Prinsipputtalelse

Merverdiavgift for driftsbygning mv. i samdrift i landbruket – Skattedirektoratets fellesskriv 18.5 2012

  • Publisert:

Fellesskrivet gjelder avgiftsbehandlingen av driftsbygning i landbruket som brukes av samdriftsbønder i fellesskap, der bonden som eier eiendommen driftsbygningen står på deltar i samdriften.

Det heter i fellesskrivet at dersom samdriften er organisert som et ansvarlig selskap vil driftsbygningen som utgangspunkt ikke anses som utleieobjekt for bonden. Unntak fra dette utgangspunktet kan tenkes der det er etablert mer tydelige utleieavtaler med stipulert leievederlag med avanse for utleier og særskilt bruksregulering av den aktuelle bygningen. 
I de tilfeller det er stiftet et eget eiendomsselskap som eier bygget samdriften skal bruke mot vederlag, vil dette anses som ordinær utleie av fast eiendom. Eiendomsselskapet må i så fall søke om frivillig registrering for å oppnå rett til fradrag for inngående merverdiavgift.
For eventuelle endringer til gunst for avgiftspliktige av tidligere etterberegningsvedtak basert på manglende frivillig registrering av driftsbygning i samdrift,  gjelder det en treårsfrist fra innbetaling fant sted regnet bakover fra 22. mars 2012.