Prinsipputtalelse

Fradragsrett for kostnader til søknad om skattefradrag etter Skattefunnordningen

  • Publisert:
  • Avgitt 26.03.2020

Skattedirektoratet har mottatt spørsmål om rett til fradrag i alminnelig inntekt for kostnader knyttet søknad om skattefradrag etter skatteloven § 16-40. Ved utarbeidelse av søknad om skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling er det vanlig at søkeren har bistand fra rådgiver. Etter det direktoratet har fått opplyst kan dette dreie seg om omfattende prosesser og medføre høye kostnader for foretak som ønsker å benytte denne ordningen.

Utgangspunktet for spørsmål om fradrag i alminnelig inntekt er skatteloven § 6-1(1) hvor det fremgår at det "gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt." Bestemmelsen oppstiller vilkår om at kostnaden må være pådratt (oppofret) og at den må ha tilknytning til skattepliktig inntekt. Direktoratet antar at det i slike saker sjelden er spørsmål om kostnadene er oppofret og at det dermed er spørsmålet om tilknytning til skattepliktig inntekt som er av interesse å få avklart.

Høyesterett har i HR-2018-580-A (Salmar ASA) avsnitt 33 sammenfattet praksis om tilknytningsvilkåret "slik at det ikke vil være fradragsrett for kostnader som har en for fjern eller indirekte tilknytning til fremtidige inntekter."


Utgangspunktet for en vurdering av tilknytningen vil være foretakets formål med kostnaden og om dette uttaler retten i samme dom avsnitt 34:

"I normaltilfellene er det uansett en presumsjon for at et selskap som har økonomisk vinning som formål, også har inntektserverv som siktemål når det pådrar seg en kostnad."


Et grunnleggende vilkår for skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling etter skatteloven § 16-40 er at foretaket driver virksomhet i skattemessig forstand, slik dette skal forstås bla. etter skatteloven §§ 5-1 og 5-30.

Etter Skattedirektoratets syn er det nettopp et foretaks skattepliktige virksomhet som har foranlediget den aktuelle kostnaden til rådgivning mv. knyttet til søknad om skattefradrag for FOU-kostnader. Gjennomføringen av et FOU-prosjekt vil etter vår oppfatning typisk ha som formål å gi foretaket fremtidige skattepliktige inntekter fordi et marked vil kunne verdsette nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Det vil i denne sammenheng være uten betydning for fradragsretten etter skatteloven § 6-1 at noe av kostnadene, i tillegg til å ha alminnelig inntektserverv som formål, også knytter seg særskilt til utarbeidelse av den obligatoriske prosjektsøknaden med tanke på skattefunnstøtte som er unntatt beskatning i § 5-31 bokstav c.

Dersom også de øvrige vilkår i skatteloven § 6-1 er oppfylt vil det dermed foreligge fradragsrett for kostnader knyttet til utarbeidelse mv. av søknad om skattefradrag etter skatteloven § 16-40.