Prinsipputtalelse

Svar på spørsmål om merverdiavgift - forholdsmessig fradrag - mer-verdiavgiftsloven § 8-2

  • Publisert:
  • Oppdatert: 13.01.2021
  • Avgitt 26.11.2020

Vi viser til din henvendelse av 23. april og til senere telefonsamtale, hvor det ble avklart at du ønsket et skriftlig svar.

Du opplyser at flere folkehøgskoler som normalt har avgiftspliktig omsetning over fem prosent av totalomsetningen, i år vil synke under denne grensen. Dette skyldes at covid-19-pandemien medfører at det ikke kan drives sommerhotell som normalt i den perioden det ikke er skoledrift.

Du spør om dette får betydning for skolenes fradragsrett for inngående merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 8-2 tredje ledd.

Skattekontoret ser slik på saken

Innledningsvis gjør vi oppmerksom på at uttalelsen er veiledende og kun gir uttrykk for etatens syn på de spørsmålene som er stilt, basert på fremlagt faktum. Dette innebærer at konklusjonen ikke er bindende hverken for innsender eller skatteetaten.

Et registrert avgiftssubjekt som anskaffer varer og tjenester som er til bruk både i den registrerte virksomheten og til andre formål, har rett til fradrag for inngående merverdiavgift bare for den delen som er til antatt bruk i den registrerte virksomheten, jf. merverdiavgiftsloven § 8-2 første ledd. Etter § 8-2 tredje ledd er det ingen fradragsrett dersom omsetningen fra den registrerte virksomheten normalt ikke overstiger fem prosent av virksomhetens samlede omsetning.

Reglene for forholdsmessig fradrag er generelt utformet med sikte på i størst mulig grad å avspeile en virksomhets normale driftsmønster. Dette har blant annet nedfelt seg ved at helt ekstraordinære omstendigheter som påvirker en virksomhets omsetningsmønster, ikke skal spille inn ved vurderingen.

Skattekontoret antar at den pågående pandemien er en slik ekstraordinær omstendighet. Omsetningstapet som følge av pandemien vil derfor ikke få betydning for retten til forholdsmessig fradrag.

Dersom du har ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med skattekontoret igjen. Informasjon kan også finnes på nettstedet skatteetaten.no

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelse i saken.