Prinsipputtalelse

Skattefordel knyttet til skogfond

  • Publisert:
  • Avgitt 23.01.2019

Avsetning til skogfond etter skogbrukslova § 14 tredje ledd er et vilkår for rett til skattefordel etter skatteloven § 8-2 andre ledd. 

Utbetaling av tidligere avsatte skogfondsmidler​ etter skogbrukslova § 14 tredje ledd, er skattepliktig inntekt i utbetalingsåret, jf. skatteloven § 8-2 første ledd. Når utbetalte skogfondmidler benyttes til formål som er nærmere angitt i § 8-2 andre ledd a, skal kun 15 prosent av utbetalingen tas til inntekt. Presiserende regler for skattefordel ved bruk av skogfond er gitt i Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 8-2-1.

Skattedirektoratet er gjort kjent med at enkelte store skogeiere har fått fritak for innbetaling til skogfondordningen etter skogbrukslova § 14 tredje ledd. Når det ikke er innbetalt midler til skogfond kan skogeierne heller ikke motta utbetaling av skogfondmidler og skatteloven § 8-2 andre ledd får ikke anvendelse. Skogeiere som ikke har avsatt midler til skogfondordningen har derfor ikke rett til den skattefordelen som følger av skatteloven § 8-2 andre ledd.  

Det innebærer at skogeierne må gi avkall på fritaket fra innbetaling til skogfond for å få rett til skattefordelen etter skatteloven § 8-2 ved senere utbetaling.

Skatteloven § 8-2 andre ledd må praktiseres i henhold til ovennevnte fra og med inntektsåret 2019.