Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven § 3-2 – veiledning om bruk av medisiner – Skattedirektoratets brev av 3.11.2015

  • Publisert:
  • Avgitt 03.11.2015

I Skattedirektoratets brev av 03.11.2015 til Helse- og omsorgsdepartementet uttalelse det:

"Etter det opplyste har Helse- og omsorgsdepartementet for 2016 foreslått å innføre en prøveordning med veiledning i bruk av inhalasjonsmedisiner for astma/kols. Veiledningen vil bli foretatt overfor den enkelte pasient, og vil bli utført av farmasøyt i apotek. Apotekene vil bli kompensert for utgiften over trygdebudsjettet med kr 80,- pr. veiledning.

Apotekerforeningen har reist spørsmål om tjenesten vil være avgiftspliktig eller om den vil være å anse som en unntatt helsetjeneste, jf. merverdiavgiftsloven § 3-2.

Skattedirektoratet vil bemerke:

Skattedirektoratet antar at veiledningen må anses omsatt fra det aktuelle apotek til den enkelte mottaker, jf. merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav a.

Skattedirektoratet antar videre at en tjeneste som går ut på å veilede en bruker av en medisin om hvordan medisinen skal brukes med formål å bedre etterlevelsen av en behandling, jf. Prop. 1 S, Helse- og omsorgsdepartementet (2015-2016) side 214, vil være en helsetjeneste etter merverdiavgiftsloven § 3-2. Veiledningen blir utført av autorisert helsepersonell, jf. merverdiavgiftsloven § 3-2 første ledd bokstav d, jf. helsepersonelloven § 48 første ledd bokstav ø og å.

Det skal således ikke betales merverdiavgift ved omsetning av tjenesten.

Det foreligger ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester til bruk for en virksomhet med omsetning av en helsetjeneste, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1.

Ved anskaffelse av varer og tjenester som er til bruk både i en registrert virksomhet (f. eks. virksomhet med salg av varer, herunder medisiner) og i en virksomhet med omsetning utenfor loven (f. eks. virksomhet med salg av helsetjenester), foreligger kun fradragsrett for den del av varen eller tjenesten som er til bruk i den registrerte virksomheten, jf. merverdiavgiftsloven § 8-2 første ledd første punktum. Det foreligger likevel full fradragsrett dersom den delen av en virksomhets omsetning som er unntatt fra loven normalt ikke overstiger fem prosent av virksomhetens samlede omsetning i løpet av regnskapsåret, jf. merverdiavgiftsloven § 8-2 fjerde ledd."