Prinsipputtalelse

Strømming av kunstnerisk framføring over internett - mval. § 3-7 første og andre ledd

  • Publisert:
  • Avgitt 30.11.2021

Uttalelsen gjelder merverdiavgift og unntaket for kunst og kultur. Mer spesifikt gjelder uttalelsen kultur-unntaket ved strømming av kunstnerisk fremføring over internett.

I uttalelsen vurderes det om unntaket kun gjelder for direkte formidling av at arrangement, eller om det også gjelder for opptak som strømmes i etterkant. Skattekontoret uttaler at det må kunne legges til grunn at en forståelse av lovgivers intensjon med unntaket i mval § 3-7 første ledd, er at unntaket omfatter de tilfeller hvor tilhører(kunden) får anledning til å se og høre konserten i samtid (dvs. direkteoverførte signaler fortløpende av konserten mens konserten utføres fysisk), uavhengig av hvor tilhøreren befinner seg geografisk. Strømming av et opptak som sendes forskutt (forsinket) eller et opptak som strømmes opptil flere ganger på oppsatte tidspunkt vil falle utenfor unntaket i mval. § 3-7 første ledd. Det er også enkelte uttalelser om omsetning av rettigheter til filmopptak ved slike arrangementer.

Vi viser til din forespørsel om merverdiavgift av (...) august 2021. Innledningsvis vil vi beklage den lange saksbehandlingstiden. I forespørselen er det vist til uttalelser i Merverdiavgiftshåndboken 17. utgave 2021 side 290 punkt 3-7.3 § 3-7 første ledd – Adgang til kulturarrangementer, hvor det bl.a. framgår følgende:

«Unntaket gjelder uavhengig av om det arrangeres innendørs, utendørs eller strømmes digitalt over internett.»

Videre er det vist til side 296 i Merverdiavgiftshåndboken angående unntaket i merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 andre ledd, om tjenester som er en integrert og nødvendig del av framføringen. Her framgår følgende:

«Det antas at tekniske tjenester som ytes i forbindelse med digital strømming av en kunstnerisk fremføring over internett omfattes av unntaket.»

Fra forespørselen gjengis for øvrig følgende:

«Her dere en nærmere definisjon av begrepet "strømming"? I praksis kan dette begrepet i bransjen beskrive flere løsninger. For eksempel en ren direkte-formidling av et arrangement, et opptak som sendes forskutt (forsinket) eller et opptak som strømmes opptil flere ganger på oppsatte tidspunkt. Vi opplever at flere av våre kunder og samarbeidspartnere på denne typen produksjoner ønsker å benytte sistnevnte løsning siden det kreves store ressurser å gjennomføre denne type produksjoner og dermed vil ha mest mulig igjen for investeringen. Faller alle disse scenariene inn under avgifts-unntaket?»

Skattekontorets vurdering

Vi gjør oppmerksom på at uttalelsen er veiledende og kun gir uttrykk for etatens syn på de spørsmålene som er stilt, basert på framlagt faktum. Dette innebærer at konklusjonen ikke er bindende verken for innsender eller skatteetaten.

Direktestrømming av konsert i samtid
Det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester, med mindre det foreligger unntak eller fritak, jf. mval. § 3-1 første ledd.

Omsetning og formidling av tjenester i form av adgang til teater-, opera- og ballettforestillinger og konserter er unntatt fra merverdiavgiftsloven, jf. mval. § 3-7 første ledd. Med «adgang til» menes både rett til fysisk tilstedeværelse på de nevnte arrangement på et nærmere geografisk sted i merverdiavgiftsområdet og direktestrømming over internett.

Det må kunne legges til grunn at en forståelse av lovgivers intensjon med unntaket i mval § 3-7 første ledd, er at unntaket omfatter de tilfeller hvor tilhører(kunden) får anledning til å se og høre konserten i samtid (dvs. direkteoverførte signaler fortløpende av konserten mens konserten utføres fysisk), uavhengig av hvor tilhøreren befinner seg geografisk. I merverdiavgiftsloven og forarbeidene til merverdiavgiftsloven står det ikke noe konkret om «strømming» digitalt over internett. Årsaken til dette kan forklares med når det ble teknisk mulig å gjennomføre strømming over internett av levende bilder og lyd. Teknologien og metoden som ville gjøre det mulig å strømme levende bilder var kanskje oppfunnet når forabeidene til mva-reformen i 2001 ble skrevet. Men teknologien og overføringskapasiteten over internett var ikke tilstrekkelig utviklet på det tidspunkt til at det var mulig å utnytte slik strømming kommersielt. Selv når Kulturmomsutvalget skrev sin NOU 2008:7 var «streaming» eller «strømming» av film et ord som ikke ble brukt. Det nærmeste vi i NOU’en kommer slik digital omsetning er i kap. 8.2.2 «… ved eventuelt salg av digitale versjoner av film på internett.». Når koronapandemien kom i 2020, var teknologien og markedet i Norge klart for kommersiell omsetning av «adgang til» konserter via direktestrømming over internett. Muligheten til å arrangere konserter med tilhørere fysisk til stede i konsertlokalet ble i 2020 sterkt begrenset. Direktestrømming av konserter over internett ble dermed alternativet som artistene måtte bruke hvis de skulle skulle skaffe seg inntekter fra konserter for sitt arbeid som utøvende musikere.

