Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven § 3-2 - unntaket for helsetjenester

  • Publisert:
  • Avgitt 01.09.2015

Skattedirektoratet er blitt anmodet om å gi en vurdering av om nærmere bestemte tjenester skal anses merverdiavgiftspliktige eller unntatt fra merverdiavgiftsloven.

I brev av 1. september 2015 fra Skattedirektoratet til Norges Apotekerforening uttales det:

"Apotekerforeningen er i ferd med å inngå en avtale med Helsedirektoratet om utlevering av legemidler fra direktoratets beredskapslager.

Det nasjonale beredskapslageret av legemidler består av antiviralia forbeholdt bruk ved pandemisk influensa og kaliumjodid forbeholdt bruk ved strålingshendelser. Hovedprinsippene i avtalen er:

  • Legemidlene eies av staten v/Helsedirektoratet
  • I en beredskapssituasjon distribueres legemidlene fra nasjonalt beredskapslager til apotekene
  • Apotekene utleverer legemidlene til pasienter etter retningslinjer som blir fastsatt når beredskapssituasjonen oppstår
  • Helsedirektoratet betaler apotekene en nærmere fastsatt godtgjørelse for tjenesten.

De aktuelle legemidlene kan bare utleveres av provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter.

Etter merverdiavgiftsloven § 3-2 første ledd er omsetning og formidling av helsetjenester unntatt fra loven. Unntaket omfatter blant annet tjenester som ytes av yrkesgrupper med autorisasjon etter helsepersonelloven § 48. Det følger av denne bestemmelsen at provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter er omfattet av autorisasjonsordningen.

Skattedirektoratet legger til grunn at apotekets tjenester med utlevering av antiviralia og kaliumjodid fra provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter mot en godtgjørelse fra Helsedirektoratet, er omfattet av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester."