Prinsipputtalelse

Fradrag for kostnader pådratt ved svindel

  • Publisert:

Skattedirektoratet har den siste tiden blitt kontaktet av flere skattekontor med spørsmål om fradrag for kostnader som er pådratt ved at skattyter har vært utsatt for svindel.

Det dreier seg spesielt om skattytere som har vært involvert i det såkalte Maz Kahn-komplekset, samt de som er påført tap ved investeringer i aksjespareklubben TA Invest.

1. Maz Kahn-sakene

20. november 2009 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt fradrag for tap pådratt ved svindel i det såkalte Maz Kahn-komplekset. Skattyter (Samdal) hadde investert i et større eiendomsprosjekt i Spania som viste seg å være svindel. Hovedmannen bak prosjektet var en britisk statsborger ved navn Maz Kahn. Høyesterett konkluderte med at skattyter hadde krav på fradrag for tapet etter skatteloven § 6-1.

Skattedirektoratet er kjent med at det er flere norske skattytere som er påført tap ved investeringer i det spanske eiendomsprosjektet hvor Maz Kahn var bakmann. Når det gjelder spørsmålet om endring av tidligere års ligning som følge av dommen, må det legges til grunn at det gjelder en treårsfrist, jf. lignl. § 9-6 nr 2. De aktuelle tapene ble lidt i inntektsårene 2004 og 2005. Dette innebærer at det kun er adgang til å hensynta dommen i verserende saker vedrørende dette spørsmål, og ikke i avsluttede saker.

Etter skatteloven § 6-1 er det to vilkår for fradragsrett: Skattyter må ha foretatt en økonomisk oppofrelse og oppofrelsen må ha tilknytning til skattepliktig inntekt. I Samdal-saken var det innholdet i tilknytningskriteriet son var omtvistet. Etter dommen 20. november 2009 er det klart at svindel i seg selv ikke er en grunn til å nekte fradrag, og det er kun i de rene unntakstilfelle at det er anledning til å nekte fradrag fordi kostnaden ikke er formålstjenelig. Høyesterett uttalte i dommens avsnitt 45 at det må ”vere klart at investeringa til Samdal ikkje skjedde i ein så spesiell situasjon at tapet kan nektast frådrege, når dette skal vurderast ut frå om det fell innanfor dei reine unntakstilfella (…).”  Høyesterett begrunner konklusjonen blant annet med at investeringsobjektet var av en art som det er vanlig å investere i (dommens avsnitt 44). Skattedirektoratet antar at dette synspunktet må gjelde også for de andre som har vært involvert i Maz Kahn-sakene, og gir derfor anvisning på at de som har blitt svindlet av Maz Kahn skal innvilges fradrag, under forutsetning av at saken er innenfor fristene i ligningsloven.

2. TA Invest

Aksjespareklubben TA Invest var etter det Skattedirektoratet kjenner til en sammenslutning med rundt 300 medlemmer som skulle investere i aksjer og andre verdipapirer. Medlemmene har over en rekke år investert beløp av betydelig størrelse i aksjespareklubben. Det er på det rene at midlene ikke er investert slik investorene var forespeilet.

Spørsmålet er om skattytere som er påført tap ved investeringer i TA Invest har krav på fradrag for tapet etter skatteloven § 6-1. Skattedirektoratet legger etter Samdal-dommen til grunn at tilknytningsvilkåret som hovedregel er oppfylt i TA-sakene. Det er ikke omtvistet at det enkelte medlem har utbetalt sine midler med formål om å investere i aksjer og erverve skattepliktig inntekt. I disse sakene dreier problemstillingen seg om oppofrelsesvilkåret, nærmere bestemt om- og når dette er oppfylt.

Etter det Skattedirektoratet kjenner til er ekteparet som styrte aksjespareklubben i løpet av 2009 gått personlig konkurs og de er blitt siktet for bedrageri, blant annet på grunn av sin virksomhet som forvaltere av klubben. Skattedirektoratet legger derfor til grunn at det kun forelå en ”kostnadsmulighet” for inntektsårene forut for 2009, men ingen ”pådratt kostnad” slik vilkåret er etter skatteloven § 6-1. Det er dermed ikke aktuelt å innrømme fradrag for inntektsåret 2008 eller tidligere år.

Etter det Skattedirektoratet kjenner til er det per 31. desember 2009 lite sannsynlig at det blir noen utbetaling til de uprioriterte fordringshaverne. Skattedirektoratet legger derfor til grunn at kostnaden er pådratt i inntektsåret 2009, og kan fradras ved ligningen for inntektsåret 2009. Når det gjelder størrelsen på fradraget er det kun innskutt kapital som er fradragsberettiget, eventuell avkastning som er lovet kan ikke anses innvunnet og gir derfor ikke grunnlag for tapsfradrag.

Skattedirektoratet er kjent med at en gruppe av medlemmene samarbeider for å inndrive midler som er investert i aksjespareklubben TA Invest. Dersom skattytere som tidligere har ført tap til fradrag får utbetaling fra et eller flere av boene, eller andre kilder i sakskomplekset, skal betalingen inntektsføres i utbetalingsåret.

SKDs kommentar til Høyesteretts dom om svindel av 20. november 2009.