Prinsipputtalelse

Tilleggsskatt ved feil i beregning av innførselsmerverdiavgift

  • Publisert:
  • Oppdatert: 20.02.2018
  • Avgitt 19.12.2016

Skattedirektoratet har fått spørsmål om bruk av tilleggsskatt etter skatteforvaltningsloven § 14-3 i saker der skattepliktig beregner feil innførselsmerverdiavgift, når skattepliktig har fradragsrett for det korresponderende beløpet. Skattedirektoratet finner at det ikke er grunnlag for å ilegge tilleggsskatt der skattepliktig har beregnet feil innførselsmerverdiavgift for den del av avgiften der skattepliktig har korresponderende fradragsrett.

Nærmere om Skattedirektoratets vurdering Skattedirektoratet legger til grunn at tapsvilkåret i tolloven § 16-10, jf. merverdiavgiftsloven § 13-3, er oppfylt for merverdiavgift som ikke er betalt ved innførselen av en vare, selv om det samme rettssubjektet har fradragsrett for innførselsmerverdiavgiften og dermed kan føre denne som fradragsberettiget inngående avgift i omsetningsoppgaven. Det er virkningen av det enkelte avgiftsoppgjøret som er avgjørende for om tapsvilkåret er oppfylt. Eventuelle senere nøytraliserende virkninger er uten betydning for vurderingen av tapsvilkåret. Se i denne forbindelse Borgarting lagmannsretts dom av 31. oktober 2016 (LB-2015-160408). Etter Skattedirektoratets vurdering vil tapsvilkåret være oppfylt så lenge en feil etter sin art kan medføre risiko for tap.

Fra og med 1. januar 2017 skal skattepliktige som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret (avgiftssubjekter, jf. merverdiavgiftsloven § 1-3 bokstav d) deklarere utgående innførselsmerverdiavgift i skattemeldingen for merverdiavgift etter skatteforvaltningsloven § 8-3 første ledd, i stedet for ved innførselen. Finansdepartementet har i Prop. 38 L (2015-2016), avsnitt 14.4.3 uttalt:

"I Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 24 foreslår departementet at forvaltningen av innførselsmerverdiavgift skal overføres fra Tolletaten til Skatteetaten fra 1. januar 2017. Dette innebærer blant annet at virksomheter som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret, jf. merverdiavgiftsloven § 1-3 bokstav d, skal oppgi, beregne og betale merverdiavgift ved innførsel av varer etter de samme regler som gjelder for merverdiavgift av innenlandsk omsetning og uttak. Dette innebærer at denne gruppen skal gi opplysninger om innførselsmerverdiavgiften i samme skattemelding som den innenlandske merverdiavgiften, og ikke i tolldeklarasjonen som i dag. Departementet foreslår at det framgår eksplisitt at opplysninger om merverdiavgift ved innførsel av varer skal gis i skattemeldingen for merverdiavgift."

Omlegging til innberetning og betaling av innførselsmerverdiavgiften i det innenlandske systemet har den virkning at både innførselsmerverdiavgift og det korresponderende fradraget (helt eller delvis) for inngående merverdiavgift alltid skal fastsettes i samme skattemelding og for samme termin hos den skattepliktige. Det vil således ikke lenger foreligge noen risiko for periodiseringsfordel hos den skattepliktige, for del av innførselsmerverdiavgift som gir korresponderende fradragsrett.

Skattedirektoratet viser til at innførselsmerverdiavgift for varer fra og med 1. januar 2017, vil behandles på samme måte som innførsel av tjenester til bruk i egen avgiftspliktige virksomhet, jf. merverdiavgiftsloven § 11-3. Det følger av gjeldende praksis knyttet til "snudd avregning" etter denne bestemmelsen at det ikke har blitt ilagt tilleggsavgift når det foreligger korresponderende fradragsrett da tapsvilkåret ikke anses oppfylt. Skattedirektoratet legger til grunn at det samme må gjelde for innførselsmerverdiavgift på varer. Det foreligger dermed ikke fare for tap (skattemessig fordel) når skattepliktig har beregnet feil innførselsmerverdiavgift for den del av avgiften der skattepliktig har korresponderende fradragsrett, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 (1). Dette gjelder også når skattepliktig ikke har beregnet merverdiavgift i det hele tatt, men det ville ha foreligget korresponderende fradragsrett.

Presiseringen i denne uttalelsen får virkning for innførsel av varer etter 1. januar 2017.