Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven § 8-1 og § 8-4, jf. merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 første ledd bokstav h - Spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse og drift av ståhjuling og el-sykkel

  • Publisert:
  • Avgitt 15.12.2014

Skattedirektoratets brev av 12. desember 2014.

Brevet omhandler spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift i forbindelse med anskaffelse av ståhjuling (Segway) og el-sykkel. 

Nærmere om kjøretøyene

Etter det opplyste er en ståhjuling (Segway) et selvbalanserende kjøretøy som holder seg stabilt på grunn av gyroteknikk. Ståhjuling er tillatt på offentlig vei, men det er nærmere bestemte regler for hvem som kan kjøre den, hvor den kan kjøres og hvordan det skal være utstyrt. En ståhjuling trenger ikke registreres eller ansvarforsikres. Ståhjuling er definert som motorredskap i kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 4, sjette ledd. 

En el-sykkel er definert som en sykkel som er utstyrt med elektrisk hjelpemotor med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når kjøretøyet oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere dersom syklisten slutter å trå. Etter det opplyste tillates det videre at kjøretøyet har fremdrift kun ved hjelp av motor opp til 6 km/t. El-sykkel som nevnt er kategorisert som sykkel eller motorredskap i henhold til kjøretøyforskriften, jf. §§ 2-5 nr. 4, tredje ledd, 2-5 nr. 12 og 4-1 nr. 5 bokstav g. Disse kjøretøyene krever etter det opplyste ingen typegodkjenning, og er heller ikke definert som moped. 

Skattedirektoratet bemerker 

Hovedregelen om fradragsrett er at et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelse av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1.

Fradragsretten er som utgangspunkt avskåret for inngående merverdiavgift på anskaffelse, vedlikehold og bruk av personkjøretøy, jf. merverdiavgiftsloven § 8-4.

Sett i lys av det ovennevnte er det således av stor betydning for fradragsretten å få avklart hvorvidt ståhjuling og el-sykkel er å anse som et personkjøretøy med avskåret fradragsrett eller om det er den generelle regelen om fradragsrett i merverdiavgiftsloven § 8-1 som kommer til anvendelse.

Skattedirektoratet er av den oppfatning at slik personkjøretøy er definert i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1, faller verken ståhjuling eller el-sykkel inn under begrepet personkjøretøy i forhold til merverdiavgiftsloven. Begge kjøretøyene har motor til fremdrift, de er ikke registreringspliktige og de faller derfor etter Skattedirektoratets vurdering utenfor definisjonen av personkjøretøy i forskriften. Det skal dog bemerkes at fremdriften på elektrisk sykkel er avhengig av at man samtidig tråkker pedalene rundt, og at motoren av den grunn omtales som en hjelpemotor. 

Skattedirektoratet bemerker  at sykler er å anse som personkjøretøy etter merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 første ledd bokstav h, se Merverdiavgiftshåndboken 10. utgave 2014 side 57. Det kan synes noe rart at en tråsykkel er å anse som et personkjøretøy og en el-sykkel ikke, men slik personkjøretøy er definert i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 mener direktoratet likevel at el-sykkel faller utenfor begrepet personkjøretøy i merverdiavgiftsloven.

Det følger etter dette at Skattedirektoratets oppfatning er at fradragsreglene i merverdiavgiftsloven § 8-1 kommer til anvendelse ved anskaffelse av ståhjuling og el-sykkel.