Prinsipputtalelse

Unntak fra kravene om kassaapparat

  • Publisert:

Om forståelsen av bokføringsforskriften § 5-4 første ledd.

Skattedirektoratet har fått henvendelser om forståelsene av begrepene ”ambulerende” og ”sporadisk” kontantsalg i bokføringsforskriften § 5-4 første ledd.

Generelt

Iht. bokføringsforskriften § 5-4 første ledd gjelder ikke kravet til kassaapparat, jf. forskriften § 5-3-2, for bokføringspliktige som driver ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger tre ganger folketrygdens grunnbeløp (pr. 1/1-06 kr 182 097) i løpet av et regnskapsår, for så vidt gjelder denne virksomheten. Det er således to vilkår som må være oppfylt:

  • kontantsalget må enten skje ambulerende eller sporadisk, og
  • kontantsalget kan ikke overstige 3 G.

Bokføringspliktige som kommer inn under unntaket kan i stedet for å følge bestemmelsen om kassaapparat, dokumentere kontantsalget på en av følgende måter:

  • føre kontantsalget fortløpende inn i en innbundet bok, der sidene er forhåndsnummerert, eller
  • ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag.

Ambulerende kontantsalg

Skattedirektoratet legger til grunn at ambulerende virksomhet er virksomhet som ikke drives fra fast tilrettelagt utsalgssted.

Eksempel på ambulerende virksomhet kan være salg av frukt og bær langs veien om sommeren, salg på messer og lignende og salg fra fiskebil mv.

Skattedirektoratet legger også til grunn at salg av fisk fra båt i de fleste tilfeller vil kunne komme inn under unntaket.

I forhold til tjenesteytende næringer kan et eksempel være en fysioterapeut som reiser rundt og behandler pasienter i deres privatbolig.

Det vises også til de avgrensinger som fremgår i Skattedirektoratets brev til Norske Fotterapeuters Forbund av 28. oktober 2005.

I tillegg kan følgende spørsmål og svar være retningsgivende:

"Omfattes salg av frukt og bær fra egen hage eller åker av unntaket?"

Svar: Skattedirektoratet legger til grunn at slikt salg som hovedregel vil være omfattet av unntaket, selv om salgsstedet ligger fast i løpet av sesongen. Tilsvarende synspunkt ble lagt til grunn i Finansdepartementets merknader til forskrift 6. mai 1999, § 5-4 (forskrift til regnskapsloven 1998). Dersom det er opprettet gårdsbutikk eller tilsvarende tilrettelagt utsalgssted, vil det etter vår oppfatning være plikt til å benytte kassaapparat.

"Omfattes salg på torget av unntaket?"

Svar: Skattedirektoratet legger til grunn at salg fra fast leid torgplass over tid ikke er å betrakte som ambulerende virksomhet. Se likevel nedenfor om sporadisk kontantsalg.

"Omfattes en kunstners salg fra utstilling i gallerier av unntaket?"

Svar: Kunstnerens plikter å benytte kassaapparat ved salg fra eget galleri/butikk. Salg fra andre utstillinger kommer inn under unntaket for ambulerende kontantsalg, forutsatt at salget ikke overstiger 3 G.

Sporadisk kontantsalg

Skattedirektoratet legger til grunn at sporadisk kontantsalg er knyttet opp mot at virksomheten som hovedregel har annen type salg, men unntaksvis mottar betaling kontant. Et eksempel på dette kan være eggprodusent som i hovedsak selger egg til Eggsentralen, men som unntaksvis selger egg til privatpersoner mot kontant betaling direkte fra gården. Dersom det i et slikt tilfelle opprettes en gårdsbutikk hvor selgesregelmessig til privatkunder, vil virksomheten ikke omfattes av unntaket. Et annet eksempel kan være en håndverker som fakturerer sine ytelser, men som unntaksvis foretar et rent varesalg mot kontant betaling.

I tillegg kan følgende spørsmål og svar være retningsgivende:

"Omfattes salg på torget seks lørdager i året av unntaket?"

Svar: Ja, bondens kontantsalg er i dette tilfellet ikke av regelmessig karakter, og må kunne karakteriseres som sporadisk kontantsalg. Dersom den bokføringspliktige står regelmessig på torget over en lengre tidsperiode, f.eks. en hel bærsesong, mister dette preget av å være sporadisk kontantsalg.

"Omfattes salg av juletrær av unntaket?"

Svar: Normalt har slikt salg preg av å være både ambulerende og sporadisk kontantsalg, og omfattes således av unntaket. Dette ble også lagt til grunn i Finansdepartementets merknader til forskrift 6. mai 1999 § 5-4 (forskrift til regnskapsloven 1998).

"Er det plikt til å benytte kassaapparat ved salg i forbindelse med en festival som arrangeres én gang pr. år?"

Svar: Dersom festivalarrangør er bokføringspliktig og kontantsalget i forbindelse med denne festivalen (eller sammen med andre festivaler som arrangeres av den samme bokføringspliktige) overstiger 3 G, skal det benyttes kassaapparat. Ved oppsøkende salg til publikum kan regelen i bokføringsforskriften § 5-4 tredje ledd komme til anvendelse. Dersom kontantsalget ikke overstiger 3 G, vil salget fra festivalen kunne betraktes som sporadisk kontantsalg.

Grensen på tre ganger folketrygdens grunnbeløp "Er grensen på 3 G inklusive eller eksklusive merverdiavgift?"

Svar: Grensen er eksklusive merverdiavgift.

"Teller annet kontantsalg med i forhold til grensen på 3G?"

Svar: Nei, grensen vurderes i forhold til det ambulerende eller sporadiske kontantsalget. Dersom det også drives kontantsalg fra et fast utsalgssted, skal det benyttes kassaapparat for denne delen av virksomheten. Den bokføringspliktige er likevel fritatt fra å benytte kassaapparat i forhold til det ambulerende eller sporadiske kontantsalget så lenge dette – isolert sett – ikke overstiger 3 G.

"Gjelder det to grenser dersom den bokføringspliktige har både sporadisk og ambulerende kontantsalg?"

Svar: Nei, grensen må ses i forhold til den bokføringspliktige virksomheten. Dersom det ambulerende og sporadiske kontantsalget til sammen overstiger 3 G, skal det benyttes kassaapparat.