Prinsipputtalelse

Fritidsfiske

  • Publisert:
  • Avgitt 17.02.2021

Netto salgsinntekt fra fritidsfiske som overstiger 4000 kroner er skattepliktig som arbeidsinntekt etter skatteloven § 5-10 jf. FSFIN § 5-15-6 første ledd.

Fritidsfiske

Med fritidsfiske forstår vi først og fremst fiske fra fartøy som ikke er registrert i fartøyregisteret og som rapporteres til salgslagene. For slikt fiske er det en øvre omsetningsgrense til salgslagene på 50 000 kroner i året, jf. havressurslova § 23 første ledd.

Virksomhet eller fritidsaktivitet

Inntekt fra fiske kan være virksomhet etter skatteloven § 5-1 og § 5-30 selv om aktiviteten er definert som fritidsfiske av fiskerimyndighetene. Vilkårene for å anse en aktivitet som virksomhet etter skatteloven er at det er en økonomisk aktivitet som tar sikte på å ha en viss varighet, har et visst omfang, er egnet til å gi overskudd over tid, og drives for skattyterens regning og risiko. Det må vurderes konkret i det enkelte tilfellet om vilkårene er oppfylt. Dersom aktiviteten anses som virksomhet etter skatteloven, gis det fradrag for kostnader etter skatteloven § 6-1.

Det viktigste momentet for grensen mellom virksomhet og ikke-økonomisk aktivitet som f.eks. en fritidsaktivitet, er kravet om at aktiviteten er egnet til å gi overskudd over tid. Det er det reelle overskuddet i vurderingsperioden som skal legges til grunn. Dersom kostnadene over tid er større enn inntektene, kan det indikere at aktiviteten er fritidsaktivitet

Avkastning av hage- og naturprodukter

Avkastning av hage- og naturprodukter som kan høstes fritt, regnes i utgangspunktet ikke som skattepliktig inntekt. Eksempel på slike naturprodukter er ville bær, sopp, tang, tare, fisk og andre naturprodukter som kan høstes fritt etter allemannsretten[1]. For salgsinntekter av slike produkter er skattefritaket likevel begrenset til 4000 kroner i året, se FSFIN § 5-15-6 første ledd.

Den delen av netto salgsinntekt fra fritidsfiske som overstiger 4000 kroner er skattepliktig som arbeidsinntekt etter skatteloven § 5-10. For å komme fram til netto salgsinntekt gis det fradrag for faktiske kostnader som er direkte knyttet til den solgte fangsten. Dette kan for eksempel være kostnader til drivstoff, agn, og eventuelle avgifter og andre trekk på fiskerens avregning.

Andre kostnader

Kostnader til redskap mv. er i utgangspunktet fradragsberettiget, men inngår i mistefradraget.

Det gis ikke fradrag for andel av faste kostnader (f.eks. avskrivninger for verdiforringelse) til båt mv. som ikke er driftsmiddel i inntektsgivende aktivitet, hvis ikke det kan påvises at fisket har medført økning av de faste kostnadene. Hvis minstefradraget benyttes går slike kostnader inn i dette fradraget. Et formuesobjektet er driftsmiddel bare dersom bruken av formuesobjektet i inntektsgivende aktivitet utgjør minst halvparten av den totale bruken.

 

[1] Se f.eks. Brudvik m.fl., Skattelovkommentaren 2003/04 s. 345