Prinsipputtalelse

Tolkningsuttalelse – avgift på elektrisk kraft – datasentre og utvinning av kryptovaluta

  • Publisert:
  • Avgitt 27.06.2018

Skattedirektoratet gir i denne uttalelsen en avklaring på hvordan utvinning/produksjon av kryptovaluta avgiftsmessig skal behandles i forhold til særavgiftsforskriften (saf.) § 3-12-6. Den nærmere problemstillingen knytter seg til om produksjon av kryptovaluta kan omfattes av saf. § 3-12-6, med den virkning at produksjon av kryptovaluta skal betale den lavere satsen for elavgiften.

1. Skattedirektoratets vurdering

Etter Stortingets årlige vedtak om avgift på elektrisk kraft § 1 første ledd skal det som utgangspunkt betales avgift til statskassen med 16,58 øre per kWh på all elektrisk kraft som leveres her i landet. Det følger videre av annet ledd bokstav c at det skal betales en redusert sats på 0,48 øre per kWh for kraft som leveres til datasentre med uttak over 0,5 MW. Bestemmelsen er videre avgrenset og presisert i saf. § 3-12-6 og lyder slik:

"Ved levering av elektrisk kraft til datasenter med faktisk uttak over 0,5 MW, hvor et foretak driver lagring og prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirksomhet, skal det betales redusert sats. Med datasenter menes foretak som har lagring og prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirksomhet. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes til servere, kjølesystem, pumper, belysning, sikkerhetsanordninger, aggregater og anordninger som direkte støtter servernes funksjon".

Direktoratet vil, før vi går inn på spørsmålet om virksomheter som bedriver utvinning av kryptovaluta er omfattet av saf. § 3-12-6, knytte enkelte bemerkninger til avgiftsplikten.

1.1 Om avgiftsplikten

Direktoratet vil understreke at forhold vedrørende avgiftsplikten er regulert i særavgiftsforskriften og skatteforvaltningsloven med tilhørende forskrift. Etter saf. § 5-1 bokstav d er virksomheter som transporterer kraft til forbruker registreringspliktige. Dette vil i realiteten være nettselskapene. Det vil således være de som er rapporterings-/betalingspliktige ovenfor Skatteetaten. Rapporteringsplikten og tidspunkt for levering av skattemeldingen er nærmere regulert i skatteforvaltningsloven § 8-4 første ledd, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-4-1 første ledd og § 8-4-2 andre ledd.

Det er gitt regler for gjennomføring av den reduserte satsen for datasentre i saf. § 3-12-9 og § 3-12-10. Leveranser av kraft gjennomføres ved at nettselskapet etter mottatt dokumentasjon leverer kraft med fakturering av redusert avgiftssats. Dokumentasjonen skjer ved fremleggelse av egenerklæring om at det elektriske anlegget har et faktisk uttak over 0,5 MW, jfr. saf. § 3-12-10 første ledd bokstav d. Dokumentasjonen skal også bestå av en bekreftelse fra autorisert elektriker på at anlegget har en kapasitet på over 0,5 MW. Det er foretak med rett til å få kraft levert med redusert avgiftssats som må legge frem nevnte dokumentasjon.

Som vist til over er det altså nettselskapene som er avgiftspliktig overfor skattemyndighetene. Sluttbrukere av elektrisk kraft, herunder datasentre har således ingen rapporterings- eller betalingsplikt til skattemyndighetene.

1.2 Utvinning av kryptovaluta

Spørsmålet i det følgende er hvorvidt foretak som bedriver utvinning (mining) av kryptovaluta kan anses å drive lagring og prosessering som sin hovedsakelige næringsvirksomhet og sånn sett omfattes av den lavere satsen etter saf. § 3-12-6. Direktoratet forutsetter for den videre drøftingen at vilkåret om at datasenteret har et uttak på over 0,5 MW og bedriver næringsvirksomhet er oppfylt.

Ordningen gjelder som nevnt datasenter med faktisk uttak over 0,5 MW, hvor et foretak driver lagring og prosessering av data som hovedvirksomhet. Eksempler på prosesseringstjenester er bl.a. behandling av regnskaps-, meteorologiske-, og seismiske data. Det er videre lagt til grunn at datasentervirksomhet som ikke er hovedvirksomhet, men en støttefunksjon til selskapets hovedvirksomhet vil falle utenfor retten til redusert sats. Dette vil f.eks. omfatte finansielle tjenester eller ingeniørtjenester.

Direktoratet vil først vurdere kravet til prosessering.

