Prinsipputtalelse

Internettsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften

  • Publisert:
  • Avgitt 29.06.2017

Denne uttalelsen utdyper hva som ligger i begrepet "salg over internett" etter kassasystemlova og bokføringsforskriften.

1 Bakgrunn

Kassasystemlova og kassasystemforskrifta trådte i kraft fra 1. januar 2017.

Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å ta i bruk et kassasystem etter kassasystemregelverket.

Plikten til å benytte kassasystem etter kassasystemregelverket gjelder bokføringspliktige som har kontantsalg. Salg over internett regnes ikke som kontantsalg i denne sammenheng.

Skattedirektoratet har fått flere spørsmål knyttet til om konkrete løsninger/salgskanaler kan regnes som, eller kan likestilles med salg over internett etter kassasystemlova og bokføringsforskriften. I så fall innebærer det at salget ikke kreves registrert i et kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta.

Uttalelsen tar som forutsetning at selgeren er bokføringspliktig i Norge, og drøfter ikke spørsmål knyttet til hvor virksomheten er hjemmehørende.

2 Rettslig grunnlag[1]

Bokføringsloven § 10 a[2] lyder slik:

§ 10 a. Særlige regler om dokumentasjon av kontantsalg

Bokføringspliktige skal registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller krav i kassasystemlova og krav etter forskrift gitt i medhold av kassasystemlova. Departementet kan i forskrift fastsette krav til bruk av kassasystem mv., herunder fastsette unntak.

Bokføringsforskriften § 5-3-1 bokstav a[3] definerer kontantsalg slik:

salg av varer og tjenester der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontanter som betalingsmiddel. Salg over internett eller ved oppkrav anses ikke som kontantsalg,

Bokføringsforskriften § 5-3-1 bokstav b[4] definerer betalingskort slik: debetkort, kredittkort og faktureringskort. Kontanter er definert som"andre betalingsmidler enn betalingskort",jf.§ 5‑3-1 bokstav c[5]. Andre betalingsmidler kan f.eks. være betaling ved bruk av apper som MobilePay og Vipps.

Norsk Regnskapsstiftelse v/ Bokføringsstandardstyret har avgitt en uttalelse om internettsalg (GBS 16). Uttalelsen drøfter ikke særskilt hva som menes med internettsalg, men drøfter skillet mellom forskuddsbetaling (finansielt forskudd), kontantsalg og kredittsalg. Videre gir uttalelsen svar på hvilke dokumentasjonskrav som gjelder ved internettsalg, og hvilke krav det er til å bokføre internettsalg i kundespesifikasjonen.

3 Skattedirektoratets vurdering

 

3.1 Nærmere om elektronisk handel (e-handel/netthandel) og salg over internett

Elektronisk handel (e-handel) eller netthandel er handel av produkter eller tjenester gjennom elektroniske nettsystemer. Det omfatter alle avtaler om kjøp av varer eller tjenester som blir inngått gjennom internett, for eksempel via pc eller mobiltelefon på en nettbutikk, nettauksjon eller over e-post.

Skattedirektoratet legger til grunn at begrepet salg over internett etter kassasystemlova og bokføringsforskriften er enhver form for e-handel der salg gjennomføres ved at en vare eller tjeneste bestilles og betales ved bruk av en nettløsning tilrettelagt av selgeren, uten at selgerens forretningssted (inkl. automater) oppsøkes. Denne løsningen produserer også salgskvittering som sendes elektronisk til kunden.

For å være omfattet av begrepet salg over internett er det en forutsetning at salget omfattes av kontantsalgsdefinisjonen "salg av varer og tjenester der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering".

