Prinsipputtalelse

Om forståelsen av begrepet "mineralogiske prosesser" i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 5 første ledd bokstav a og vedtak om avgift på elektrisk kraft § 2 bokstav g og særavgiftsforskriften § 3-6-8 og § 3-12-13

  • Publisert:
  • Avgitt 06.05.2019

Uttalelsen gjelder forståelsen av begrepet "mineralogiske prosesser", og hva som omfattes av fritaket.

I Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 5 første ledd bokstav a og særavgiftsforskriften (saf.) § 3-6-8, samt Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft § 2 bokstav g og saf. § 3-12-13 gis det fritak, for henholdsvis CO2- avgift på naturgass og LPG og elavgift, for kraft til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser.

Skattedirektoratet har fått forespørsler om forståelsen av begrepet "mineralogiske prosesser", og hva som omfattes av dette etter de nevnte bestemmelsene i stortingsvedtakene og saf. § 3-6-8 og § 3-12-13. Forespørslene gjelder kraft til glassblåsere/glassblåsing, samt asfaltverk/asfaltproduksjon, herunder steinknuseverk.

Skattedirektoratet har i den forbindelse uttalt:

Med "mineralogiske prosesser" menes tilvirking av ikke-metallholdige mineralprodukter. Dette er virksomhet som faller inn under næringskode 23 etter Standard for næringsgruppering SN 2007. Det er imidlertid ikke noen vilkår at virksomheten er registrert med næringskode 23 for å ha krav på fritaket. Det er tilstrekkelig at de driver med prosesser som hører inn under denne næringskoden. Begrepet er etter dette definert til prosesser omfattet av næringsgruppe 23, fritaket er samsvarende med fritaket i EUs energiskattedirektiv.

Produksjon av glass og glassprodukter er en prosess som omfattes av næringsgruppe 23. Gass benyttet til smelting av glass som ledd i produksjon av ferdige produkter vil følgelig være omfattet av fritak.

Andre eksempler på mineralogiske prosesser er tilvirking av sement, betong, kalk, mineralull, keramikk, ekspanderende leire og teglstein.

Det er bare den gassen som benyttes i den mineralogiske produksjonsprosessen (det vil si i ovner) som gis fritak. Dette innebærer at gass som brukes til andre formål som for eksempel oppvarming av lokaler og tørking ikke omfattes.

Når det gjelder asfaltverk/asfaltproduksjon hører dette under næringsgruppe 23.99. Dette er følgelig en prosess som omfattes av begrepet "mineralogisk prosess" i saf. § 3-12-13 (og § 3-6-8), og asfaltproduksjon er etter dette omfattet av fritaket. Dette innebærer imidlertid ikke at all kraft benyttet i forbindelse med asfaltproduksjonen har krav på fritak etter § 3-12-13 (og § 3-6-8). Fritaket er knyttet til kraft som brukes i "mineralogiske prosesser" og må avgrenses til de deler av produksjonene hvor det faktisk skjer en mineralogisk prosess. Ved asfaltproduksjon varmes og blandes steinmaterialer og bitumen på høy temperatur. Dette anses som en mineralogisk prosess, og kraft benyttet til denne oppvarmingen vil være omfattet av fritaket. Kraft som for eksempel benyttes for å holde blandingen varm i forbindelse med selve asfaltleggingen er imidlertid ikke omfattet av fritaket. Prosessen med asfaltlegging hører under næringsgruppe 42.110 (bygging av veier eller motorveier) og er ikke en mineralogisk prosess etter saf. § 3-12-13 og § 3-6-8.

Steinknuseverk er ikke omfattet av næringskode 23 etter SN 2007, men hører under næringsgruppe 08.990 (bryting og bergverksdrift ellers). Det skjer ingen tilvirkning av (ikke-metallholdige) produkter ved et steinknuseverk, og steinknuseverk faller etter dette utenfor fritaket etter saf. § 3-12-13 (og § 3-6-8). Steinknusing er etter dette en prosess som faller utenfor begrepet "mineralogisk prosess" i saf. § 3-12-13 (og § 3-6-8). Dette gjelder uavhengig av hva den knuste steinen skal benyttes til i etterkant. Steinknusing i forbindelse med selve asfaltproduksjonen vil følgelig ikke være en mineralogisk prosess etter særavgiftsforskriften, og kraft benyttet til dette vil således ikke ha krav på fritak.