Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skatteklagenemnda

Endring av Skatteklagenemndas vedtak om tilleggsskatt som følge av nye omstendigheter, herunder spørsmål om fristen for endringsadgang

  • Publisert:
  • Avgitt: 12.12.2019
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 152/2019

Saken gjelder endring av Skatteklagenemndas vedtak etter skatteforvaltningsloven § 13-9. Nemndsvedtaket gjaldt ileggelse av tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt grunnet uoppgitt formue og inntekt ved realisasjon av utenlandske aksjer og verdipapirer, jf. skatteforvaltningsloven §§ 14-3 til § 14-6.

Samlet økning i skattepliktig formue og inntekt ble i skattekontorets vedtak fastsatt til kr 38 863 660 og kr 10 311 644. Fastsettingen ble ikke påklaget, og klagen til Skatteklagenemnda begrenset seg til spørsmålet om ileggelse av tilleggsskatt. Klagen ble ikke tatt til følge, og samlet sats for ordinær og skjerpet tilleggsskatt ble av Skatteklagenemnda satt til 40 %.

I etterkant av nemndsvedtaket har sekretariatet oppdaget at skattepliktige er ilagt tilleggsskatt på formuesposter for inntektsårene 2009 til 2014 som sekretariatet mener skulle vært omfattet av reglene om frivillig retting, jf. skatteforvaltningsloven § 14-4 d. Sekretariatet innstiller derfor på at Skatteklagenemndas vedtak endres, og ilagt tilleggsskatt for de aktuelle formuespostene frafalles.

Klagen ble tatt delvis til følge.

Lovhenvisninger: Skatteforvaltningsloven (2016) § 13-9, § 14-4, 12-6.

Saksforholdet

I Skatteklagenemndas vedtak 19. september 2019 fikk den skattepliktige ikke medhold i sin klage på ilagt tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt.

Basert på opplysningene i skattekontorets vedtak datert 29. mars 2017, legger sekretariatet til grunn følgende oppsett for formue i valuta:

År

Opprinnelse

[valuta]

[valuta]

[valuta]

NOK

2008

[...]

17 435,65

 

 

 

SUM 2008

 

17 435,65

 

 

 

2009

[...]

134 215,00

1 087 953,00

 

 

 

A

 

100 000,00

 

 

SUM 2009

 

134 215,00

1 187 953,00

 

 

2010

[...]

487 358,35

302 953,40

203 808,00

 

 

A

 

100 000,00

 

 

SUM 2010

 

487 358,35

402 953,40

203 808,00

 

2011

[...]

3,55

80 533,78

370 380,68

 

 

A

 

200 000,00

 

 

 

[...]

 

100 000,00

 

 

 

[...]

 

50 000,00

 

 

 

[...]

 

50 000,00

 

 

 

[...]

 

 

 

913 490,00

SUM 2011

 

3,55

480 533,78

370 380,68

913 490,00

2012

[...]

1990,33

-11,68

63 740,36

 

 

A

 

304 512,00

 

 

 

[...]

 

113 333,00

 

 

 

[...]

 

50 000,00

 

 

 

[...]

 

50 000,00

 

 

 

[…]

 

70 000,00

 

 

 

[...]

 

30 000,00

 

 

 

[...]

 

 

 

730 065,45

 

[...]

 

50 000,00

 

 

SUM 2012

 

1990,33

667 833,32

63 740,36

730 065,45

2013

[...]

-2,20

13 115,24

477,19

2 705,00

 

[...]

 

90 545,00

 

 

 

A

 

304 512,00

 

 

 

[...]

 

183 741,00

 

 

 

[...]

 

0

 

 

 

[...]

 

50.000,00

 

 

 

[...]

 

120 000,00

 

 

 

[...]

 

30 000,00

 

 

 

[…]

 

50 000,00

 

 

 

[...]

 

50 000,00

 

 

SUM 2013

 

-2,20

891 913,24

477,19

2 705,00

2014

[...]

 

458,75

-9,11

 

 

[...]

 

150 000,00

70 000,00

 

 

A

 

304 512,00

 

 

 

[...]

 

183 741,00

 

 

 

[...]

 

0

 

 

 

[...]

 

0

 

 

 

[...]

 

50 000,00

 

 

 

[…]

 

30 000,00

 

 

 

[...]

 

50 000,00

 

 

 

[...]

 

0

 

 

 

[...]

 

50 000,00

 

 

 

[...]

