Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Fusjon mellom borettslag og AS

  • Publisert:
  • Oppdatert: 13.12.2019
  • Avgitt 06.12.2019

Skattedirektoratet har 6. desember 2019 i brev til et advokatfirma uttalt:

"Vi viser til henvendelse 15. november 2019 hvor det spørres om et heleid borettslag som ikke skattlegges etter skatteloven § 7-3 kan innfusjoneres i et aksjeselskap.

Fra henvendelsen siteres: " I Skatte-ABC (2019) "Fusjon – innenlands - punkt. 6.2 Innfusjonering av heleid aksjeselskap" legges det til grunn, i tråd med administrativ praksis, at et borettslag på nærmere vilkår kan innfusjonere et heleid aksjeselskap uten beskatning. Begrunnelsen for dette er at fusjonspartene har "sammenfall i beskatningsmåte og materielle skatteregler på selskaps- og eiernivå". I dette ligger blant annet at borettslaget ikke skattlegges etter skatteloven § 7-3. Spørsmålet vårt er om dette også vil gjelde den motsatte veien, dvs. innfusjonering av et heleid borettslag i et AS. Forutsetningen er selvsagt også her at borettslaget ikke lignes etter skatteloven § 7-3. Uttalelsene i Skatte-ABC utelukker ikke et slikt synspunkt, og etter vårt skjønn tilsier begrunnelsen for det ulovfestede skattefritaket at den skattemessige behandlingen ikke bør være annerledes for en slik fusjon."

Fordi fusjonspartene har forskjellig selskapsform, borettslag og aksjeselskap, er de ikke å anse som "likeartede" i relasjon til skatteloven § 11-2. Fusjon uten umiddelbar beskatning kan da ikke gjennomføres med hjemmel i denne bestemmelsen. Spørsmålet er om fusjonen likevel kan gjennomføres uten umiddelbar beskatning etter ulovfestet rett.

Etter ulovfestet rett er det en forutsetning at fusjonspartene har et vesentlig sammenfall i ligningsmåte og materielle skatteregler på selskaps- og eiernivå. Direktoratet legger til grunn at vurderingen av om det foreligger et vesentlig sammenfall i ligningsmåte og materielle skatteregler på selskaps- og eiernivå ikke kan avhenge av om det er borettslaget eller aksjeselskapet som er overtakende selskap.

Et boligselskap som i inntektsåret ikke oppfyller de særlige reglene i skatteloven § 7-3 vil bli å beskatte etter de ordinære reglene i skatteloven §§ 10-1 flg., jf. § 2-2 første ledd, med den konsekvens at boligselskapet skattlegges som selskap. Det er i en rekke bindende forhåndsuttalelser lagt til grunn at et boligselskap som i fusjonsåret ikke oppfyller vilkårene for beskatning etter skatteloven § 7-3 vil ha vesentlig sammenfall i ligningsmåte og materielle skatteregler på selskaps og eiernivå slik at fusjon uten umiddelbar beskatning har blitt tillatt etter ulovfestet rett.

Etter dette finner Skattedirektoratet med grunnlag i ulovfestet rett, at fusjon av heleid borettslag inn i aksjeselskap kan gjennomføres uten beskatning. Det er en forutsetning at fusjonen gjennomføres etter de samme prinsipper som gjelder for fusjon av aksjeselskaper, jf. skatteloven § 11-1."