

 • Publisert:
 • Avgitt 15.04.2020

Alle selskap mv. i konsern skal fylle ut og levere skjema RF-1315 - Begrensning av rentefradrag, se rettledning (RF-1317) til skjemaet.  Videre skal tilleggsskjema RF-1509 - Unntak for rentebegrensning leveres av selskap mv. i konsern som anvender unntaksregelen for å unngå rentebegrensing.

Som følge av den ekstraordinære situasjonen som har oppstått som følge av korona-pandemien har Skattedirektoratet vurdert om det bør aksepteres forenklinger for selskap i konsern ved innsendelsen av de ovennevnte skjemaene for inntektsåret 2019. Følgende forenklinger aksepteres:

1. Selskap mv. i konsern kan i visse tilfeller unnlate å levere RF-1315 når netto rentekostnader ikke overstiger terskelbeløpene (kr 25 000 000 og kr 5 000 000)

Selskap mv. som inngår i norsk del av konsern der sum netto rentekostnad samlet ikke overstiger terskelbeløpet på kr 25 000 000 (konsernterskel), kan unnlate å levere RF-1315 for inntektsåret 2019 forutsatt at alle vilkårene nedenfor er oppfylt:

 • Det øverste foretaket i norsk del av konsernet (ved flere "grener" inn i Norge, ett av de øverste foretakene) har levert RF-1315 og fylt ut del A i RF-1315 inkludert oversikten i post 24 over hvilke enheter som inngår i norsk del av konsernet. I denne oversikten skal sum netto rentekostnader samlet for norsk del av konsernet vises, samt netto rentekostnader spesifiseres for hvert av selskapene i den norske delen.
 • Selskapets netto rentekostnader som inngår i tabellen i post 24 er kr 5 000 000 eller lavere. (Selskapets netto rentekostnader i post 24 er det samme som ville inngått i post 140 dersom selskapet hadde levert eget skjema).
 • Selskapet opplyser i vedlegg navn og organisasjonsnummer på foretaket som har levert RF-1315 med de ovennevnte opplysningene på vegne av de øvrige norske selskapene i konsernet, samt bekrefter at disse opplysningene er korrekte og fullstendige.
 • Selskapet har ikke fremførte renter fra tidligere år, jf. skjemaets del VII.

2. Forenklet oppgaveplikt for RF-1509 når unntaksregelen benyttes på nasjonalt nivå, jf. skatteloven § 6-41 åttende ledd b nr. 2

Når sum netto rentekostnad i norsk del av konsernet overstiger terskelbeløpet på kr 25 000 000, må alle norske enheter i konsernet levere RF-1315 og fylle ut hele skjemaet. Dersom selskapet benytter unntaksregelen må i tillegg RF-1509 leveres.

Selskap som anvender unntaksregelen på nasjonalt nivå, kan imidlertid forholde seg til følgende forenkling av oppgaveplikten ved innlevering av RF-1509 for inntektsåret 2019:

 • Det øverste foretaket i norsk del av konsernet (ved flere "grener" inn i Norge, ett av de øverste foretakene) må levere komplett utfylt RF-1509 (dvs opplysninger om enheter som inngår i norsk del av konsernet i post 160, samt de øvrige postene i skjemaet fylt ut på nasjonalt nivå). Dette skjemaet må signeres av selskapet og revisor.
 • De øvrige selskapene som anvender unntaksregelen på nasjonalt nivå må også levere RF-1509, men trenger bare å gi følgende opplysninger i dette skjemaet:
  • Navn og organisasjonsnummer
  • Opplysning i tekstfeltet i post 295 (uavhengig av ledeteksten i skjemaet) om at selskapet anvender unntaksregel på nasjonalt nivå, navn og organisasjonsnummer på selskapet som har fylt ut komplett RF-1509, samt at kopi av det komplett utfylte skjemaet er vedlagt skattemeldingen
  • Selskapet og selskapets revisor signerer skjema RF-1509, og godkjenner da innholdet i den vedlagte kopien av skjemaet.
 • I tillegg sendes kopi av det komplett utfylte RF-1509 (jf. første kulepunkt) med som vedlegg.

Vi gjør oppmerksom på at dersom unntaksregelen anvendes på selskapsnivå, må hele skjemaet fylles ut og signeres av selskapet og revisor.