 

30 000,00

 

 

SUM 2014

 

 

848 711,75

69 990,89

 

 

Dette resulterte i følgende oppsett for endring av formue:

År

Formue valuta

Kurs 31.12

NOK

2008

[...] 17 435,65

9,8650

172 003

SUM NOK

 

 

172 003

2009

[...] 134 215,00

8,3150

1 115 998

 

[...] 1 187 953,00

5,7767

6 862 448

SUM NOK

 

 

7 978 446

2010

[...] 487 358,35

7,8125

3 807 487

 

[...] 402 953,40

5,8564

2 359 856

 

[...] 203 808,00

6,2503

1 273 861

SUM NOK

 

 

7 441 204

2011

[...] 3,55

7,754

28

 

[...] 480 533,78

5,9927

2 879 695

 

[...] 370 380,68

6,3787

2 362 547

 

NOK 913 490,00

 

913 490

SUM NOK

 

 

6 155 760

2012

[...] 1 990,33

7,3410

14 611

 

[...] 667 833,32

5,5664

3 717 427

 

[...] 63 740,36

6,0803

387 561

 

NOK 730 065,45

 

730 065

SUM NOK

 

 

4 849 664

2013

[...] - 2,20

8,3825

-18

 

[...] 891 913,24

6,0837

5 426 133

 

[...] 477,19

6,8381

3 263

 

NOK 2 705,00

 

2 705

SUM NOK

 

 

5 432 083

2014

[...] 848 711,75

7,4332

6 308 644

 

[...] 69 990,89

7,5132

525 856

SUM NOK

 

 

6 834 500

 

Utkast til innstilling om endring av Skatteklagenemndas vedtak etter skatteforvaltningsloven § 13-9 ble sendt den skattepliktige for eventuelle merknader 30. september 2019. Merknader til innstillingen ble mottatt 14. oktober 2019.

Skattepliktige anfører

I skattepliktiges merknader sier skattepliktige seg enig i den foreslåtte frafallelsen av tilleggsskatt. I tillegg ber skattepliktige om at Skatteklagenemnda revurderer sitt standpunkt i vedtak av 19. september 2019.

Anførslene som fremsettes i sammenheng med dette har et tilsvarende innhold som anførsler fremsatt tidligere i saksgangen.

Sekretariatets vurderinger

Med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 13-9 første ledd kan Skatteklagenemnda innenfor fristen etter skatteforvaltningsloven § 12-6 første ledd endre sin skattefastsetting dersom nye omstendigheter og tungtveiende hensyn tilsier at saken tas opp.

Sekretariatet innstiller på at Skatteklagenemnda tar opp skattefastsettingen for inntektsårene 2009-2014 til endring.

Frister

Skatteklagenemnda kan omgjøre tidligere nemndsvedtak innenfor fristen i skatteforvaltningsloven § 12-6 første ledd. Fristen i skatteforvaltningsloven § 12-6 for å ta en sak opp til endring etter første ledd, er fem år regnet fra utgangen av skattleggingsperioden. Dette innebærer at fristen for å ta vedtaket opp til endring begynte å løpe ved Skatteklagenemndas vedtak fattet 19. september 2019. Sekretariatet har vurdert om saken skal tas opp til endring innen fristen.

Nye omstendigheter og tungtveiende forhold

For at Skatteklagenemnda skal kunne ta en tidligere avgjørelse opp til endring, må det både foreligge nye omstendigheter og tungtveiende hensyn som tilsier at saken tas opp. Det er i forarbeidene til bestemmelsene uttalt at vilkåret om tungtveiende hensyn er ment å understreke at det skal mye til før det er grunn til å ta opp et nemndsvedtak til endring. Adgangen til å ta opp til endring er ment som en snever unntaksbestemmelse.

Nye omstendigheter

For inntektsårene 2009-2014 innebar Skatteklagenemndas vedtak datert 19. september 2019 at den skattepliktige blant annet ble ilagt tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt for formuesposter i selskapet A.

Av Prop. 38 L (2015-2016), pkt. 19.11.3 fremgår det at nye omstendigheter eksempelvis kan være at nemndsvedtaket bygger på feilaktig faktisk grunnlag eller uriktig oppfatning av et rettsspørsmål.

I nemndsvedtaket er det lagt til grunn at frivillighet er en forutsetning for at unntaket i skatteforvaltningsloven § 14-4 litra d skal komme til anvendelse. Videre er det lagt til grunn at kontrolltiltak kun forhindrer bruk av frivillig retting dersom det foreligger årsakssammenheng mellom kontrolltiltaket og iverksettelse av rettingen.

Formuespostene i A var omfattet av skattepliktiges beriktigelse av tidligere års ligninger 29. januar 2016, og ble ikke rettet som en følge av skattekontorets kontrolltiltak. Sekretariatet mener derfor det beror på en uriktig oppfatning av rettsspørsmålet at sekretariatet, i sin tidligere innstilling, ga uttrykk for at disse formuespostene skulle ilegges tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt. Innstillingen dannet grunnlaget for Skatteklagenemndas vedtak 19. september 2019.

