Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven § 11-1 tredje ledd - Krav til utforming av faktura ved leieforedling der dette skjer sammen med omsetning av investeringsgull

  • Publisert:
  • Oppdatert: 10.02.2018
  • Avgitt 30.06.2014

Det vises i brevet til tidligere brev av 24. april 2014 vedrørende spørsmål om utforming av faktura etter innføring av omvendt avgiftsplikt ved omsetning av gull. 

Brevet er en oppfølging av Skattedirektoratets brev av 14. februar 2014 som blant annet tar opp spørsmålet om avgiftsberegningen hvor deler av gullet hentes fra kundens metallkonto. Direktoratet uttaler blant annet:

"Dette innebærer at det ved leieforedling fortsatt er selger som skal beregne merverdiavgift av vederlaget for foredlingen og eventuelt legeringsmetall, jf forskriftens § 4-3-1. Men dersom kunden samtidig kjøper gull med en finhetsgrad på minst 325 tusendeler, f eks dersom kjøper ikke har tilstrekkelig mengde på sin metallkonto til å dekke sin bestilling, anses imidlertid dette som salg av gull som omfattes av de nye reglene for omvendt avgiftsplikt.

Følgen er at det i samme faktura både kan være leveranser som følger de vanlige reglene for beregning og oppkreving av merverdiavgift, og leveranser som omfattes av de nye reglene for omvendt avgiftsplikt. Kravet i bokføringsloven § 5-1-1 nr 7 innebærer at det i salgsdokumentet i så fall må spesifiseres "omvendt avgiftsplikt – merverdiavgift ikke beregnet" for den delen av leveransen som anses som omsetning av gull med en finhetsgrad på minst 325 tusendeler."

Spørsmål om faktureringen

I henvendelsen er det gitt to eksempler på hvordan beløpene skal stilles opp i fakturaen: 

Eksempel A)

Verdi av legering inkl bearbeiding    kr 10 000
Eget gull som inngår (50 % av gullet) kr 4 000
Grunnlag for snudd avregning kr 6 000 = kr 1 500 i mva

Eksempel B)

Verdi av legeringen inkl bearbeiding:   kr 10 000
Verdi av legering inkl bearbeiding for 50 % kr 5 000 = kr 1 250 i mva
Verdi av legering og bearbeiding av eget gull kr 1 000 = kr 250 i mva
Sum merverdiavgift kr 1 500 i mva

Men dette da slik at beløpet på kr 5.000 faktureres etter reglen om snudd avregning, mens beløpet på kr 1.000 som referer seg til eget gull, faktureres som en ordinær avgiftspliktig leveranse fra virksomheten. 

Skattedirektoratets vurdering

Som nevnt ovenfor kan det i samme faktura både være leveranser som følger de vanlige reglene for beregning og oppkreving av merverdiavgift, og leveranser som omfattes av de nye reglene for omvendt avgiftsplikt ved omsetning av investeringsgull. Når det gjelder verdi av legering og bearbeideing av eget gull, skal dette følge de vanlige regler for beregning og oppkreving av merverdiavgift. I deres eksempel er det da bare verdi av legering inklusiv bearbeiding for 50 % til Kr 5 000 som skal følge regelen om snudd avregning. Riktig avgiftsberegning er som vist i eksempel B.

Etter bokføringsforskriftens § 5-1-5 er det et krav om at "(a)vgiftspliktig og avgiftsfritt salg, salg som nevnt i § 5-1-1 nr. 7, samt salg som er unntatt merverdiavgiftsloven etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3, skal fremgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes etter forskjellige satser." 

Det bemerkes videre at det overfor kjøper er viktig at det klart fremgår av fakturaen hvilken del av leveransen selger har beregnet merverdiavgift av og motsatt - hvilken del av leveransen som følger regelene om omvendt avgiftsplikt og hvor det er kjøper som har plikt til å beregne og innberette merverdiavgiften. Dette er viktig for å unngå feil anvendelse av reglene. Derfor er det tatt inn et krav i bokføringsforskriften § 5-1-1 nr 7 om at det i salgsdokumentet spesifiseres "omvendt avgiftsplikt – merverdiavgift ikke beregnet" for den delen av leveransen som anses som omsetning av gull med en finhetsgrad på minst 325 tusendeler.