Prinsipputtalelse

Tidspunkt for verdsettelse av formuesverdi på ikke-børsnoterte aksjer

  • Publisert:

Skattedirektoratet har i et fellesskriv til regionene av 18. september 2009 uttalt følgende:

Skatteloven § 4-12 annet ledd uttrykker at ikke-børsnotert aksje skal verdsettes til aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapet samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før ligningsåret. Unntak følger av skatteloven § 4-13 annet ledd, som blant annet bestemmer at ved endret  aksjekapital i løpet av inntektsåret skal man bruke formuesverdien per 1. januar i ligningsåret.

I løpet av inntektsåret 2008 opplevde mange selskaper verdireduksjoner. Mange aksjonærer tilpasset seg derfor ovennevnte regler ved å gjøre kapitalendringer i selskapet. Dette ble gjort for å komme inn under unntaksregelen i § 4-13 annet ledd for å få lavere formuesskatt på aksjene. 

Hovedregelen for formue er at tidspunktet for verdsettelsen skal skje 1. januar i ligningsåret, jf. skatteloven § 4-1. Særregelen i § 4-12 annet ledd for ikke-børsnoterte aksjer (som angir verdsettelsestidspunktet til 1. januar i inntektsåret) er begrunnet ut fra ligningspraktiske hensyn. 

Skattedirektoratet legger til grunn at bestemmelsen i skatteloven § 4-13 annet ledd kommer til anvendelse selv om skattemessige overveielser har begrunnet kapitalnedsettelsen. Det vil således normalt ikke være aktuelt å se bort fra kapitalendringen ved formuesligningen – eksempelvis begrunnet i ulovfestet gjennomskjæring.

Unntak kan likevel tenkes i de særlige tilfeller hvor kapitalendringen er av symbolsk karakter. Videre hvor kapitalendringen er foretatt etter en samlet plan, med senere reversering av kapitalnedsettelsen. I slike tilfeller må det vurderes om en reell kapitalendring kan anses å ha funnet sted etter skatteloven § 4 -13 annet ledd, alternativt om det er grunnlag for tilsidesettelse etter de ulovfestede gjennomskjæringsregler.