Prinsipputtalelse

Utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomheten – Avregning av forskudd

  • Publisert:
  • Avgitt 29.08.2022

Når det er mottatt forskudd, skal det utstedes salgsdokument i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Plikten til å utstede salgsdokument gjelder bare den delen av betalingen som tilsvarer verdien av de arbeidene som er utført i perioden. Salgsdokumentet skal utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. bokføringsforskriften § 8-1-2 annet ledd.

Bakgrunn

Det er stilt spørsmål om det er plikt til å utstede salgsdokument innen bygge- og anleggsvirksomhet, dersom den bokføringspliktige har mottatt et forskudd før arbeidene starter opp, eller det mottas et forskudd senere i anleggsperioden som helt eller delvis skal dekke fremtidige arbeider. Det er vist til at bokføringsforskriften regulerer plikt til å utstede salgsdokument for delbetalinger, uten å nevne forskudd eksplisitt.


Gjeldende rett

Tidfesting av merverdiavgift er knyttet til den terminen dokumentasjonen er utstedt, jf. mval. § 15-9 første ledd, første punktum:

Beløp som nevnt i skatteforvaltningsloven § 8-3 første ledd bokstav a til d oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er utstedt

Nærmere bestemmelser om tidspunkt for utstedelse av salgsdokumentasjon og dokumentasjon av uttak er gitt i bokføringsforskriften, jf. merverdiavgiftsforskriften § 15-10-1.

Bokføringsforskriften § 8-1-2a. Utstedelse av salgsdokument lyder slik:

Salgsdokument kan utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Når arbeidet er fullført, skal salgsdokument utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1.
Når det er mottatt en delbetaling som samsvarer med arbeidets fremdrift, skal salgsdokument for delbetalingen utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen.

Skattedirektoratets vurdering

Den 16. juni 2020 sendte Finansdepartementet på høring et forslag om å endre tidspunktet for utstedelse av salgsdokument for bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri, regulert i bokføringsforskriften § 8-1-2a. De nye reglene skulle bidra til å redusere entreprenørenes likviditetsbelastning ved omtvistede krav. Regelforslaget innebar at bransjen kunne velge mellom å fakturere iht. fremdriften i bygge- og anleggsarbeidet eller utsette fakturering til arbeidene er fullført. Forslaget innebar også at dersom det ble mottatt delbetaling, ville det oppstå en plikt til å utstede salgsdokument i samsvar med fremdriften på arbeidet.
I prop. 1 LS (2020-2021) punkt 9.4 Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri, følges forslagene fra høringsnotatet opp. Fra punkt 9.4.5 Vurderinger og forslag gjengis:


Faktureringsplikt ved delbetaling
Dersom entreprenøren mottar et forskudd eller en delbetaling uten at det er utstedt faktura, oppstår det spørsmål om dette utløser faktureringsplikt for forskuddet eller delbetalingen. Departementet foreslår at det oppstilles en plikt til å utstede faktura dersom det mottas en delbetaling som knytter seg til utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Det understrekes at mottak av én eller flere delbetalinger ikke vil utløse en generell plikt til å fakturere øvrig arbeid i samsvar med fremdriften. Det vil bli inntatt en bestemmelse med dette innholdet i bokføringsforskriften § 8-1-2a annet ledd. Rene forskudd vil fortsatt verken gi rett eller plikt til å utstede salgsdokument

Skattedirektoratet legger til grunn at «rene forskudd» må forstås som finansielle forskudd. Et finansielt forskudd innebærer ikke betaling for leverte varer og tjenester, og innebærer dermed ingen omsetning, hvor det oppstår plikt til å utstede salgsdokument. På det senere tidspunktet bygge- eller anleggsarbeidet starter, må det derimot utstedes salgsdokument etter bestemmelsen i bokføringsforskriften § 8-1-2 a annet ledd, for den delen av forskuddet som tilsvarer fremdriften i perioden. Denne delen av forskuddet blir da å anse som en delbetaling for bygge- eller anleggsarbeidet, jf. § 8-1-2a annet ledd. Skattedirektoratet kan ikke se at verken forarbeider eller formålet med endringene i bokføringsforskriften - motvirke likviditetsbelastning ved omtvistet krav - tilsier at det skal skilles mellom tilfeller hvor betalingen mottas i forkant av bygge- eller anleggsarbeidene, og tilfeller hvor betalingen mottas underveis i bygge- eller anleggsperioden.

Det kan tenkes at det mottas delbetalinger som dels innebærer betaling for utførte arbeider, dels forskudd for fremtidige arbeider. Plikten til å utstede salgsdokument gjelder bare den delen av betalingen som tilsvarer verdien av de arbeidene som er utført i perioden.

Dette kan illustreres ved følgende eksempel:

20 % av kontraktssummen betales i januar måned, før byggearbeidene starter opp. Det er avtalt at resterende del av kontraktssummen skal betales når arbeidet er fullført.
Arbeidene starter opp i april måned. Ved utløpet av april (2. termin) er fullføringsgraden 10 %, tilsvarende 10 % av kontraktssummen, ved utløpet av juni (3. termin) er tilsvarende tall 30 %.

Plikten til å utstede salgsdokument oppstår først når arbeidene starter opp. Det må utstedes salgsdokument for arbeidene som er utført i 2. termin innen utgangen av mai måned, siden dette fullt ut er dekket av forskuddet. Påfølgende termin er fremdriften 20 %, mens resterende del av forskuddet kun utgjør 10 % av kontraktssummen. Innen utgangen av juli måned pliktes det derfor kun utstedt salgsdokument for 10 % av kontraktssummen.