Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.

Avgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.


Avgiften betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold.

Avgiftssatsene fastsettes av Stortinget hvert år:

Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske
I 14,1 % 14,1 %
Ia* 14,1 % 10,6 %
II 10,6 % 10,6 %
III 6,4 % 6,4 %
IV 5,1 % 5,1 %
IVa 7,9 % 5,1 %
V 0 0

 

* I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst.

inntil differansen mellom:

- det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift,

og

- det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst, 

er lik fribeløpet.

I 2020 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner.

For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. 

Enkelte næringssektorer omfattes ikke av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, dette gjelder deler av stålsektoren, syntetfibersektoren, lufthavner og finansierings- og forsikringsvirksomhet. I disse sektorene er det derfor innført en tilsvarende fribeløpsordning som i sone Ia.