Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Moms på kjøp av elektroniske kommunikasjonstjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen

  • Publisert:
  • Oppdatert: 12.02.2018

Nye momsregler fra 1. desember 2004.

Fra 1. desember 2004 skal næringsdrivende og offentlig sektor betale merverdiavgift når de kjøper tjenester fra Svalbard og Jan Mayen. Samtidig blir omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester til Norge fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen avgiftspliktig når slike tjenester leveres til privatpersoner og andre som ikke driver næringsvirksomhet eller tilhører offentlig sektor.

Kjøp av tjenester fra Svalbard og Jan Mayen

Alle næringsdrivende og offentlige virksomheter som kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet skal beregne og betale merverdiavgift på kjøpet jf. forskrift 15. juni 2001 om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet (forskrift nr. 121). Fra 1. desember 2004 skal næringsdrivendes og offentlig sektors kjøp av fjernleverbare tjenester avgiftsbelegges også når disse kjøpes fra Svalbard og Jan Mayen. Når næringsdrivende og offentlige virksomheter kjøper slike tjenester fra utlandet, er det kjøperen som skal beregne og betale merverdiavgift. Mer informasjon om ordningen finner du i brosjyren Merverdiavgift - kjøp av tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Levering av elektroniske kommunikasjonstjenester fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen

Elektroniske kommunikasjonstjenester (ekomtjenester) er avgiftspliktige ved innenlands omsetning i Norge. Kjøp av ekomtjenester fra tilbyder etablert i utlandet har hittil kun vært avgiftspliktig i Norge dersom mottaker er næringsdrivende eller offentlig sektor. Fra og med 1. desember 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at utenlandsk tilbyder av ekomtjenester skal beregne norsk merverdiavgift når slike tjenester leveres til privatpersoner og andre som ikke driver næringsvirksomhet eller tilhører offentlig sektor. Det samme gjelder tilbydere etablert på Svalbard og Jan Mayen.

Avgjørende for avgiftsplikten er i utgangspunktet hvor mottaker er hjemmehørende.  Avgiftsplikten omfatter likevel ikke ekomtjenester kjøpt av private mv. som helt ut er til bruk i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen. Dette fritaket innebærer at samtaler initiert i utlandet ikke skal belegges med avgift, selv om mottaker er hjemmehørende i Norge. Skjer leveringen av elektroniske kommunikasjonstjenester gjennom fast terminal hos mottaker i Norge, skal det beregnes avgift også når mottaker ikke er hjemmehørende i Norge, se brev fra Finansdepartementet: Momsregler 1. desember - om teletjenester.

Nærmere om elektroniske kommunikasjonstjenester

Elektronisk kommunikasjonstjeneste defineres i lov 4. juli 2003 nr. 82 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) som ”tjeneste som helt eller i det vesentlige omfatter formidling av elektronisk kommunikasjon og som normalt ytes mot vederlag. Elektronisk kommunikasjon defineres som ”overføring av lyd, tekst, bilder eller andre data ved hjelp av elektromagnetiske signaler i fritt rom eller kabel i et system for signaltransport”. Også tilbud om overføringskapasitet og nettaksess er omfattet.

Ytelse av elektroniske kommunikasjonstjenester må avgrenses mot leveranser av ”innhold”. Avgiftsplikt for leveransen av innholdet må vurderes på selvstendig grunnlag. Det er selve transporttjenesten (transporteringen av innholdet) eller bruken av nettet som omfattes.

Innholdet skal likevel avgiftsbelegges (som ved innenlands omsetning) når tjenestene omsettes eller formidles av tilbyder av elektronisk kommunikasjonstjeneste ved bruk av elektronisk kommunikasjon og vederlaget for tjenesten oppkreves av den som yter kommunikasjonstjenesten (såkalte teletorgtjenester).

Registrering, beregning og betaling

Ved levering av ekomtjenester til privatpersoner og andre som ikke driver næringsvirksomhet eller tilhører offentlig sektor vil den utenlandske tilbyder være registreringspliktig i Norge.

For ytterligere opplysninger og for registrering tas kontakt med fylkesskattekontoret i det fylket den næringsdrivende selv eller representanten har hjemsted eller forretningssted.

Ved omsetning til næringsdrivende eller offentlig sektor er det fortsatt mottaker som skal beregne og betale merverdiavgift. Bruk ”Omsetningsoppgave for tjenesteimport” (RF-0005) for rapportering  til Skatteetaten. Skjemaet får du tilsendt ved å henvende deg til fylkesskattekontoret. Rapportering kan også gjøres på www.altinn.no .

Hvor finnes mer informasjon?

Mer informasjon om merverdiavgift finner du blant annet i brosjyren ”Merverdiavgift – veiledning for næringsdrivende”.

Skattedirektoratet har også gitt ut Merverdiavgiftshåndboken. Boken gir en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, hvor merverdiavgift på innførsel av tjenester er gitt en særskilt omtale i kapittel XVI under punkt 65 a.

Bestemmelsene om merverdiavgift står i lov av 19. juni 1969 nr 66.