Sats for:

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.

Avgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.


Avgiften betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold.

Avgiftssatsene fastsettes av Stortinget hvert år:

Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske
I 14,1 % 14,1 %
Ia* 14,1 % 10,6 %
II 10,6 % 10,6 %
III 6,4 % 6,4 %
IV 5,1 % 5,1 %
IVa 7,9 % 5,1 %
V 0 0

 

* I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst, er lik fribeløpet. I 2018 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner. Enkelte næringssektorer omfattes ikke av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, dette gjelder deler av stålsektoren, syntetfibersektoren, lufthavner og finansierings- og forsikringsvirksomhet. I disse sektorene er det derfor innført en tilsvarende fribeløpsordning som i sone Ia.

footer/desktop/standard