Prinsipputtalelse

Skatteplikt av utenlandstillegg under ferie o.l. i Norge

  • Publisert:
  • Avgitt 17.06.2022

Kortvarige opphold i Norge i forbindelse med ferie, kurs, korte arbeidsoppdrag og lignende fører ikke til endringer i skatteplikten for utenlandstillegget, så lenge skattyteren returnerer til tjenestestedet i utlandet etter endt kortvarig opphold i Norge.

Skattedirektoratet har mottatt en henvendelse fra en statlig arbeidsgiver med spørsmål om hvordan korte opphold i Norge i forbindelse med ferie, kurs o.l. påvirker skatteplikten for utenlandstillegg.

Utgangspunktet er at godtgjørelser som utbetales fra en arbeidsgiver til en arbeidstaker er skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-10 bokstav a. Skatteplikten for utgiftsgodtgjørelser, dvs. godtgjørelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid, reguleres nærmere i skatteloven § 5-11.

Enkelte arbeidstakere mottar utenlandstillegg fra arbeidsgiveren når arbeidstakeren sendes på arbeidsopphold i utlandet. Med utenlandstillegg menes godtgjørelse som skal dekke merkostnader som påløper ved arbeidsopphold i utlandet av lengre varighet. Utenlandstillegg er en utgiftsgodtgjørelse.

Utenlandstillegg som utbetales til arbeidstakere på arbeidsopphold i utlandet, er skattefritt så lenge utbetalingen er fastsatt i samsvar med satser, legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser fastsatt i tariffavtale, og godtgjørelsen for ingen del er fastsatt for å gi arbeidsvederlag i tillegg til kostnadsdekningen, se skatteloven § 5-11 tredje ledd og skattebetalingsforskriften § 5-6-12 fjerde ledd. For statlige ansatte følger dette også av særregelen i skatteloven § 5-15 første ledd bokstav d som slår fast at godtgjørelser til dekning av økte levekostnader som utbetales til norske tjenestemenn i utlandet, skal anses som skattefri inntekt.

At utenlandstillegg kan utbetales skattefritt i de situasjoner som beskrevet ovenfor, bygger på en forutsetning om at skattyteren oppholder seg i utlandet mens han mottar utenlandstillegg, og at utenlandstillegget ikke er ment å gi overskudd. De fleste skattytere på arbeidsopphold i utlandet vil ha enkelte dager med opphold i Norge i perioden for utenlandsoppholdet, for eksempel i forbindelse med møtevirksomhet eller ferie. Spørsmålet er hvilken betydning slike oppholdsdager i Norge skal ha for vurderingen av skatteplikten for utenlandstillegget. Skattedirektoratet legger til grunn at det fortsatt løper merkostnader på tjenestestedet i utlandet under slike kortvarige opphold i Norge.

Skattedirektoratet har i sitt svar til den statlige arbeidsgiveren uttalt at det at en tjenestemann i utlandet har helt kortvarige opphold i Norge i forbindelse med ferie, kurs, kortvarige arbeidsoppdrag og lignende, ikke fører til endringer i skatteplikten for utenlandstillegget. Dette forutsetter at tjenestemannen returnerer til tjenestestedet i utlandet etter endt opphold i Norge. Ved vurderingen av hva som anses som helt kortvarige opphold i Norge som ikke påvirker skatteplikten for utenlandstillegget, legger Skattedirektoratet til grunn at oppholdene til sammen ikke kan overstige 90 dager i løpet av inntektsåret. Dette gjelder både når oppholdet i Norge tas ut samlet og når oppholdene fordeler seg utover året. Dersom de kortvarige oppholdene i Norge samlet sett overstiger 90 dager i inntektsåret, vil skattyteren ikke kunne påberope seg regelen om skattefritt utenlandstillegg i skatteloven § 5-15 første ledd bokstav d for dager i Norge utover de første 90 dagene. Den samme grensen vil gjelde når skatteplikt for utenlandstillegg skal vurderes etter skatteloven § 5-11 tredje ledd og skattebetalingsforskriften § 5-6-12 fjerde ledd.

Er skattyter på arbeidsopphold i utlandet bare deler av inntektsåret, avkortes kvoten på 90 dager forholdsmessig, slik at skattyter for hver hele kalendermåned han er på utestasjonering i inntektsåret, får 1/12 av kvoten på 90 dager.

Grensen på 90 dager gjøres gjeldende fra 1.1.2022 for inntektsåret 2022 og fremover.