 

3.2 Salg som omfattes av begrepet "salg over internett"

Salg av varer og tjenester fra selgerens hjemmeside, apper mv. - betaling skjer samtidig

Mange virksomheter har nettsider hvor kundene kan bestille varer og tjenester. Kunden logger seg på selgerens nettside fra sin egen pc, nettbrett eller mobil for å kjøpe varer og tjenester. Ofte betaler kunden for varen eller tjenesten samtidig. Det finnes også mange løsninger hvor det kan bestilles ulike type tjenester ved bruk av apper, f.eks. Ruter-appen, NSB-appen eller ulike parkeringsapper. Tjenesten kan da bli utført tilnærmet samtidig med bestilling og betaling, og kan dermed være kontantsalg pr. definisjon.

Skattedirektoratet legger til grunn at slike typer salg er salg over internett etter kassasystemlova og bokføringsforskriften. Det legges vekt på at dette er elektroniske løsninger hvor transaksjonene gjennomføres ved bruk av kundens tekniske utstyr og ikke ved at man oppsøker et kassapunkt på leverandørens forretningssted eller en automat for å få gjennomført kjøpet.

 

3.3 Salg som ikke omfattes av begrepet "salg over internett"

Bestilling av varer og tjenester fra selgerens hjemmeside hvor betaling, men ikke levering, skjer samtidig

Ikke all e-handel anses som kontantsalg. Dette gjelder særlig salg av varer, siden varene som hovedregel vil bli tilsendt kunden en viss tid etter at bestilling og betaling er gjennomført. For nærmere omtale av dokumentasjonskrav mv. for slike salg, se GBS 16 punkt a-c.

Ofte vil det være slik at kunden kan velge mellom å få en vare hjemsendt mot tillegg i prisen, eller hente varen på et utsalgssted i etterkant av bestilling og betaling. Betalingen for varen regnes da som forskuddsbetaling, som må føres over kundens konto (gjeld til kunden), se GBS 16 punkt a. Tilsvarende gjelder ved salg av tjenester som utføres i etterkant av bestillingen. Salgsdokument for merverdiavgiftspliktige varer og tjenester kan som hovedregel først utstedes etter at levering har funnet sted.

Siden slike salg ikke er kontantsalg, skal salgsdokument i utgangspunktet utstedes fra et fakturasystem eller ved bruk av forhåndsnummererte fakturablanketter. Selger kan også velge å skrive ut en salgskvittering fra kassasystemet når kunden henter varen eller tjenesten blir utført, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 annet ledd. Salgsdokumentet skal føres over kundens konto.

Bestilling av varer og tjenester fra selgerens hjemmeside, hvor betaling og levering skjer på selgerens forretningssted.

Det finnes som nevnt løsninger hvor kunden kan bestille varer på selgerens hjemmeside, for så å oppsøke selgerens forretningssted for å få varen levert. Hvis det betales for varen når den hentes, har det kun skjedd en bestilling på internett.

Tilsvarende gjelder ved salg av tjenester. Et eksempel på salg av tjenester kan være løsninger hvor kundene kan bestille servering på en restaurant til et bestemt tidspunkt og hvor det betales for serveringstjenesten i tilknytning til måltidet.

Betalingsløsningen Vipps kan også kobles opp mot bestillingsløsninger for varer og tjenester. Kunden kan laste ned en "meny" på et brukersted, gjøre sitt valg, betaler, for deretter å få utlevert varen eller tjenesten.

Etter Skattedirektoratets oppfatning er det ovennevnte eksempler på ordinært kontantsalg, og det er plikt til å registrere og dokumentere kontantsalget ved bruk av kassasystem.


[1] Alle henvisninger til bokføringsloven og bokføringsforskriften er til bestemmelser som trer i kraft fra 1. januar 2019. Se endringer i bokføringsforskriften ved forskrift 20. desember 2016 nr. 1752

[2] Ny bestemmelse, jf. lov 19. juni 2015 nr. 53 om endring i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring

[3] Tilsvarende definisjon er tatt inn i kassasystemlova § 2 bokstav a

[4]   Tilsvarende definisjon er tatt inn i kassasystemlova § 2 bokstav b

[5]   Tilsvarende definisjon er tatt inn i kassasystemlova § 2 bokstav c