Prinsipputtalelse

Merverdiavgift på julehefter

  • Publisert:
  • Avgitt 15.01.2010

Skattedirektoratets brev 15. januar 2010.

Finansdepartementet traff avgjørelser tidlig på 1970-tallet som fastslo at de julehefter som ikke kunne anses som tidsskrifter var avgiftspliktige. De juleheftene som utkom med eget nummer som ledd i en tidsskriftsutgivelse, skulle følge den avgiftsmessige status for tidsskriftet.

Ved Finansdepartementets brev av 8. november 1994, jf. Av nr. 13/1994, ble den avgiftsmessige status for tegneserier utgitt i bokform endret. Tegneserier i bokform var tidligere blitt ansett avgiftspliktige som samlinger av billedtrykk og lignende etter dagjeldende forskrift nr. 19 § 2 nr. 15, jf. nå merverdiavgiftsforskriften § 6-3-2 bokstav n. Etter endringen skulle disse publikasjonene anses som avgiftsfrie bøker.

Skattedirektoratet antar at endringen som nevnt også vil gjelde for julehefter som utgis i bokform. Vilkåret om at publikasjonen skal være utgitt i ”bokform” innebærer etter direktoratets syn at den ikke er utgitt som del av et tidsskrift.