Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Om domstolsprøving av rettsanvendelsesskjønnet etter skatteloven § 13-1 første le

  • Publisert:
  • Oppdatert: 31.01.2020
  • Avgitt 27.01.2020

I Borgarting lagmannsretts dom i Saipem-saken avsagt 27. august 2019 (LB-2018-055099), la rettens flertall til grunn at i den konkrete saken skulle domstolene være "noe tilbakeholdne" med å overprøve rettsanvendelsesskjønnet etter skatteloven § 13-1 første ledd. Det ble vist til at Skatteetaten hadde foretatt forsvarlige og godt begrunnede vurderinger og konkludert med at prisen var utenfor et lovlig armlengdeintervall.  

Skattedirektoratet mener at domstolene har full kompetanse til å prøve om vilkårene for inntektsjustering i skatteloven § 13-1 første ledd er oppfylt. Inntektsreduksjon er på internprisingsområdet det grunnleggende vilkåret for å justere skattepliktiges inntekt. Det har fra Skatteetatens side aldri vært noen intensjon om å begrense denne sentrale rettssikkerhetsgarantien for skattepliktige. Tvert om er Skatteetaten opptatt av at det legges til rette for en samvittighetsfull prøvning av om vilkårene for justering er oppfylt. En annen sak er at det konkrete skjønnet etter skatteloven § 13-1 tredje ledd vil være underlagt et fritt forvaltningsskjønn. 

Skattedirektoratet legger vekt på at domstolsprøvning skal være et reelt tvisteløsningsalternativ også på internprisingsområdet. Dette i en tid da andre tvisteløsningsmekanismer vinner terreng på det internasjonale området. Domstolsprøvning bidrar over tid til å utvikle, presisere og klargjøre en rettstilstand. Dette kommer borgerne til gode i form av større forutberegnelighet. Denne forutberegneligheten er også viktig i saker på det internasjonale området med kompleks faktum og juss.