Forsinket strømming av opptak – ikke direkte
Strømming av et opptak som sendes forskutt (forsinket) eller et opptak som strømmes opptil flere ganger på oppsatte tidspunkt vil falle utenfor unntaket i mval. § 3-7 første ledd. Vederlag for slike tjenester er avgiftspliktig etter hovedregelen i mval. § 3-1 første ledd med 25 %.

Fra og med 2005 ble omsetning av en visningsklar kinomatografisk film å anse som avgiftspliktig omsetning. Hensikten med lovendringen var å gjøre hele filmbransjen og framvisning på kino merverdiavgiftspliktig. Omsetning av film i form av uklippede og ikke redigerte opptak, var også før 2005 å anse som avgiftspliktig omsetning. Denne avgiftsplikten er nærmere omtalt i Skattedirektoratets rundskriv nr.43/avd.III av 20.12.1976. Lovendringen for filmbransjen trådte i kraft 01.01.2005 og i forarbeidene Ot.prp.nr.1 (2004-2005) er det sagt at opphaveren til filmopptakene også vil kunne være omfattet av unntaket i daværende mval(1969) § 5 første ledd nr.1 bokstav a (som tilsvarer dagens mval(2009) § 3-7 fjerde ledd). Finansdepartementet antok at dette unntaket ikke skulle komme til anvendelse for det som hadde vært omfattet av unntaket i mval § 5 første ledd nr. 2. Det er uttalte følgende i punkt 30.2.4.3 Omsetning av rettigheter til film:

«Selv om forutsetningen for de foreslåtte lovendringene er at blant annet omsetning av filmrettigheter skal være avgiftspliktig fra 1. januar 2005, vil produsenters omsetning av rettighetene til en film fremdeles kunne være utenfor merverdiavgiftssystemet. Bakgrunnen for dette er det generelle unntaket i erverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav a som omfatter omsetning fra opphavsmann ved egen utnyttelse av opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk. Ved en opphevelse av erverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 2 som unntar omsetning og utleie av retten til annen kinematografisk film enn reklamefilm fra den generelle avgiftsplikten (dvs. bl.a produsenter og distributører av rettigheter til filmer), vil produsentenes (og andre opphavsmenns) omsetning i forhold til egen opphavsrett reguleres av unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav a. Andre ledd i omsetningskjeden, for eksempel distributører av filmer, omfattes ikke av denne bestemmelsen, den gjelder kun opphavsmannen. Sett på bakgrunn av den generelle gjennomgangen av unntakene på kulturområdet, hvor denne bestemmelsen vil være sentral, mener departementet at det ikke vil være hensiktsmessig å gjøre endringer i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav a på nåværende tidspunkt. Departementet forutsetter likevel at unntaket i denne bestemmelsen etter 1. januar 2005 ikke omfatter det som etter dagens regelverk omfattes av merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 2. Dette vil medføre at filmprodusenters egen utnyttelse av rettigheter til egne filmer, etter 1. januar 2005 er omfattet av merverdiavgiftssystemet uavhengig av bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav a. Departementet antar at dette vil være i tråd med Stortingets intensjoner.»

I Kulturmomsutvalgets NOU 2008:7, gjentas dette på følgende måte i kap. 5.2.2.3:

«Da omsetning av rettigheter til film ble avgiftspliktig med virkning fra 1. januar 2005, se kapittel 8, ble det lagt til grunn at produsentens omsetning av egne rettigheter til filmen skulle være avgiftspliktig uavhengig av unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr 1 bokstav a. Dette gjelder selv om en kinofilm eller en TV-serie kan være opphavsrettslig beskyttet etter åndsverkloven.»

Vi må derfor legge til grunn at en filmfotograf som filmer en konsert for så i ettertid å omsette rettigheten til filmen ikke kan være omfattet av unntaket i mval § 3-7 fjerde ledd. Dette må gjelde både når han selger fra seg hele rettigheten til filmen eller kun tidsmessig begrenset visningsrett av filmen. Omsetningen vil derfor være merverdiavgiftspliktig etter hovedregelen i mval § 3-1.

