Fellesskrivet trekkes tilbake

Finansdepartementet har i brev av 13. september 2018 vurdert utvalgte spørsmål som ble tatt opp i fellesskrivet. Departementet har ikke funnet å kunne slutte seg til den rettsforståelse direktoratet la til grunn.

Fellesskrivet trekkes derfor tilbake.

Finansdepartementets brev 
Skattedirektoratets brev 

Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven §§ 8-1 og 9-7 – overdragelse av utleiebygg under oppføring – tilbakeføring av inngående merverdiavgift – overtakelse av tilbakeføringsplikt og overføring av justeringssrett

  • Publisert:
  • Avgitt 06.02.2015

Skattedirektoratets fellesskriv av 6. februar 2015.

Skattedirektoratet avga 16. desember 2013 en BFU som ikke er blitt publisert. Det har i ettertid vist seg at de spørsmål som ble tatt opp i uttalelsen har aktualitet.  

Skattedirektoratet finner det derfor hensiktsmessig å informere om direktoratets syn på de rettslige forhold som ble tatt opp i uttalelsen. 

Det ble tatt stilling til følgende forhold:

Et aksjeselskap vurderte å skille ut flere av sine eiendommer i single purpose selskaper. Dette ville skje ved at eiendommene ble utfisjonert fra selskapet.  Hver eiendom ville i hovedsak bli utfisjonert i et eget nystiftet selskap. Som vederlag i fisjonen ville aksjeeier i selskapet motta samtlige aksjer som ble utstedt i det nystiftede selskapet.

Det ble til enhver tid gjennomført større eller mindre byggearbeider på mange av selskapets eiendommer. Det ville således kunne pågå slike arbeider i enkelte av eiendommene som ville bli skilt ut. Arbeidene kunne starte forut for vedtak om fisjon i generalforsamlingen og strekke seg ut over tidspunktet for gjennomføring av fisjonen ved innmelding og registrering i Brønnøysund (perioden mellom vedtak og registrering benevnes "fisjonsperioden"). Det ble lagt til grunn at fisjonene ble gjennomført før byggetiltakene var fullført.

Noen av byggeprosjektene ville bli gjennomført i utleide bygg hvor leietaker var til stede i bygget og betalte leie i byggeperioden. Noen byggeprosjekter ble gjennomført i bygg hvor leiekontrakter var inngått, men hvor leietaker ikke ville flytte inn før etter at byggearbeidene var fullført etter fisjonen.

I de tilfeller leietaker var til stede i bygget, antok Skattedirektoratet at generalforsamlingens vedtak om at fisjon skulle gjennomføres alene ikke ville innvirke på retten til å fradragsføre inngående avgift. For de arbeider som utgjorde en kapitalvare etter merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b, ville gjennomføringen av fisjonen innebære en overdragelse som utløste plikt til å tilbakeføre fratrukket inngående avgift, jf. merverdiavgiftsloven § 9-7 første ledd. Tilbakeføringen kunne imidlertid unnlates i den grad tilbakeføringsplikten ble overtatt av den som overtok kapitalvaren, se bestemmelsens annet ledd.

I de tilfeller leietaker ikke var til stede i bygget, antok direktoratet at løsningen ville bli en annen. Bygget ble i disse tilfellene rent faktisk aldri tatt i bruk i utleievirksomhet av selskapet. Etter at leiekontrakter var inngått, forelå imidlertid en indikasjon eller antakelse om at bygget vil bli tatt i bruk i virksomhet med utleie av fast eiendom. Ved vedtak om at fisjon skulle gjennomføres, ble denne antakelsen brutt. Beslutningen innebar en bruksendring (i forhold til antakelsen om utleie), og hadde som resultat at fradragsretten for inngående merverdiavgift ble tapt, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1.  

Finansdepartementet har i en fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til tidligere forskrift 19. desember 2007 nr. 1589 uttalt at 

"[dersom] det uferdige byggetiltaket i dette tilfelle overdras før fullføring, vil imidlertid den latente retten til å justere følge med ved overdragelsen. På samme måte som ved overføring av rett til å justere etter fullføring – under justeringsperioden – må imidlertid mottakeren kunne dokumentere påløpt merverdiavgift mv. knyttet til byggetiltaket.  Og i denne forbindelse må det kreves samme dokumentasjon som nevnt i forskriften § 3-4."  

Skattedirektoratet la således til grunn at det utfisjonerte selskap ved overdragelsen fikk overført retten til å justere den inngående avgift som ikke var kommet til fradrag ved byggearbeidene.

Skattedirektoratet konkluderte således:

For lokaler der en avgiftspliktig leietaker er til stede hele tiden mens byggetiltaket gjennomføres:

Selskapet har rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, samt rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnader relatert til vedlikeholdsarbeider (ikke kapitalvare).

Selskapet har rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, samt rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnadene som utgjør en kapitalvare, så fremt det på gjennomføringstidspunktet overføres tilbakeføringsplikt til de utfisjonerte selskapene.

For lokaler der det ikke er noen leietaker i lokalene mens byggetiltak utføres, men hvor selskapet har inngått leiekontrakt for lokalene med en leietaker som omfattes av selskapets frivillige registrering:

Selskapet har ikke rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, og har ikke rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekost-nader relatert til vedlikeholdsarbeider (ikke kapitalvare).

Selskapet har ikke rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, og ikke rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnade-ne som utgjør en kapitalvare. Selskapets tilbakeføringsplikt kan ikke overtas, men de utfisjonerte selskapene kan få overført rett til å justere ikke fradragsført inngående avgift på byggetiltak som utgjør en kapitalvare.