Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Merverdiavgift - Kjøp av tjenester fra utlandet

  • Publisert:
  • Oppdatert: 04.02.2018

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 2. juli 2002.

Vi viser til ditt brev av 21. november 2001 om ovennevnte.

Henvendelsen gjelder den merverdiavgiftsmessige behandlingen av transaksjoner mellom hovedkontor og filial hvor enheter er hjemmehørende i utlandet og i Norge.

Finansdepartementets vurderinger

Etter merverdiavgiftsloven § 12 tredje ledd anses flere virksomheter, som ikke er atskilte selskaper, som drives av samme eier som en avgiftspliktig virksomhet. Etter Finansdepartementets mening vil tjenester som ytes mellom slike virksomhetene ikke anses som omsatt da overføringen skjer innenfor samme avgiftssubjekt. Dette medfører at overføring av varer og tjenester mellom slike virksomheter ikke utløser plikt til å beregne merverdiavgift. Dersom selskapet også utfører ikke-avgiftspliktig virksomhet, kan overføringer til den avgiftsfrie delen av virksomheten medføre plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 14.

Spørsmålet er om det samme skal gjelde selv om deler av virksomheten er etablert i utlandet, slik at overføringer av tjenester fra den utenlandske delen av virksomheten til norsk del av virksomheten ikke omfattes av forskrift 15. juni 2001 nr. 684 Forskrift om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet (forskrift nr. 121). Forskrift nr. 121 etablerer plikt for norsk mottaker, når denne er næringsdrivende eller offentlig virksomhet, til å betale merverdiavgift når mottakeren kjøper fjernleverte tjenester fra utlandet. Avgiftsplikten etter forskrift nr. 121 er også betinget av at tjenesten kjøpes, og det vil etter Finansdepartementets mening være naturlig å legge samme tolkningen til grunn i forhold til omsetningsbegrepet her som ved innenlands overføringer. Det vil derfor ikke foreligge omsetning mellom en filial og et hovedkontor ved overføringer mellom dem, selv om en av disse er hjemmehørende i utlandet. Transaksjonen skal da heller ikke merverdiavgiftsberegnes etter forskrift nr. 121.

Finansdepartementet antar at denne rettsoppfatningen også må legges til grunn i forhold til bestemmelsene om uttak. Departementet har som kjent gitt et generelt unntak med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 fra plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak til ikke-avgiftspliktig virksomhet. Dette unntaket kommer til anvendelse så lenge omsetning til andre ikke overstiger 20 prosent av samlet omsetning for den aktuelle typen tjeneste. Vi antar at omsetning mellom hovedkontor og filial må anses som intern omsetning i denne sammenhengen.

Med hilsen

Tor Lande

e.f. avdelingsdirektør

 

Åsne Hana Torgersen

førstekonsulent

 

Gjenpart: Skattedirektoratet