Vederlag som artisten får av fotografen for at fotografen skal få rettighet til å utnytte filmopptak av artistens konsert, vil være unntatt omsetning for artisten etter mval § 3-7 fjerde ledd. Artisten har i tillegg unntak etter mval. § 3-7 andre ledd for honorar denne mottar som artist for framføringen av musikkverk under en konsert.

Tjenester som er en integrert og nødvendig del av framføringen mval § 3-7 andre ledd andre punktum
Omsetning og formidling av tjenester i form av kunstnerisk framføring av åndsverk er unntatt fra loven. Unntaket omfatter også tjenester som er en integrert og nødvendig del av framføringen, jf. mval. § 3-7 andre ledd.

Fotograf eller tekniker som engasjeres for å utføre den tekniske tjenesten ved selve strømmingen av f.eks. en konsert, vil komme inn under unntaket i mval. § 3-7 andre ledd andre punktum.

I Ot.prp.nr.1 (2001-2002) er sagt følgende i punkt 9.2.2:

«Departementet foreslår videre å ta inn i lovteksten at tjenester som er en nødvendig og integrert del av den kunstneriske fremførelsen, også skal være unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten. Dette vil eksempelvis gjelde lyd- og lystjenester som kjøpes inn til et konkret arrangement, eller arbeid med eksempelvis å bygge opp en scene i forhold til en bestemt konsert eller forestilling. Generelle underleveranser til et arrangementssted vil imidlertid fremdeles være avgiftspliktig. Dette gjelder alle anskaffelser til den generelle driften av stedet, eksempelvis elektriker- og malertjenester og generelt vedlikeholdsarbeid ellers. Tjenester som består i rådgivningstjenester som eksempelvis ytes av regnskapsførere, revisorer og advokater vil også fremdeles være avgiftspliktige. Det samme gjelder tjenester som er knyttet til et konkret arrangement, men som ikke kan anses som en integrert del av selve fremførelsen. Eksempelvis vil vaktholdtjenester være avgiftspliktig selv om de kun benyttes under arrangementer. Det samme gjelder serveringstjenester, garderobetjenester mv. som tilbys i forbindelse med et arrangement. En annonse i tilknytning til et arrangement vil heller ikke omfattes av unntaket.»

Her nevnes lyd- og lystjenester som eksempler på tjenester som er «en nødvendig og integrert del av den kunstneriske fremførelsen». Det samme gjelder tjenester med å bygge opp scene. På større konserter er det vanlig at artistene filmes under konserten og bildesignalene fra de ulike kameraene blir vist direkte på storskjermer som kan stå ulike steder i konsertarenaen/-lokalet. Disse livebildene vil ikke ha noen innvirkning på lydbilde som leveres overfor konsertdeltageren, men det vil bedre det visuelle inntrykket tilhøreren får av selve konserten ved at det blir lettere å se artisten under dennes kunstneriske framføring av åndsverket. De levende bildene er dermed en del av det som skal gi konsertdeltageren den ultimate konsertopplevelse ved liveframføringen. Tjenester fra øvrig teknisk personell som er nødvendig for å kunne levere lys, lyd og levende film av konserten på stedet den holdes og til å få direktestrømmet dette på internett, vil også anses som omfattet av unntaket i mval. § 3-7 andre ledd andre punktum.

Et rent vareutleieforhold omfattes ikke av unntaket. Unntaket kommer kun til anvendelse i de tilfellene streamingutstyret ledsages av en personlig innsats, for eksempel en fotograf som bruker eget utstyr under en konsert. Overlater fotografen utstyret mot vederlag til arrangøren uten selv å bistå med egen innsats under konserten, antas det at forholdet må anses som en avgiftspliktig utleietjeneste.

Når fotografen filmer en konsert og oppdraget anses å omfattes av unntaket i mval. § 3-7 andre ledd andre punktum, legger vi til grunn at det i utgangspunktet er oppdragsgiver som her blir eier av rettighetene til eventuelle filmopptak av konserten. For filmfotografen vil det i disse tilfellene ikke være noen rettigheter til disse filmopptakene han kan selge i ettertid.

Har filmfotografen rettighetene til filmen av en konsert, kan han i ettertid utnytte denne rettigheten ved omsetning. Etter at konserten er avholdt kan rettigheten til filmen utnyttes ved enten å leie den ut eller å selge selve rettighetene til den. Dette vil være å anse som en merverdiavgiftspliktig omsetning etter mval. § 3-1 første ledd for filmfotografen og eventuelt andre som erverver rettigheten fra filmfotografen for å ytnytte denne ved omsetning til andre. Det vil ikke foreligge noe fritak eller unntak for slik omsetning i merverdiavgiftsloven.