Prinsipputtalelse

Skog som virksomhet

  • Publisert:
  • Avgitt 13.06.2014

Spørsmålet om skogbruk skal anses som virksomhet skal i utgangspunktet vurderes etter de alminnelige virksomhetskriteriene slik de er formulert av Høyesterett i blant annet Ringnesdommen og gjennom langvarig ligningspraksis. Dette går fram blant annet av Lignings-ABC 201/14 pkt 1.1 side 1153.

Skatteloven § 14-81 angir metoden for gjennomsnittsligning av skogbruk. Skog som kun er tilstrekkelig til å dekke gårdens behov for brensel, gjerdematerialer og til mindre reparasjoner, anses ikke som skogbruk etter denne paragrafen, jamfør sjette ledd. I ligningspraksis har dette vært tolket slik at skogbruk over dette nivået utgjør virksomhet. I Lignings-ABC er omfanget av såkalt husbehovskog i en årrekke angitt til 3-5 m3 årlig tilvekst*. Som følge av dette er skog som har årlig tilvekst over 3-5 m3 etter ligningingspraksis ansett som virksomhet.
Signaler fra både bransjen og etaten tilsier at det trengs langt større tilvekst for at skogbruk skal oppfylle aktivitetskravet og være egnet til å gå med overskudd, slik at de alminnelige kriteriene for virksomhet er til stede. På denne bakgrunnen har Skattedirektoratet arbeidet for å utarbeide nye retningslinjer for å bringe praksis mer i samsvar med alminnelige krav til næringsvirksomhet. 

En omlegging av praksis kan ha innvirkning på flere særordninger innen landbruksbeskatningen. Skattedirektoratet har derfor sett behov for noen justeringer i lover og forskrifter, og har foreslått nødvendige endringer for Finansdepartementet.
I 2014 Meld. St. 2(2013-2014) (revidert nasjonalbudsjett) varsler regjeringen at den vil gjennomgå beskatningen for landbruket med sikte på å gjøre regelverket enklere og mer oversiktlig. I tråd med Sundvolden-erklæringen vil regjeringen legger bedre til rette for å drive landbruksvirksomhet ved å forenkle lover, regler og støtteordninger. Gjennomgangen legges opp slik at endringer i landbruksbeskatningen kan knyttes opp mot oppfølgingen av Scheel-utvalget, som skal vurdere endringer i selskapsskatten i sammenheng med det øvrige skattesystemet**.
Det vil være naturlig at virksomhetsklassifisering av skog blir vurdert i den sammenheng. I påvente av den bredere gjennomgangen har Skattedirektoratet derfor stoppet arbeidet med omlegging av etablert praksis.
Skattedirektoratet er kjent med klagenemndsvedtak der skog med tilvekst over 3-5 m3 etter en helhetvurdering ikke er ansett som virksomhet. Direktoratet vil normalt ikke kreve overprøving av slike saker. 
* Lignings-ABC 2013/14 1.2 side 1154 og pkt 15.3 side 1162  
** Meld. St. 2 (2013-2014) punkt 4.3.2