Som vist til over, omfatter ordningen etter saf. § 3-12-6 lagring og prosessering av data. Det er ikke nærmere definert i bestemmelsen hva som anses som prosessering. Det er likevel lagt til grunn at prosessering skal forstås som behandling av data. Dette vil bl.a. innebære bearbeiding av informasjon, utregninger mv. Bestemmelsen skiller ikke mellom forskjellige typer av prosessering og må derfor legges til grunn å ha et vidt omfang. 

Utvinning av kryptovaluta skjer ved hjelp av spesiell programvare i spesialiserte datamaskiner. Programvaren plukker opp transaksjoner i nettverket for kryptovalutautvinnerne, og utfører nødvendige oppgaver for å prosessere og bekrefte transaksjonene. Utvinningen utføres av enkeltpersoner, grupper eller bedrifter, som konkurrerer med hverandre med kraftige datamaskiner for å være den første til å løse komplekse matematiske ligninger som i hovedsak er en del av krypteringsmekanismen. Disse ligningene tilsvarer en gruppe transaksjoner, som er kjent som en blokk. Den første personen, gruppen eller virksomheten som løser disse transaksjonene, og i prosessen validerer nøyaktigheten av disse transaksjonene i en blokk, mottar en "blokkbelønning". En blokkbelønning utbetales som digitale «polletter» av valutaen som blir validert.

Denne aktiviteten krever mye elektrisk kraft. Etter hvert som flere starter utvinning av kryptovaluta, vil kompleksiteten i de matematiske ligningene øke, noe som også krever kraftigere datamaskiner og dermed også mer elektrisk kraft. Per i dag utføres utvinning av kryptovaluta ved at datasentre forsyner utvinnerne med datakraft, enten utvinningen skjer av eieren av datasenteret selv, eller av kunder som betaler for datakraften. Slik Skattedirektoratet forstår dette, gjennomfører datasenteret operasjoner og beregninger, og tilgjengeliggjør informasjon i forbindelse med utvinning av kryptovaluta til seg selv og/eller sine kunder.

Dataprosessering (eller «databehandling») forstås normalt som innsamling og behandling av data for å produsere meningsfull informasjon. Dataprosesseringen kan bestå av flere delprosesser, herunder validering, sortering, analyse og rapportering. Utvinningen av kryptovaluta består nettopp i å innhente data som sorteres, valideres osv. Direktoratet legger derfor til grunn at utvinning av kryptovaluta anses som prosessering i henhold til saf. § 3-12-6.

Vi går deretter over til å vurdere kravet til hovedvirksomhet. Vurderingen av om vilkåret er oppfylt, skjer ut ifra en samlet vurdering av virksomhetens aktiviteter. Dersom datasentervirksomheten er organisert som en avdeling i hovedselskapet, vil vurderingen av hovedvirksomheten skje under ett. Dersom datasentervirksomheten ikke utgjør hovedandelen vil man ikke kunne oppnå redusert sats. I forlengelsen av dette vil vi påpeke at det ikke er et krav om registrering i særskilt næringskode for at datasentre skal kunne oppnå den reduserte satsen. Hvilken næringskode datasentre er registrert med i dag har derfor i utgangspunktet ikke betydning for vurderingen av om man oppfyller vilkåret til hovedvirksomhet i saf. § 3-12-6.

Videre understreker direktoratet at bestemmelsen ikke er ment å forstås slik at man skal skille mellom hva hovedformålet til et datasenter er og ikke. Som påpekt over vil ikke støttefunksjoner til et selskaps hovedvirksomhet være omfattet av den reduserte satsen. Dette er ment å presisere at der datasentervirksomheten ikke utgjør hovedvirksomheten så vil ikke dette berettige redusert sats, typisk i tilfeller hvor institusjoner, etater osv. har egne interne datasenter som er ment å støtte hovedvirksomheten. Hvorvidt et selskaps hovedformål er knyttet til å tjene på utvinning av kryptovaluta vil således være uten betydning for vurderingen.

Direktoratet er etter dette kommet til at datasenter som utvinner kryptovaluta vil omfattes av saf. § 3-12-6, forutsatt at også de øvrige vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

2. Konklusjon

På bakgrunn av overnevnte har Skattedirektoratet kommet til at datasenter som utvinner kryptovaluta vil omfattes av saf. § 3-12-6.

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken.

 

Med hilsen


Arvid Stokke
underdirektør

Severin Dahlen Lund
seniorskattejurist

Rettsavdelingen, særavgift
Skattedirektoratet