Sats for:

Formuesverdi bolig

Ved beregning av formuesskatt skal eiendeler du måtte ha ved årets utgang, som hovedregel verdsettes til det eiendelen er verdt på det frie markedet. For boligeiendom er det imidlertid gjort unntak, og en lavere verdi kalt formuesverdi, skal legges til grunn ved beregning av formuesskatt.  

Skatteetaten beregner en boligverdi basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien settes til angitt prosent av denne boligverdien avhengig av om boligen er en primær- eller sekundærbolig.

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.

Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.


Satsen gjelder for inntektsåret 2024. Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2023. 

Formuesverdi boligeiendom

Type bolig Formuesverdi
Primærbolig 25 % av boligverdien opp til kr. 10 000 000 og deretter 70 % av den overskytende boligverdien
Sekundærbolig 100 % av boligverdien

Formuesverdien skal ikke overstige:

Type bolig Grenser
Primærbolig 25 % dokumentert markedsverdi opp til kr. 10 000 000, og deretter 70 % av den overskytende markedsverdien
Sekundærbolig 100 % av dokumentert markedsverdi

Formuesverdier som overstiger disse grensene, kan kreves nedjustert.

Verdsettingsrabatter gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige.