Prinsipputtalelse

Vilkåret økonomisk og juridisk uavhengig i definisjonen av små bryggerier i særavgiftsforskriften § 3-2-3 (alkoholavgift)

  • Publisert:
  • Avgitt 04.09.2023

Bestemmelsen i særavgiftsforskriften § 3-2-3 innebærer at registrerte virksomheter som faller inn under definisjonen av små bryggerier, har rett til å betale reduserte satser på avgift for gjæret alkoholholdig drikk. Uttalelsen gjelder forståelsen av vilkåret om at små bryggerier må være økonomisk og juridisk uavhengig av andre bryggerier for å kvalifisere for reduserte avgiftssatser.

Skattedirektoratet har vurdert spørsmålet om hvordan vilkåret økonomisk og juridisk uavhengig i definisjonen av små bryggerier i særavgiftsforskriften § 3-2-3 skal forstås.

Bestemmelsen innebærer at registrerte virksomheter som faller inn under definisjonen av små bryggerier, har rett til å betale redusert sats på avgift for gjæret alkoholholdig drikk. Formålet med bestemmelsen, er blant annet å bedre rammebetingelsene for bryggerinæringen og stimulere til nyetablering og lokal småskalaproduksjon av øl og annen alkoholholdig drikk med lav alkoholprosent. 

Det følger av definisjonen i bestemmelsens tredje ledd, at små bryggerier er «virksomheter som er økonomisk og juridisk uavhengige av andre bryggerier og som årlig produserer mindre enn 500 000 liter gjæret alkoholholdig drikke med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent alkohol.», jf. saf. § 3-2-3 (3). Definisjonen oppstiller flere kumulative vilkår som kan medføre en rett for virksomheter til å betale redusert sats på avgift for gjæret alkoholholdig drikk, jf. saf. § 3-2-3 første ledd.

Skattedirektoratet vurderer det slik at spørsmålet om et bryggeri skal anses som økonomisk og juridisk uavhengig av andre bryggerier, må avgjøres konkret i det enkelte tilfellet. Slik forskriftsteksten er utformet, sammenholdt med formålet bak bestemmelsen om redusert sats, må man i vurderingen ta utgangspunkt i den aktuelle produsenten og ta stilling til om denne kan anses økonomisk og juridisk uavhengig av andre bryggerier.

Som et utgangspunkt, bør man i vurderingen av den enkelte produsent, ta stilling til om det er andre bryggerier som kan sies å ha en bestemmende økonomisk eller juridisk innflytelse over den aktuelle produsentens virksomhet. Dersom dette er tilfellet, vil vedkommende produsent ikke kunne komme inn under virkeområdet for saf. § 3-2-3 fordi den aktuelle produsenten av alkoholholdig drikk i et slikt tilfelle ikke vil være økonomisk og juridisk uavhengig. Skattedirektoratet vurderer det slik at den bestemmende innflytelsen i slike tilfeller må ha et rettslig grunnlag. Dette kan for eksempel være i form av eierskap til aksjer eller selskapsandeler, eller i form av en avtale mellom partene. Det kan ikke innfortolkes særskilte krav i forskriften til virksomhetens produksjonslokale og utstyr eller at det ikke kan tappes på lisens. Slike forhold vil imidlertid kunne inngå som del av en helhetsvurdering i avgjørelsen av om et bryggeri er å anse som økonomisk og juridisk uavhengig.