Prinsipputtalelse

Reisebyråer mv. og merverdiavgift

  • Publisert:

Til orientering oversendes Finansdepartementets brev 2. mai 2005 vedrørende ovennevnte.

I brevet legger Finansdepartementet for det første til grunn at det bare er reisebyråenes egen omsetning som skal anses som deres avgiftspliktige omsetning, jf. merverdiavgiftsloven § 29 første ledd nr. 1. Departementet gir videre uttrykk for sitt syn på grensen mellom formidling og omsetning i eget navn. Utover departementets merknader vil Skattedirektoratet vise til Merverdiavgiftshåndboken (3. utg. 2005) s. 242-243, hvor det er gjort nærmere rede for be-tydningen av grensen. Direktoratet vil også her presisere at reisebyråer som ved formidling utferdiger salgsdokument på vegne av en eller flere leverandører, må spesifisere alle opplys-ninger som kreves etter bokføringsforskriften (eventuelt forskrift nr. 2) per leverandør. Dette medfører også krav om at egen omsetning (formidlingshonoraret) skal spesifiseres. Det vises nærmere til vårt fellesskriv av 2. mars 2004 pkt. 3.
For det andre fremgår det at departementet ønsker at Skattedirektoratet nærmere vurderer om reisearrangører som i eget navn omsetter pakkereiser til utlandet kan benytte seg av samme sjablonregel som gjelder for reisebyråene ved formidling av pakkereiser til utlandet, jf. vårt fellesskriv av 2. mars 2004 pkt. 5.2. Skattedirektoratet tar sikte på å ha nye sjabloner på plass fra 1. januar 2006, og frem til dette tidspunkt aksepteres det at reisearrangører kan benytte samme sjablon som gjelder for reisebyråene.
For det tredje avslår Finansdepartementet i brevet søknad fra Handels- og Servicenærings Hovedorganisasjon om et generelt avgiftsfritak etter merverdiavgiftsloven § 70 for formid-lingstjenester når selve tjenesten (som formidles) leveres eller omsettes i utlandet.
Endelig uttaler departementet at adgangen til forskuddsfakturering i bokføringsforskriften § 5-2-7 også vil gjelde reisebyråer og reisearrangører som ikke følger ny bokføringslov.