Prinsipputtalelse

Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere under koronasituasjonen

  • Publisert:
  • Avgitt 31.03.2020

Skattedirektoratet har mottatt flere spørsmål om kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere, og om det kan dispenseres fra kravet til hjemreise minst hver tredje uke i lys av tiltakene som er innført som følge av koronautbruddet.

Kravene til besøkshyppighet for pendlere fremgår av forskrift til skatteloven § 3-1-5. Av bestemmelsens andre ledd fremgår at det for enslige pendlere kreves «så regelmessige og hyppige hjembesøk som forholdene gjør rimelig». Det skal ved denne vurderingen legges vekt på «avstand, reisemuligheter og økonomi». For pendlere som er 22 år eller mer regnes hjembesøk «vanligvis» ikke som pendling når de foregår sjeldnere enn hver tredje uke.

Dette er nærmere utdypet i Skattedirektoratets Skatte-ABC, se punkt 6.4.4 under emneordet «Bosted – skattemessig bosted». Her fremgår bl.a.:

«I visse tilfelle kan imidlertid skattyter bli ansett som pendler også ved sjeldnere hjembesøk enn hver tredje uke. Dette gjelder når det foreligger helt spesielle forhold, f.eks. spesielle arbeidsforhold, svak økonomi eller sykdom som gjør det rimelig å lempe på minstekravet. (...)»

Kravet om hjembesøk minst hver tredje uke er ment som et sterkt utgangspunkt, men ikke som et ufravikelig krav. Som det fremgår av forskriften skal det foretas en rimelighetsvurdering hvor det må tas hensyn til de konkrete forhold i det aktuelle tilfellet.

Det er nå en svært spesiell situasjon som følge av koronautbruddet. Dersom tiltak som er iverksatt for å begrense smitte medfører at hjemreiser ikke kan gjennomføres minst hver tredje uke, kan det foreligge slike spesielle forhold som gir grunn til å fravike dette kravet. Dette vil for eksempel klart være tilfellet når hjemreise ikke er mulig på grunn av stengte grenser, manglende flyavganger eller hjemreise vil medføre karantene i 14 dager.