Prinsipputtalelse

Merkostnader på reiser for statsloser - endring av praksis for fartøy for losoppdrag

  • Publisert:
  • Avgitt 14.12.2021

For skattytere som har fast arbeidssted på oppmøtested for transport til eller fra arbeidssted på fartøy, anses fartøyet ikke som mobilt arbeidssted i forhold til reglene om fradrag for merkostnader til kost på yrkesreise.

Skattytere som utøver sitt ordinære arbeid om bord på et transportmiddel (mobilt arbeidssted), anses som utgangspunkt ikke å være på yrkesreise under utførelse av det ordinære arbeidet. F.eks. anses ikke togpersonell, flybesetning, sjåfører, innbeordrede mannskaper og ansatte i utrykningspolitiet på patrulje mv. for å være på yrkesreise under sitt daglige virke. Dette innebærer at de ikke vil ha rett til fradrag for merkostnader til kost under sitt arbeid om bord på transportmiddelet. Arbeidsgiver kan heller ikke dekke kost skattefritt på slike reiser.

Etter tidligere praksis ble det også lagt til grunn at loser var på mobilt arbeidssted under utførelse av losoppdrag. Skatteklagenemnda har imidlertid nå avgjort at praksisen her skal endres.

For skattytere som har fast arbeidssted på oppmøtested for transport til eller fra arbeidssted på fartøy, jf. FSFIN § 6-44-11 bokstav d, anses fartøyet ikke som mobilt arbeidssted i denne sammenheng. Dette gjelder f.eks. for loser. Det innebærer at fartøyet hvor losoppdraget utføres ikke anses som mobilt arbeidssted for losene, da losarbeidet ikke har tilknytning til driften av selve fartøyet. Losene arbeider om bord i den båten som skal loses, men er allikevel ikke som en del av mannskapet på båten (transportmiddelet). Losbåten som bringer dem frem og tilbake fra det fartøyet hvor de har sitt losoppdrag, anses heller ikke som mobilt arbeidssted da de ikke utfører arbeid i tilknytning til losbåten. Losbåten er bare en del av transportetappen frem til at losene er ombord i den loste båten hvor de har sitt arbeid. Loser anses dermed for å være på yrkesreise under hele losoppdraget.