Prinsipputtalelse

Spørsmål om norske næringsdrivendes virksomhet i utlandet

  • Publisert:
  • Avgitt 13.11.2002

Uttalelsen gjelder spørsmål om registreringsrett/-plikt og fradragsrett for merverdiavgift i tilknytning til virksomhet i utlandet.

Vi viser til fylkesskattekontorets brev av 8. oktober 1999.

Fylkesskattekontoret har bedt Skattedirektoratet om å vurdere følgende problemstillinger:

  1. Følger registreringsplikten av selskapets adresse ved omsetning av tjenester i utlandet ?

  2. Eksempel: Et norsk selskap driver virksomhet i utlandet. Virksomheten gjelder utleie av maskiner og maskinelt utstyr.
    a) Medfører denne virksomheten registreringsplikt i norsk merverdiavgiftsmanntall?
    b) Dersom selskapet er registrert i manntallet for annen virksomhet i Norge, vil inngående avgift på anskaffelser (maskiner) til bruk i den utenlandske virksomheten være fradragsberettiget?

  3. Det bes om Skattedirektoratet sitt syn på følgende uttalelse i direktoratets melding Av nr. 7/1984 pkt. 12:
”Omsetning av varer og tjenester i utlandet rammes ikke av norsk merverdiavgift. Det er uten betydning for avgiftsplikten at fakturering og betaling foregår her i landet så lenge leveringen av varene foregår utenfor Norges grenser.”

Skattedirektoratets vurdering:

Ad 1:

Merverdiavgiftsloven gjelder omsetning i Norge, omsetning fra Norge til utlandet, og innførsel fra utlandet til Norge. Omsetning som finner sted i utlandet reguleres ikke av merverdiavgiftsloven.

En norsk næringsdrivende som driver omsetning i utlandet vil likevel kunne ha registreringsplikt i Norge. Dette følger av merverdiavgiftsloven § 10 jf. § 28. Det er en forutsetning at omsetningen etter sin art er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven, jf. lovens § 13.

Plikt til å beregne og betale merverdiavgift av omsetning av varer og tjenester blir det bare når disse leveres i Norge. Varer og tjenester som omsettes fra Norge til utlandet vil komme inn under avgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 1 a. Omsetning av varer og tjenester som skjer utenfor Norges grenser er ikke avgiftspliktig, selv om omsetningen er av en art som faller inn under avgiftsområdet. Dette er ikke et avgiftsunntak, men en konsekvens av at norske avgiftsregler ikke gjelder for omsetning utenfor landets grenser. For eksempel vil et norsk rederi som bare driver varetransport utenfor norsk territorialgrense kunne ha registreringsplikt og registreringsrett. Leveringen av tjenester rammes imidlertid ikke av avgiftsplikt fordi den skjer utenfor Norges grenser.

Når norske næringsdrivende driver virksomhet i utlandet må en vurdere om omsetningen etter sin art faller inn under området for avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven. Dersom svaret er bekreftende, vil selskapet kunne ha registreringsplikt og registreringsrett.

Ad 2a:

Utleie av maskiner er en avgiftspliktig tjeneste, jf. merverdiavgiftsloven § 13. Dersom vilkårene i merverdiavgiftsloven § 28 er oppfylt, vil selskapet kunne ha registreringsplikt.

Ad 2b:

Dersom selskapet er registrert i avgiftsmanntallet, vil det ha fradragsrett for inngående avgift i den utstrekning vilkårene i merverdiavgiftsloven § 21 (jf. også §§ 22 og 23) er oppfylt. Det sentrale vilkåret er at anskaffelsene er til bruk i virksomhet med omsetning som nevnt i merverdiavgiftsloven kap. IV. Det utelukker ikke fradragsrett at omsetningsvirksomheten finner sted i utlandet. Selskapet må da også registreres for denne del av virksomheten i Norge.

I et brev av 6. oktober 1978 til fylkesskattekontoret tok Skattedirektoratet stilling til et tilfelle hvor et norsk selskap skulle foreta grunnundersøkelser og prosjektering i forbindelse med et byggeprosjekt i Zambia. Det norske firmaet hadde kjøpt driftsmidler som skulle brukes i Zambia. Driftsmidlene var kjøpt og levert i Norge, og ble sendt til Zambia uten å være brukt her i landet.

Fylkesskattekontoret legger til grunn at omsetningen i denne saken må ha blitt vurdert som ”§ 16-omsetning”, fordi saken gjaldt driftsmidler som skulle brukes i virksomhet i utlandet og fradragsretten ble ansett å være i behold. Skattedirektoratet har ingen merknader til dette.

Ad 3:

Uttalelsen i Av nr. 7/1984 pkt. 12 er i samsvar med de synspunktene som er redegjort for ovenfor. Omsetning som finner sted utenfor Norge rammes ikke av avgiftsplikt, men en norsk virksomhet som driver slik omsetning vil kunne ha registreringsplikt og registreringsrett.