Prinsipputtalelse

Mval. § 9-3 – Fristen for inngåelse av justeringsavtale

  • Publisert:
  • Avgitt 28.11.2019

Mval § 9-3 åpner for at overdrageren av et byggetiltak kan unnlate å foreta foreta justering av inngående merverdiavgift på byggetiltaket dersom justeringsforpliktelsen overføres til ny eier. FMVA § 9-3-3 oppstiller nærmere krav til avtalens innhold. I Skattedirektoratets uttalelse av 17. februar 2009 er det lagt til grunn at en slik avtale, for at justering skal unngås, må inngås senest innen oppgavefristen for den termin overdragelsen finner sted. Synspunktet er fulgt opp i senere praksis.

I en dom fra Stavanger tingrett av 9. august 2019 (Vs Stein), hvor staten fikk medhold i at justeringsavtalen var inngått for sent, indikeres imidlertid tilsynelatende en innstramning av praksis. Både i domsgrunnene og i referatet av statens anførsler forutsettes at justeringsavtalen må være inngått innen den avgiftstermin hvor overdragelsen finner sted. Skattedirektoratet vil med dette presisere at denne del av dommen, som synes å bygge på en upresis gjengivelse av statens anførsel på dette punkt, ikke er representativt for statens syn. Med mindre annet blir uttrykkelig tilkjennegitt, fastholdes altså den praksis som forutsetter at det er tilstrekkelig at justeringsavtalen inngås innen oppgavefristen for den termin overdragelsen finner sted. Dommen er for øvrig påanket av den private part.