Prinsipputtalelse

Overføring av eiendeler ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting

  • Publisert:
  • Avgitt 30.11.2018

Ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting til AS eller ASA etter skatteloven § 11-20 jf. FSFIN § 11-20-1 flg. er det ikke nødvendig å vurdere om eiendeler og forpliktelser i det overdragende selskapet har en særlig tilknytning til virksomhet i selskapet. Når vilkåret om virksomhet er oppfylt i det overdragende selskapet, anses alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser i selskapet for omdanningsformål å inngå i denne virksomheten.

Selskap med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS) kan omdannes skattefritt til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap etter reglene i skatteloven § 11-20 og FSFIN §§ 11-20-1 flg. Ved slik omdanning er utgangspunktet at aktivitet, driftsmidler og forpliktelser i virksomheten som omdannes i det vesentlige må overføres til aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet jf. FSFIN § 11-20-5 første ledd.

Skattedirektoratet har fått spørsmål om det må vurderes om eiendeler og forpliktelser som kan overføres til det overtakende selskapet ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting, må ha en særlig tilknytning til virksomhet i selskapet.

Skatteloven § 11-20 regulerer omdanning av virksomhet. Det går fram av ordlyden i første ledd at selskap eller foretak kan omdannes. Det følger av de nærmere vilkårene for omdanning etter skatteloven § 11-20 andre ledd og FSFIN §§ 11-20-1 flg. at bare foretak som driver virksomhet kan omdannes skattefritt, se FSFIN § 11-20-1 første ledd og § 11-20-2.

Etter ordlyden i FSFIN § 11-20-5 første ledd må aktivitet, driftsmidler og forpliktelser i den virksomheten som omdannes, "i det vesentlige" overføres til aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet.

Unntak som er angitt i FSFIN § 11-20-5 fjerde ledd gjelder kun for enkeltpersonforetak. Ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting må FSFIN § 11-20-5 første ledd derfor forstås slik at det vesentligste av selskapets aktivitet, driftsmidler og forpliktelser må overføres til det overtakende selskapet.

Det er en forutsetning for skattefri omdanning etter skatteloven § 11-20 at det overdragende selskapet driver virksomhet. Når vilkåret om virksomhet er oppfylt anses alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser i selskapet for omdanningsformål å inngå i denne virksomheten.