Prinsipputtalelse

Utbytte - unnlatt beskatning ved omgjøring av utbyttevedtak som følge av koronapandemien

  • Publisert:
  • Avgitt 31.03.2020

Skattedirektoratet har fått spørsmål om det som følge av koronapandemien er anledning til å omgjøre en utbyttebeslutning med den virkning at beskatning ikke gjennomføres. Etter Skattedirektoratets syn kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å akseptere at en omgjøring legges til grunn ved vurderingen av om et utbytte skal skattlegges. Forutsetningene for at en slik omgjøring skal få virkning for skattleggingen fremgår nedenfor.

Bakgrunn og rettslig grunnlag

Aksjeutbytte som besluttes utdelt av generalforsamlingen innvinnes og tidfestes normalt på vedtakstidspunktet.

Skattedirektoratet har fått flere henvendelser med spørsmål om allerede besluttet utbytte kan omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet med den virkning at utbyttet ikke skattlegges. Foranledningen til spørsmålene er den ekstraordinære situasjonen som har oppstått som følge av koronapandemien og som har medført at selskap ønsker å omgjøre utbyttevedtak som allerede er fattet, men hvor utbyttet ennå ikke er utbetalt.

Det klare utgangspunktet er som nevnt over at aksjeutbytte innvinnes på vedtakstidspunktet. Dette gjelder uavhengig av når utbyttet faktisk utbetales, også for de tilfeller utbyttet ikke utbetales som følge av betalingsproblemer hos selskapet, og selv om generalforsamlingen senere omgjør vedtaket om utdeling av utbytte. Det er imidlertid i praksis akseptert at dersom betalingsvanskeligheter medfører at selskapet omgjør beslutningen om utbytteutdeling før utbetalingen, og senest innen utløpet av det året utbyttet ble vedtatt, så skal skattlegging unnlates, jf. Skatte-ABC 2019/2020 i emnet Aksjer –utbytte pkt. 3.7.

Skattedirektoratets vurdering

Som følge av dagens situasjon med koronapandemien har Skattedirektoratet forståelse for at et selskap kan ha ønske om å omgjøre tidligere beslutning om utbytteutdeling der utbetaling foreløpig ikke er gjennomført. Selv om et selskap ikke har betalingsvanskeligheter er situasjonen som har oppstått for mange nå usikker og uforutsigbar. Utbetaling av besluttet utbytte kan i denne situasjonen medføre usikkerhet knyttet til om selskapet fremover vil ha forsvarlig egenkapital og tilstrekkelig likviditet.  

På denne bakgrunn legger Skattedirektoratet til grunn at skattlegging av utbytte i 2020 kan unnlates dersom en beslutning om utdeling av utbytte omgjøres. Det forutsettes at omgjøringen skjer før utbetalingen gjennomføres og senest innen årsskiftet samt at omgjøringen skyldes forholdsregler som selskapet tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien. Det er videre en forutsetning at det foreligger en beslutning om å omgjøre utbyttevedtaket fra kompetent organ og at omgjøringsbeslutningen er selskapsrettslig gyldig.