Prinsipputtalelse

Skatteloven § 6-50 - kravet om offentlig støtte for stiftelser – merverdiavgiftskompensasjon og mottak av grasrotandel

  • Publisert:
  • Avgitt 03.04.2018

Etter skatteloven § 6-50 gis skattytere fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner som driver innenfor nærmere angitte områder. For selskaper og sammenslutninger kreves at de må ha nasjonalt omfang 1. januar i det år gaven blir gitt. Siden stiftelser er selveiende formuesmasser som ikke har medlemmer, gjelder ikke kravet til nasjonalt omfang for disse. I stedet kreves det at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven ytes. 

Skattedirektoratet har mottatt spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon og grasrotandel i denne sammenhengen kan anses som offentlig støtte.

Bakgrunnen for kravet om offentlig støtte for stiftelser i skatteloven § 6-50 følger av forarbeidene til gavefradragsordningen. Det fremkommer her at kravet er satt for å tjene en kontrollfunksjon. Følgende er tatt inn i forarbeidene, Ot. prp nr 1 (1999-2000) pkt 2.5.3 vedrørende dette:

"... Når en organisasjon mottar statsstøtte vil vedkommende organisasjon være underlagt kontroll av den myndighet som har ansvaret for statsstøtten. Den enkelte statlige støtteordning vil også ha kriterier som sikrer formålsangivelsen . ..

Kravet om offentlig støtte er satt av administrative grunner. Et krav om offentlig støtte vil innebære en kontroll med stiftelsens virksomhet. Det er større behov for kontroll med stiftelser, enn med medlemsorganisasjoner som har flere tusen medlemmer. Stiftelser blir drevet av få personer.."

a)      Merverdiavgiftskompensasjon

Det følger av forskrift om merverdiavgiftskompensasjon (forskrift av 15. april 2013 nr 386) at frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester tilknyttet den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten, basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

Søknaden om kompensasjon behandles av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

De som kan søke er frivillige organisasjoner som innfrir vilkårene for å være registrert i Frivillig-hetsregisteret. For stiftelser er det et tilleggsvilkår at frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens egen virksomhet.

Stiftelser som kan registrere seg i Frivillighetsregisteret er alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet, samt næringsdrivende stiftelser som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet. Etter gavefradragsordningen er det et krav for å bli godkjent at stiftelsen ikke har erverv til formål samt driver aktivitet innenfor visse bestemte områder. Adgangen for en stiftelse til å falle innenfor gavefradragsordningen i skatteloven § 6-50 er m.a.o. langt snevrere enn muligheten den har til å bli registrert i Frivillighetsregisteret og dermed søke om merverdiavgiftskompensasjon.

Etter forskriften kan kompensasjon enten gis etter en forenklet modell hvor en tar utgangspunkt i organisasjonens totale driftskostnader uavhengig av om kostnadene er merverdiavgiftsbelagt, men da begrenset opp til syv prosent av de totale driftskostnadene. Alternativt kan en søke om dekning etter en dokumentert modell som tar utgangspunkt i de reelle merverdiavgifts-kostnadene. Det fremgår av forskriften hvilken nærmere dokumentasjon som må følge søknaden avhengig av hvilken søknadsmodell en ønsker å påberope seg.  

Oppfyller stiftelsen vilkårene i forskriften vil de i følge § 1 (2) få tilbakebetalt i samsvar med søknaden innenfor den rammen Stortinget har bevilget det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil det finne sted en prosentvis avkortning i søknadsbeløpet som vil være lik for alle søknader som innvilges uavhengig av søknadsmodellen, jf. forskriftens § 1 (2).

Vurderingen av om en stiftelse skal få kompensert merverdiavgiften vil således være tilnærmet summarisk, hvor en i mindre grad foretar en vurdering av den enkelte organisasjonen/stiftelsen utover å påse at vilkårene i forskriften er oppfylt. Det er ingen øvrige krav eller vilkår knyttet til utbetaling etter forskriften som skal sikre at midlene brukes i tråd med et eller flere bestemte formål. Tilbakebetaling av merverdiavgift etter søknad fremstår dermed som en type tilskudd av mer generell art og har etter direktoratets vurdering ikke den type formål og individuell kontroll knyttet til seg som er satt som vilkår for at kravet om offentlig støtte i skatteloven § 6-50 skal anses oppfylt. Skattedirektoratet har derfor kommet til at kompensasjon av merverdiavgift i medhold av denne forskriften ikke kan anses som offentlig støtte i skatteloven § 6-50 forstand.

b)      Grasrotandel

I medhold av forskrift om grasrotandel (forskrift av 15. desember 2017 nr 2136) kan enhet i Frivillighetsregisteret motta grasrotandel dersom enheten er ikke-fortjenestebasert og hovedsakelig basert på frivillig innsats. Når det gjelder hvilke stiftelser som kan registrere seg i Frivillighetsregisteret viser vi til punktet ovenfor.

Siden Frivillighetsregisteret retter seg mot alle aktiviteter som ikke er fortjenestebaserte vil det på samme måte som for merverdiavgiftskompensasjon være flere stiftelser som vil kunne falle inn under ordningen med grasrotandel, enn de stiftelsene som oppfyller de mer spesifikke kravene som følger av gavefradragsordningen i skatteloven § 6-50. 

Etter forskriften går ordningen med grasrotandel ut på at spillere hos Norsk Tipping kan bestemme at en nærmere bestemt prosent av spilleinnsatsen til den enkelte skal gå til en enhet registrert i Frivillighetsregisteret som oppfyller de ovennevnte vilkår. Etter forskriften skal bruken av grasrotmidlene skje i tråd med bestemmelsen i forskriften, og det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal føre tilsyn med mottakerorganisasjonenes tilgang til, og bruk av grasrotandelen.

At Lotteri- og stiftelsestilsynet skal føre tilsyn med bruken av midlene medfører en type kontroll som kan trekke i retning av offentlig støtte. Skattedirektoratet har imidlertid i sin vurdering lagt avgjørende vekt på at det innenfor denne ordningen er den enkelte spiller som velger om midler skal tildeles eller ikke. I tillegg kommer at Lotteri- og stiftelsestilsynets kontroll knytter seg til om midlene blir brukt i samsvar med forskriften om grasrotandel. Siden denne forskriften har et videre anvendelsesområde enn de spesifikke oppregnede ideelle formålene som følger av skatteloven § 6-50, vil stiftelser som driver med flere ulike ideelle formål, kunne bruke midlene også på formål som ligger utenfor de alternativene som følger av skatteloven § 6-50. Det vil da ligge utenfor Lotteri- og stiftelsestilsynets ansvar å kreve at og kontrollere om, midlene bare brukes til formål innenfor rammene av skatteloven § 6-50.

Skattedirektoratet har på denne bakgrunn kommet til at heller ikke overføring av grasrotandel kan sies å ha den type formål og individuell kontroll som er satt som vilkår for at kravet om offentlig støtte i medhold av skatteloven § 6-50 skal anses oppfylt. Vi har derfor kommet til at heller ikke denne overføringen kan anses som offentlig støtte i skatteloven § 6-50 sin forstand.