Tungtveiende hensyn

Det framgår av forarbeidene til skatteforvaltningsloven § 13-9 at vurderingen av om det foreligger tungtveiende hensyn i stor grad vil bygge på de samme forhold som skal vurderes ellers når det er aktuelt å ta en sak opp til endring jf. lovens § 12-1 annet ledd. Det innebærer at nemnda må vurdere om det er grunn til å ta opp fastsettingen til endring under hensyn til blant annet den skattepliktiges forhold, spørsmålets betydning, sakens opplysning og den tid som er gått.

I dette tilfellet har det gått kort tid fra nemndsvedtaket ble fattet, til saken eventuelt vil bli tatt opp til endring. Saken er godt opplyst, og vil komme den skattepliktige til gunst. I tillegg er spørsmålet av stor betydning for den skattepliktige. Ileggelse av tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt er inngripende vedtak, og den ilagte tilleggsskatten utgjør et betydelig beløp.

I forarbeidene til skatteforvaltningsloven § 13-9 framgår det at vilkåret om at tungtveiende hensyn tilsier at saken tas opp innebærer at at det skal mer til å ta opp klagenemndas vedtak enn det som ellers gjelder. En samlet vurdering av momentene som inngår i vurderingen av tungtveiende hensyn medfører etter sekretariatets syn at nemndas vedtak bør tas opp til endring.

Sekretariatets vurdering av skattepliktiges merknader til innstillingen

Etter sekretariatets syn inneholder ikke skattepliktiges merknader til innstillingen opplysninger som tilsier en endret vurdering av saken. De fremsatte anførsler har et tilsvarende innhold som anførsler fremsatt tidligere i saksgangen. For en nærmere vurdering av disse viser sekretariatet til Skatteklagenemndas vedtak av 19. september 2019.

Sekretariatets forslag til vedtak

Skatteklagenemndas vedtak datert 19. september 2019 endres slik at ilagt tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt frafalles for formuespostene i A. Endringen gjelder for inntektsårene 2009-2014. Sekretariatet innstiller på følgende endringer:

2009

Ordinær og skjerpet tilleggsskatt ilagt på aksjene i A frafalles. Formueskattegrunnlaget utgjør kr

7 978 446.

2010

Ordinær og skjerpet tilleggsskatt ilagt på aksjene i A frafalles. Formueskattegrunnlaget utgjør kr

7 441 204.

2011

Ordinær og skjerpet tilleggsskatt ilagt på aksjene i A frafalles. Formueskattegrunnlaget utgjør kr

6 155 760.

2012

Ordinær og skjerpet tilleggsskatt ilagt på aksjene i A frafalles. Formueskattegrunnlaget utgjør kr

4 849 664.

2013

Ordinær og skjerpet tilleggsskatt ilagt på aksjene i A frafalles. Formueskattegrunnlaget utgjør kr

5 432 083.

2014

Ordinær og skjerpet tilleggsskatt ilagt på aksjene i A frafalles. Formueskattegrunnlaget utgjør kr

6 834 500.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 12.12.2019


Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Gudrun Bugge Andvord, leder

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Tine Kristiansen, medlem

                        Ingebjørg Vamråk, medlem

                        Ole Gjølberg, medlem                     

Epost med kommentarer til innstilling mottatt 21.11.2019 fra advokat B ble forelagt nemndas medlemmer 25.11.2019.

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Fristen for Skatteklagenemndas endringsadgang etter skatteforvaltningsloven § 13-9 første ledd fremgår av skatteforvaltningsloven § 12-6 første ledd. Av denne bestemmelsen følger det at fristen for å ta opp saker til endring er fem år regnet fra utgangen av skattleggingsperioden. Sekretariatet har tatt opp saken til endring i 2019, etter at Skatteklagenemnda fattet vedtak i saken 19. september 2019. Dette innebærer at fristen for å endre skattefastsettingene for inntektsårene 2009 – 2013 er oversittet. For inntektsåret 2014 slutter nemnda seg til sekretariatets innstilling.

I merknader til sekretariatets innstilling og forut for behandlingen av saken har skattepliktige gjentatt sine anførsler om at forholdene må vurderes etter bestemmelsene om frivillig retting. Anførslene er behandlet i Skatteklagenemndas vedtak av 19. september 2019, og nemnda fastholder sin vurdering og konklusjon for så vidt gjelder dette spørsmålet.

Nemnda traff deretter følgende enstemmige

 

                                                                    v e d t a k:

Klagen tas delvis til følge.
Inntektsårene 2009 – 2013 tas ikke opp til endring.

Inntektsåret 2014:
Ordinær og skjerpet tilleggsskatt på aksjene i A frafalles. Grunnlaget for tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt på skattepliktiges formue reduseres med kr 2 263 499 fra kr 6 834 500 til kr 4 571 001.